ผลงานภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ปี 2019

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2019 inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exKumsantia, P., exCastaniรฉ, B., "Strength of composite plate with parallel offset misalignment double-bolted joint under bending moment", MATEC Web Conf., ปีที่ 264, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 1-8
2019 exNarongkorn Krajangsawasdi, inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "Strength of composite plate with parallel offset misalignment doublebolted joint under bending moment", MATEC Web of Conferences, ปีที่ 264, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 1-8
2019 inดร.รัฐพล สาครสินธุ์, อาจารย์, inดร.ศิริพงศ์ อติพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Experimental Investigation of Seabird-Like Wings in Ground Effect", JOURNAL OF AERONAUTICS ASTRONAUTICS AND AVIATION, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, หน้า 213-224

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2019 inดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "Study and Evaluation of a Solar Floating Traction under Severe Wind Conditions", South East Asia Workshop on Aerospace Engineering (SAWAE-2019), 29 - 30 สิงหาคม 2019, กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย อื่นๆ ประเทศไทย
2019 inดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์, "Experimental Study on the Effect of Two Equal-Sized Holes Lying at Different Angles in a CFRP Plate under Bending", South East Asia Workshop on Aerospace Engineering (SAWAE-2019), 29 - 30 สิงหาคม 2019, กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์, exบุณฑริกา ครองยุทธ์, "การศึกษาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมในงานการทำงานในห้องพ่นสีอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 กรกฎาคม - 5 กันยายน 2019, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=13]