ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2022

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2022 inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJanvilisri, T., exNarkthong, T., exNgaokrajang, U., exKumkate, S., "Baicalein inhibits metastatic phenotypes in nasopharyngeal carcinoma cells via a focal adhesion protein integrin ฮฒ8", Pharmaceuticals, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022
2022 exSeripracharat, C., inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cationic cyclodextrin-adamantane poly(vinyl alcohol)-poly(ethylene glycol) assembly for siRNA delivery", Journal of Drug Delivery Science and Technology, ปีที่ 68, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exRatanabunyong, S., exSeetaha, S., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exYanaka, S., exYagi-Utsumi, M., exKato, K., exPaemanee, A., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Biophysical Characterization of Novel DNA Aptamers against K103N/Y181C Double Mutant HIV-1 Reverse Transcriptase", Molecules, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20142012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12]