ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2003

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

0

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2003 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSamlee Mankhetkorn, "Rhodamine B as a mitochondrial probe for measurement and monitoring of mitochondrial membrane potential in drug-sensitive and -resistant cells.", Biochem. Biophys. Methods , ปีที่ 37, ฉบับที่ 57, กรกฎาคม 2003, หน้า 1-16
Publish Year National Journal 1
2003 inนายนฤปวัจก์ เงินวิจิตร, อาจารย์, "ถ่ายภาพรังสีด้วยเทคนิคคอมพิวเต็ดราดิโอกราฟี", วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย, ปีที่ 2003, ฉบับที่ 11, กันยายน 2003, หน้า 38-49

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2003 inนายนฤปวัจก์ เงินวิจิตร, อาจารย์, "การใช้แผ่นบันทึกภาพรุ่นใหม่ในงานถ่ายภาพด้วยรังสีทางอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์, 16 มิถุนายน 2003
2003 inนายนฤปวัจก์ เงินวิจิตร, อาจารย์, "การถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรมด้วยอิริเดียม – 192 โดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดราดิโอกราฟี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์, 16 มิถุนายน 2003

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920182017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2003]