ผลงานภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2021

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2021

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2021

Publish Year International Journal 16
2021 exNguyen Thanh Tung, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exดร.สมัญญา สงวนพรรค, "Removal of greenhouse gas in biofilter using organic and inorganic media", Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 83-89
2021 exSamunya Sanguanpak, exAnucha Wannagon, exน.ส.ชิดสุภางค์ แสงเอม, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Porous metakaolin-based geopolymer granules for removal of ammonium in aqueous solution and anaerobically pretreated piggery wastewater", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 297, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 126643-1-126643-12
2021 exดร.คมศิลป์ วังยาว, exนายนพฤทธิ์ สุทธศิลป์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Methane and nitrous oxide emissions from shallow windrow piles for biostabilisation of municipal solid waste", Journal of the Air & Waste Management Association, ปีที่ 71, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 650-660
2021 exSirinthrar Wandee, exRathborey Chan, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Alteration of antibiotic-resistant phenotypes and minimal inhibitory concentration of Escherichia coli in pig farming: Comparison between closed and open farming systems", Science of The Total Environment, ปีที่ 781, ฉบับที่ 146743, สิงหาคม 2021
2021 exRatboren Chan, exRathborey Chan, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Treatment of aquaculture farm effluent containing antibiotics in high-rate membrane bioreactor", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 221, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 56-63
2021 exRatboren Chan, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Application of Membrane Bioreactor with Sponge Media in Aquaculture Wastewater Treatment", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 106-118
2021 exVinh Ya, exYao-Hung Chen, exYi-Hsuan Chou, exNatacha Martin, exKwang-Ho Choo, exNaresh Mameda, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi-Wang Li a, "Complete Cu removal through Fe(II) mediated decoupling of CuEDTA complexes from simulated industrial wastewaterwith simultaneous precipitation", Environmental Technology and Innovation, ปีที่ 23, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 101726-1-14
2021 exPrateep Na Talang, R., inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Environmental and financial assessments of open burning, open dumping and integrated municipal solid waste disposal schemes among different income groups", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 312, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 127761
2021 exPanitan Jutaporn, exWatjanee Laolertworakul, exKitiyot Tungsudjawong, exWatsa Khongnakorn, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Parallel factor analysis of fluorescence excitation emissions to identify seasonal and watershed differences in trihalomethane precursors", Chemosphere, ปีที่ 282, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 131061-1-10
2021 exThawanrat Kobkeatthawin, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exThongchai Nitiratsuwan, exDudsadee Muenhor, exPei-Sun Loh, exSiriporn Pradit, "Accumulation of Trace Metal in Sediment and Soft Tissue of Strombus canarium in a Tropical Remote Island of Thailand", Journal of Marine Science and Engineering, ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 991-1-16
2021 exVongsadet Phommachanh, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "CO-DIGESTION OF GREASY WASTE AND MBR SLUDGE USING BIO-AUGMENTED PSEUDOMONAS PUTIDA: EFFECT OF BUFFERING AGENTS", ASEAN Engineering Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 1-15
2021 exNoriko Tomioka, inดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล, รองศาสตราจารย์, exYasuyuki Takemura, exNorihisa Matsuura, exTsuyoshi Danshita, exPornpawee Srisang, exNoppamas Mungjomklang, exKazuaki Syutsubo , "Detection of potentially pathogenic Arcobacter spp. in Bangkok canals and theChao Phraya River", Journal of Water and Health , ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, หน้า 657-670
2021 exSeow Wah How, exChoo Xiang Ting, ex Jing Ying Yap, exChing Yi Kwang, exChee Keong Tan, inดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล, รองศาสตราจารย์, exKazuaki Syutsubo , exAdeline Seak May Chua, "Effect of carbon-to-nitrogen ratio on highrate nitrate removal in an upflow sludgeblanket reactor for polluted raw water pretreatment application", Sustainable Environment Research, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, หน้า 16-1-10
2021 exThammasak Rojviroon, exOrawan Rojviroon, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exSivakorn Angthong, "Application of TiO2 nanotubes as photocatalysts for decolorization of synthetic dye wastewater", Water Resources and Industry, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 100163
2021 exKitiyot Tungsudjawong, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPanitan Jutaporn, "Tracking seasonal changes of natural organic matter in a water treatment plant in Bangkok using EEM-PARAFAC approach", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 1244-1251
2021 exQiuhui Jiang, inดร.ณัฐพล ลี้อบาย, อาจารย์, exDilinazi Dilixiati, exFumitake Takahashi, "Perceptive preference toward recycling bin designs: Influential design item depending on waste type, the impact of past perception experiences on design preference, and the effect of color design on waste separation", Waste Management, ปีที่ 127, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 130-140
Publish Year National Journal 4
2021 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ พันวิลัย, อาจารย์, exPensiri Prachakittikul, "Comparison of Specific Anammox Activity and Nitrous Oxide Production of Enriched Anammox Cultures in Suspended-and Attached-Growth Systems", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 47-54
2021 exArunya Suthaphod, inดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล, รองศาสตราจารย์, "Utilization of Biogas for Boiler System to Reduce Greenhouse Gas Emission from Distillery Factory", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 55-65
2021 exพิชาวรรณ พึ่งสำราญ, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Estimating Particulate Matter Concentrations in Central Thailand Using Satellite Data", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 1-11
2021 inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPanot Kuakoolwong, "Application of Air Purifier Filter Unit to Remove Particulate Matter in Semi-Outdoor System", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 51-58

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 14
2021 exพิชาวรรณ พึ่งสำราญ, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Model Development for Estimating Ground Level Particulate Matter For Central Thailand Using Satellite Data", The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU), 19 มีนาคม 2021, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exน.ส. ชญานิษฐ์ วิทยาภิรมย์, "Field implementation of constructed wetland with reactive media for remediation of municipal landfill leachate", Eco-Engineering International ONLINE-symposium 2021, 25 มิถุนายน 2021, ญี่ปุ่น
2021 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ พันวิลัย, อาจารย์, ex, Pensiri Prachakittikul, ex Suwasa Kantawanichku, "Experiences in the Implementation by using Attached-growth system to Improve Nitrogen Removal Efficiency of Anammox Process", THE 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL ENGINEERING, SCIENCE AND MANAGEMEN, 12 - 13 พฤษภาคม 2021, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล, รองศาสตราจารย์, exMonthanaporn Phumrakchart, exMethavi Sadsara, ex Yasuyuki Takemura, exKazuaki Syutsubo , "Evaluation of Process Performance and E. coli Removal of Down-Flow Hanging Sponge (DHS) Reactor for Post-Treatment of Domestic Wastewater Treatment Plant", 10th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 12 - 14 พฤษภาคม 2021, ขอนแก่น ประเทศไทย
2021 inดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล, รองศาสตราจารย์, ex Methavi Sadsara, exMonthanaporn Phumrakchart, exYasuyuki Takemura, exKazuaki Syutsubo , "High Rate Post-Treatment of Domestic Wastewater by Down-Flow Hanging Sponge (DHS) Reactor and Evaluation of its Nitrogen Removal Characteristics", 10th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 12 - 14 พฤษภาคม 2021, ขอนแก่น ประเทศไทย
2021 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "The role of membranes in reducing antibiotic and antibiotic resistance release during wastewater treatment", The 14th Annual Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering (CESE2021), 6 - 7 พฤศจิกายน 2021, เครือรัฐออสเตรเลีย
2021 exJarawee Kaewya, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJih-Gaw Lin, exJunko Munakata-Marr, exLinda Ann Figueroa, "Nitrogen Removal Efficiencies and Microbial Communities Studies of Anammox Process in Lab-scale system and Combine between Partial Nitritation and Anammox Processes in Full-scale Systems", Environmental Technology Annual Conference 33 EEAT' 21, 23 - 24 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exTanapon Jaturongkachock, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exCHALERMRAJ WANTAWIN, "Start-up of Partial Nitritation (PN) and Anammox Processes for Mature Landfill Leachate Treatment", Environmental Technology Annual Conference 33 EEAT' 21, 23 - 24 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exTitima Wongphoom , inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChi Wang Li, "Effects of Caffeine on Nitrogen Removal of Anaerobic Ammonium Oxidizing Bacteria", Environmental Technology Annual Conference 33 EEAT' 21, 23 พฤศจิกายน 2021 - 24 มกราคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exTanapon Jaturongkachock, exCHALERMRAJ WANTAWIN, "Landfill Leachate Characteristics and Possibility Treatment Systems by Anaerobic and following by Partial Nitritation and Anammox Processes (Case study in Thailand)", Environmental Technology Annual Conference 33 EEAT' 21, 23 - 24 พฤศจิกายน 2021, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exAkihiko Terada, "Excess Sludge from Municipal Wastewater Treatment Disposal and Management", The 6th EnvironmentAsia Virtual International Conference , 20 - 21 ธันวาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTanabadee Boonmalert, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Biodegradable behavior of polyethylene based plastics by soil burial", The 3rd International Conference on Civil, Materials, and Environmental Engineering (ICCME 2021), 4 - 5 เมษายน 2021, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2021 exPhanida Phitsuwan, exChanoknunt Khaobang, inดร.ณัฐพล ลี้อบาย, อาจารย์, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "The Investigation on the Adsorption Mechanism of Sulfur Impregnated Catalyst for Dechlorination from Waste Cable Using Pyrolysis Process", 3rd International Conference on Energy and Power (ICEP2021), 18 - 20 พฤศจิกายน 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 exPhitsuwan, P., exKhaobang, C., inดร.ณัฐพล ลี้อบาย, อาจารย์, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "The Investigation on the Adsorption Mechanism of Sulfur Impregnated Catalyst for Dichlorination from Waste Cable Using Pyrolysis Process", 3rd International Conference on Energy and Power, ICEP 2021, 18 - 20 พฤศจิกายน 2021
Publish Year National Conference 4
2021 exพิชญุตม์ บัวทอง, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนรูปของชิ้นโฟมโพลีสไตรีนภายใต้สภาวะแวดล้อม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59 , 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exพรพิมล สุดจันทึก, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ของการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่าบนทางหลวงหมายเลข 304", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exสาธิตา แก้วเขียว, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์หาปริมาณไมโครพลาสติกของเสื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ที่ถูกปล่อยจากกระบวนการซักผ้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exธิดารัตน์ มาละวรรณา, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 8 โรง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=09&BudgetYear=2021]