ผลงานภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ปี 2021

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2021 inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Computational investigations of a sound pressure level reduction at the outlet of a steam vent silencer", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์, inนางสาวพิมพ์พร โสววัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนภัสสร แก้วอุดม, exศันสนีย์ อุดมชัยพร, "การวิเคราะห์กลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้โดยสารชาวไทย ผ่านช่องทางออนไลน์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (ในความร่วมมือ 10 สถาบัน), 9 - 10 กันยายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202120172012 >>
Publish Year International Patent 1
2021 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อากาศยานไร้คนขับ", บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด และ มก., 2021
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=13]