ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2022

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

15

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2022 exJutima Yodyiumyuth, exWitsaroot Sripumkhai, exNorabadee Ranron, exPattaraluck Pattamang, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Design and fabrication of a microfluidic device for separation of lymphocytes for use as part of a radiation biodosimeter", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 406-412
2022 exGadewara Matmarurat, inดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Two distinct mechanisms of water and energy conservation confer drought tolerance in chili mutants", Acta Physiologiae Plantarum, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 7-1-14
2022 inดร.ธีรศานต์ เพียรพานิชย์, อาจารย์, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "High-Energy Photon Attenuation Properties of Lead-Free and Self-Healing Poly(Vinyl Alcohol) (PVA) Hydrogels: Numerical Determination and Simulation", Gels, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า 19
2022 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exOleg V. Belyakov, exSatoshi Tashiro, "Biological and Internal dosimetry for Radiation Medicine: Current Status and Future Perspectives", Journal of Radiation Research, ปีที่ 63, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 247-254
2022 exPhakamat Limarun, exTeerasak Markpin, exNarongrit Sombatsompop, exEkachai Wimolmala, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Cellular Bi2O3/natural rubber composites for light-weight and lead-free gamma-shielding materials and their properties under gamma irradiation", Journal of Cellular Plastics, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 285-303
2022 exArkarapol Thumwong, exJitsuna Darachai, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Comparative X-ray Shielding Properties of Single-Layered and Multi-Layered Bi2O3/NR Composites: Simulation and Numerical Studies", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2022, หน้า 178

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
Publish Year International Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 15
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "แพรเซี่ยงไฮ้ ชื่อสายพันธุ์ เหลืองรังสี (Luang-Rungsee)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ สมจิตต์ (Somchit)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ สุรพล (Surapon)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ สุธาสินี (Suthasinee)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ จงรัก (Chongrak)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ ลักษมณ (Laksamon)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ คทารัตน์ (Katarat)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ มยุรี (Mayuree)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ วุฒิชัย (Wuttichai)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ ปรีชา (Preecha)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ วิลาวัณย์ (Wilawan)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ ชญานิศ (Chayanid)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ อภิสิฏฐ์ (Apisit)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อสายพันธุ์ อรอาภา(Onarpar)", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "พุทธรักษา ชื่อพันธุ์ อรินทิพย์ (Arinthip)", Kasetsart University, 2022
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2022]