ผลงานภาควิชาชีวเคมี ปี 2024

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีวเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาชีวเคมี ปี 2024

Publish Year International Journal 9
2024 exTinrat, S., exTabtimmai, L., exSedtananun, S., exTachaapaikoon, C., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Isolation, Identification and Assessment of Efficient Cellulase Producing Bacteria from the Termite Guts", HAYATI Journal of Biosciences, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 182-191
2024 exWichayet Saejung, ex Kotchaporn Khumtong, ex Witsanu Rapichai, ex Siriluk Ratanabunyong, exอมรพันธุ์ รัตนศรีสมพร, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Detection of feline immunodeficiency virus by neutral red-based loop-mediated isothermal amplification assay", Veterinary World, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 72-82
2024 exJaithon, T., exAtichakaro, T., inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Potential usage of biosynthesized zinc oxide nanoparticles from mangosteen peel ethanol extract to inhibit Xanthomonas oryzae and promote rice growth", Heliyon, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024
2024 exนายธนกฤต คำมีทอง, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of microwave vacuum drying and tray drying on the allergenicity of protein allergens in edible cricket, Gryllus bimaculatus", Food control, ปีที่ 160, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024, หน้า 1-9
2024 exSuriya, U., exMahalapbutr, P., exGeronikaki, A., exKartsev, V., exZubenko, A., exDivaeva, L., exChekrisheva, V., exPetrou, A., exOopkaew, L., exSomngam, P., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exRungrotmongkol, T., "Discovery of furopyridine-based compounds as novel inhibitors of Janus kinase 2: In silico and in vitro studies", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 260, มีนาคม 2024
2024 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exChaisakul, J., exSeetaha, S., exVasaruchapong, T., exHodgson, W.C., exRasri, N., exChaeksin, K., exBoonchaleaw, S., exSookprasert, N., "Development of a Biosensor to Detect Venom of Malayan Krait (Bungarus candidus)", Toxins, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024
2024 exRatanabunyong, S., exSiriwaseree, J., exWanaragthai, P., exKrobthong, S., exYingchutrakul, Y., exKuaprasert, B., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exAramwit, P., "Exploring the apoptotic effects of sericin on HCT116 cells through comprehensive nanostring transcriptomics and proteomics analysis", Scientific Reports, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2024
2024 exKunno, J., inดร.ภานุ พิมพ์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLuangwilai, T., exSematong, S., exSupawattanabodee, B., exKuratong, S., exRobson, M.G., "Effect of children secondhand smoke exposure associated with GABA concentration: Influence from parents who are extremely heavy smokers in urban households", Science of the Total Environment, ปีที่ 918, มีนาคม 2024
2024 exTrifan Budi, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exNivit Tanglertpaibul, exThanyapat Thong, exThitipong Panthum, exKantika Noito, exPish Wattanadilokchatkun, exMaryam Jehangir, exAingorn Chaiyes, exWongsathit Wongloet, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exKyudong Han, exMitsuo Nunome, exThepchai Supnithi, exAkihiko Koga, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Research Note: Possible influence of thermal selection on patterns of HSP70 and HSP90genepolymorphismsin Thai indigenous and local chicken breeds and red junglefowls", Poultry Science, ปีที่ 103, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024, หน้า 1-6

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีวเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20142012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=12]