ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2022

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2022 inอนิวัฒน์ พุดโมต, exนายทศพร สมบัตินา, inนางสาวตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์, "การพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อจัดเก็บภาพถ่ายและสารสนเทศ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)", การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ทองกวาววิชาการ65 , 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2022, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2022 inนางจิตฤทัย เมาไธสง, inนางสาวนบชุลี พิพัธนัมพร, inนางสาวโบรณี จุลประภาศรยุทธ, "การพัฒนาระบบการจัดการทุนการศึกษาออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 "ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร", 1 เมษายน 2022, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=01]