ผลงานศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี ปี 2024

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (1 คน)
ในศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (1 คน)
ในศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี ปี 2024

Year:

<< 2024202020192018 >>
Publish Year International Journal 1
2024 exมยุรี ลิมติยะโยธิน, inนางสาวณัฐ์นิชภู สุกิน, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Leaf-variegated mutations induced using gamma irradiation of Anubias minima", Journal of Applied Biology and Biotechnology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2024, หน้า 172-175

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2023 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=20]