ผลงานภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ปี 2022

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inนายวิศว์ ศรีพวาทกุล, อาจารย์, "การออกแบบโครงสร้างปีกเครื่องบินประเภททั่วไปที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบพร๊อพเดี่ยว", International Journal of Aviation Science and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, หน้า 45-57

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2022 exChonnapatt Phichayophas , inดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์, inนายวิศว์ ศรีพวาทกุล, อาจารย์, inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exSirapop Mongkolves, exAnuphong Sangthon, "Vibration Characteristics of Honeycomb Sandwich Panel for Thai Space Consortium-1 Satellite", The 6th Southeast Asia Workshop on Aerospace Engineering (SAWAE2022), 20 - 21 ตุลาคม 2022, Ho Chi Minh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202120172012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=13]