ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2023

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2023

Publish Year International Journal 24
2023 exPoontawee, R., exLorliam, W., exPolburee, P., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Oleaginous yeasts: Biodiversity and cultivation", Fungal Biology Reviews, ปีที่ 44, มิถุนายน 2023
2023 exButdee, W., exMuangham, S., inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Streptomyces rhizoryzae sp. nov., isolated from paddy rhizosphere soil and formal proposal to reclassify Streptomyces albulus as a later heterotypic synonym of Streptomyces noursei", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 73, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2023 exKanpiengjai, A., exKodchasee, P., exUnban, K., exKumla, J., exLumyong, S., inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarkar, D., exShetty, K., exKhanongnuch, C., "Three new yeast species from flowers of Camellia sinensis var. assamica collected in Northern Thailand and their tannin tolerance characterization", Frontiers in Microbiology, ปีที่ 14, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exRungkan Klahan, inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJintana Wiboonsirikul, exBundit Yuangsoi, "Growth Performance, Feed Utilisation, Endogenous Digestive Enzymes, Intestinal Morphology, and Antimicrobial Effect of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Fed with Feed Supplemented with Pineapple Waste Crude Extract as a Functional Feed Additive", Aquaculture Nutrition, ปีที่ 2023, ฉบับที่ -, เมษายน 2023
2023 exนางสาวปนัดดา นวลไธสง, exดร.บารมี สกลรักษ์, exนางสาวฑิตยา พานิชเจริญ, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Kodamaea samutsakhonensis f.a., sp. nov., a novel ascomycetous yeast species isolated from wild mushrooms in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 73, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2023, หน้า 1-7
2023 exMiss Napapohn Kajadpai, exMr. Jirameth Angchuan, inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Diversity of duckweed (Lemnaceae) associated yeasts and their plant growth promoting characteristics", AIMS Microbiology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2023, หน้า 486-517
2023 exChantavorakit, T., exSuriyachadkun, C., exHong, K., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Nocardiopsis suaedae sp. nov. and Nocardiopsis endophytica sp. nov., two novel halophilic actinobacteria isolated from halophytes", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 73, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023
2023 exKammanee, S., exMuangham, S., exButdee, W., exKlaysubun, C., exIgarashi, Y., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Saccharopolyspora oryzae sp. nov., isolated from rhizosphere soil of the wild rice species Oryza rufipogon", Journal of Antibiotics, ปีที่ 76, ฉบับที่ 11, สิงหาคม 2023, หน้า 658-664
2023 exChanworawit, K., exWangsoonthorn, P., inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of chitinolytic bacteria newly isolated from the termite Microcerotermes sp. and their biocontrol potential against plant pathogenic fungi", Bioscience, biotechnology, and biochemistry, ปีที่ 87, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023, หน้า 1077-1091
2023 exMiss Varunya Sakpuntoon , inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Lipase Production by Limtongozyma siamensis, a Novel Lipase Producer and Lipid Accumulating Yeast", Journal of Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023, หน้า 1-11
2023 exKlaysubun, C., exButdee, W., exSuriyachadkun, C., exIgarashi, Y., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Streptomyces silvisoli sp. nov., a polyene producer, and Streptomyces tropicalis sp. nov., two novel actinobacterial species from peat swamp forests in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 73, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023
2023 exPoomipuen, K., inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exAngkaew, A., inนางสาวคณิศร์รวี เตชะเอื้อย, exPoompoung, T., inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhansak, P., inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, exSnow, D.D., "Dual Activation of Peroxymonosulfate Using MnFe2O4/g-C3N4 and Visible Light for the Efficient Degradation of Steroid Hormones: Performance, Mechanisms, and Environmental Impacts", ACS Omega, ปีที่ 8, ฉบับที่ 39, ตุลาคม 2023, หน้า 36136-36151
2023 inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวดนิตา เปี่ยมอริยะ , inดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, รองศาสตราจารย์, "Benefits of Erinacines from Different Cultivate Formulas on Cognitive Deficits and Anxiety-Like Behaviour in Mice with Trimethyltin-Induced Toxicity", Tropical Life Sciences Research, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, หน้า 165-183
2023 inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNualthaisong, P., exSakolrak, B., exNutaratat, P., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yamadazyma sisaketensis f.a., sp. nov. and Yamadazyma koratensis f.a., sp. nov., two novel ascomycetous yeast species from mushrooms and cocoa leaves in Thailand, and reassignment of Candida andamanensis, Candida jaroonii and Candida songkhlaensis to the genus Yamadazyma", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 73, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023
2023 exRosa, C.A., exLachance, M.-A., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSantos, A.R.O., exLandell, M.F., exGombert, A.K., exMorais, P.B., exSampaio, J.P., exGonรงalves, C., exGonรงalves, P., exGรณes-Neto, A., exSanta-Brรญgida, R., exMartins, M.B., exJanzen, D.H., exHallwachs, W., "Yeasts from tropical forests: Biodiversity, ecological interactions, and as sources of bioinnovation", Yeast, ปีที่ 40, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023, หน้า 511-539
2023 exSudthirak Wongkhieo, exWanthongchai Tangmesupphaisan, exJeeraprapa Siriwaseree, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaifa Pumloifa, exAtchara Paemanee, exBuabarn Kuaprasert, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exAdrian H. Chester, inดร.นภชนก (มงคลธำรงกุล) สเวนสัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In vitro cholesterol lowering activity of Ganoderma australe mycelia based on mass spectrometry, synchrotron Fourier-transform infrared analysis and liver-spheroid bioactivity", Scientific Reports, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023, หน้า 1-15
2023 exChantavorakit, T., exMuangham, S., exAaron, T.W.F., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exHong, K., "Actinoallomurus soli sp. nov. and Actinoallomurus rhizosphaericola sp. nov., two novel actinobacteria isolated from rhizosphere soil of Oryza rufipogon Griff", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 73, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023
2023 exวิภาพร ยงสุวัฒนะ, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, รองศาสตราจารย์, "Diversity of bacteria in paddy field soil and their correlation with soil chemical properties", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, หน้า 13-24
2023 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKhuanjarat Choengpanya, exChamsai Pientong, exTipaya Ekalaksananan, inนายสุลักษม์ ตาฬวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Pussadee Srathong , inดร.จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Inhibitory Effect of KerraTM, KSTM, and MinozaTM on Human Papillomavirus Infection and Cervical Cancer", Medicina, ปีที่ 59, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2023
2023 exMatsumoto, N., exMatsutani, M., exTanimoto, Y., exNakanishi, R., exTanaka, S., exKanesaki, Y., inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exKataoka, N., exYakushi, T., exMatsushita, K., "Implication of amino acid metabolism and cell surface integrity for the thermotolerance mechanism in the thermally adapted acetic acid bacterium Acetobacter pasteurianus TH-3", Journal of Bacteriology, ปีที่ 205, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023
2023 exPatsaraporn Thooppeng, exChotinan Junpradit, exWitchaya Rongsayamanont, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exBenjaphorn Prapagdee, "Cadmium-resistant Streptomyces stimulates phytoextraction potential of Crotalaria juncea L. in cadmium-polluted soil", International Journal of Phytoremediation, ปีที่ 25, ฉบับที่ 10, สิงหาคม 2023, หน้า 1318-1327
2023 exSujinda Sommai, exUmpawa Pinruan, exPhongsawat Khamsuntorn, inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, exSayanh Somrithipol, exJennifer Luangsa-ard, "Three new species of Trechispora from Northern and Northeastern Thailand", Mycological Progress, ปีที่ 22, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 1-11
2023 inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSornsiri Pattanakittivorakul, exSukanya Nitiyon, exMinenosuke Matsutani, exAkihiro Oguchi , ex Katsushi Hirata, ex Tomoyuki Kosaka, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exMamoru Yamada, "Mutants with Enhanced Multi-Stress Tolerance of Kluyveromyces marxianus and Their Ability for Ethanol Fermentation", Fuels, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2023, หน้า 469-483
2023 exM. Groenewald, exK. Bensch, exC.T. Hittinger, ex D.A. Opulente, exX.-X. Shen, exY. Li, exC. Liu, exA.L. LaBella, exX. Zhou, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exS. Jindamorakot, exP. Gon?alves, exV. Robert, exK.H. Wolfe, exC.A. Rosa, exT. Boekhout, ex4, N. ?ade?, exG. P?ter, exJ.P. Sampaio, exM.-A. Lachance, ex A.M. Yurkov, exH.-M. Daniel, exM. Takashima, exK. Boundy-Mills, exD. Libkind, exK. Aoki, exT. Sugita, exA. Rokas, "A genome-informed higher rank classification of the biotechnologically important fungal subphylum Saccharomycotina", Studies in Mycology, ปีที่ 105, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, หน้า 1-22
Publish Year National Journal 1
2023 inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทิพยดาพร เพ็งรุ่ง, exณฐมน บุญสัย, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "กิจกรรมการต้านจุลินทรีย์ของเอนโดไฟติกแอคติโนแบคทีเรียจากรากพืชป่าชายเลน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, หน้า 28-40

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2023 exวิไลวรรณ กุลพลเมือง, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกสารสกัดจากพืชสกุลพริกไทยสำหรับยับยั้งโรคใบไหม้ (Blast disease) ในข้าว", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 9 - 11 มิถุนายน 2023, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2023 exอนัญญา จินดารักษ์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสัญชัย พยุงภร, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาของสารสกัดเส้นใยเห็ดหลินจือเขากวางด้วยเอทานอล", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6, 14 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2023]