ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2022

38

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2022

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2022

Publish Year International Journal 37
2022 inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.อัญชริดา สวารชร, exดร.ศศิธร จินดามรกฎ, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Metahyphopichia suwanaadthiae sp. nov., an anamorphic yeast species in the order Saccharomycetales and reassignment of Candida silvanorum to the genus Metahyphopichia", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 005183-1-9
2022 inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง , exผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง , exดร.อภินันท์ กันเปียงใจ, exรศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Wickerhamiella nakhonpathomensis f.a. sp. nov., a novel ascomycetous yeast species isolated from a mushroom and aflower in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 005191-1-7
2022 exผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง , exผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล, inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ultrasound-assisted enzymatic hydrolysis of broken Riceberry rice for sugar syrup production as a substrate for bacterial cellulose facial mask development", Journal of Applied Biology and Biotechnology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 96-101
2022 exPhommachan, K., exKeo-Oudone, C., exNurcholis, M., exVongvilaisak, N., exChanhming, M., exSavanhnaly, V., exBounphanmy, S., exMatsutani, M., exKosaka, T., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exYamada, M., "Adaptive Laboratory Evolution for Multistress Tolerance, including Fermentability at High Glucose Concentrations in Thermotolerant Candida tropicalis", Energies, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มกราคม 2022
2022 exPumin Nutaratat, exดร.วนัชพร บุญธรรม, inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Novel Yeast Genus and Two Novel Species Isolated from Pineapple Leaves in Thailand: Savitreella phatthalungensis gen. nov., sp. nov. and Goffeauzyma siamensis sp. nov.", Journal of Fungi, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 118-1
2022 exMr. Jirameth Angchuan, exMiss Varunya Sakpuntoon , inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Pichia bovicola sp. nov., a yeast species associated with small-intestinalcontent of cattle", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 1-6
2022 exLatda Chandeng, exKhotamy Saphongxay, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "Bio-waste-based lightweight cement blocks with antibacterial performance", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 45-56
2022 exRasool Kamal, exQitian Huang, ex Qian Wang, exXue Y, exJingyi Song, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exZongbao K. Zhao, "Co-utilization of amino acid-rich wastes and glycerol for microbial lipid production", Biofuels, Bioproducts and Biorefining , ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 142-154
2022 exY.P. Tan, exS.L. Bishop-Hurley, exR.G. Shivas, exD.A. Cowan, exG. Maggs-K?lling, exS.S.N. Maharachchikumbura, exU. Pinruan, exK.L. Bransgrove, exS. De la Pe?a-Lastra, exE. Larsson, exT. Lebel, exS. Mahadevakumar, ex, A. Mateos, exE.R. Osieck, exA. RigueiroRodr?guez, exS. Sommai, exK. Ajithkumar, exA. Akulov, exF.E. Anderson, exF. Arenas, exS. Balashov, ex?. Ba?ares, exD.K. Berger, exM.V. Bianchinotti, ex, S. Bien, exP. Bila?ski, exA.-G. Boxshall, ex, M. Bradshaw, exJ. Broadbridge, exF.J.S. Cala?a, exC. Campos-Quiroz, exJ. Carrasco-Fern?ndez, exJ.F. Castro, exS. Chaimongkol, exS. Chandranayaka, exY. Chen, exD. Comben, exJ.D.W. Dearnaley, exA.S. Ferreira-S?, exK. Dhileepan, exM.L. D?az, exP.K. Divakar, exS. Xavier-Santos, exA. Fern?ndez-Bravo, exJ. Gen?, exF.E. Guard, exM. Guerra, exS. Gunaseelan, exJ. Houbraken, exK. Janik-Superson, exR. Jankowiak, exM. Jeppson, ex?. Jurjevi?, exM. Kaliyaperumal, exL.A. Kelly, exK. Kezo, exA.N. Khalid, exP. Khamsuntorn, exD. Kidanemariam, exM. Kiran, exE. Lacey, exG.J. Langer, exL.V. L?pez-Llorca, exJ.J. Luangsa-ard, inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, exH.T. Lumbsch, exJ.G. Maci?-Vicente, exL.S. Mamatha Bhanu, exT.S. Marney, exJ.E. Marqu?s-G?lvez, exA. Morte, exA. Naseer, exA. Navarro-R?denas, exO. Oyedele, exS. Peters, exS. Piskorski, exL. Quijada, exG.H. Ram?rez, exK. Raja, exA. Razzaq, exV.J. Rico, exA. Rodr?guez, exM. Ruszkiewicz-Michalska, exR.M. S?nchez, exC. Santelices, exA.S. Savitha, ex, M. Serrano, exL. Leonardo-Silva, exH. Solheim, exS. Somrithipol, exM.Y. Sreenivasa, exH. St?pniewska, exD. Strapagiel, exT. Taylor, exD. Torres-Garcia, exJ. Vauras, exM. Villarreal, exC.M. Visagie, exM. Wo?kowycki, exW. Yingkunchao, exE. Zapora, exJ.Z. Groenewal, exP.W. Crous, "Fungal Planet description sheets: 1436–1477", Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi, ปีที่ 49, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2022, หน้า 261-350
2022 exSakpuntoon, V., exPรฉter, G., exGroenewald, M., exDlauchy, D., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Description of Crinitomyces reliqui gen. nov., sp. nov. and Reassignment of Trichosporiella flavificans and Candida ghanaensis to the Genus Crinitomyces", Journal of Fungi, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exWai Prathumpai, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exBorworn Werapan, exPumin Nutaratat, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUraiwan Ninpetch, "Pilot-Scale Protease Production by Bacillus sp. C4 for Silk Degumming Processes", Journal of Natural Fibers, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 1055-1068
2022 exSari DARMASIWI, exYaovapa ARAMSIRIRUJIWET, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Biological activities and chemical profle of Hericium erinaceus mycelium cultivated onmixed red and white jasmine rice", Food Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ -, เมษายน 2022, หน้า e08022-1-8
2022 exSari DARMASIWI, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Antibioflm activity and bioactive phenolic compounds of ethanol extract from the Hericium erinaceus basidiome", Journal of Advanced Pharmaceutical Technology and Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2022, หน้า 111-116
2022 exKosaka, T., exTsuzuno, T., exNishida, S., exPattanakittivorakul, S., exMurata, M., exMiyakawa, I., inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exYamada, M., "Distinct Metabolic Flow in Response to Temperature in Thermotolerant Kluyveromyces marxianus", Applied and Environmental Microbiology, ปีที่ 88, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2022
2022 exPattanakittivorakul, S., exTsuzuno, T., exKosaka, T., exMurata, M., exKanesaki, Y., exYoshikawa, H., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exYamada, M., "Evolutionary Adaptation by Repetitive Long-Term Cultivation with Gradual Increase in Temperature for Acquiring Multi-Stress Tolerance and High Ethanol Productivity in Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042", Microorganisms, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022
2022 inดร.จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThawaree Nukpook, exChamsai Pientong, exChantana Aromdee, exSupawadee Suebsasana, exWatcharee Khunkitti, exCharinya So-in, exKanisara Proyrungroj, exTipaya Ekalaksananan, "Activity of 3,19-isopropylidinyl andrographolide against herpes simplex virus type 1 in an animal model", Antiviral Chemistry and Chemotherapy , ปีที่ 30, ฉบับที่ -, เมษายน 2022, หน้า 1-7
2022 exRuangsomboon, S., inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of CO2 Concentration on Growth, CO2 Fixation, and Biochemical Composition of the Microalga Nannochloropsis oculata", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 325-338
2022 exLeeprasert, L., inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biocalcifying Potential of Ureolytic Bacteria Isolated from Soil for Biocementation and Material Crack Repair", Microorganisms, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022
2022 exKlaysubun, C., inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Kitasatospora humi sp. nov., isolated from a tropical peat swamp forest soil, and proposal for the reclassification of Kitasatospora psammotica as a later heterotypic synonym of Kitasatospora aureofaciens", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022
2022 exKrajangsang, S., exSeephin, P., exTantayotai, P., exMahingsapun, R., exMeeampun, Y., inดร.ฐิติพร ปัญญาชนะกุล, อาจารย์, exSamosorn, S., exDolsophon, K., exJiamjariyatam, R., exLorliam, W., inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "New approach for screening of microorganisms from Arabica coffee processing for their ability to improve Arabica coffee flavor", 3 Biotech, ปีที่ 12, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022
2022 exNualkul, M., exYuangsoi, B., exHongoh, Y., exYamada, A., inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improving the nutritional value and bioactivity of soybean meal in solid-state fermentation using Bacillus strains newly isolated from the gut of the termite Termes propinquus", FEMS microbiology letters, ปีที่ 369, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2022
2022 exMiss Jemisha Dudhat, exMiss Varunya Sakpuntoon , exMr. Jirameth Angchuan, exDr. Rungluk Kaewwichian, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Magnusiomyces siamensis sp. nov., a yeast-like fungus isolated from food waste", International Journal of Systematic and Evolutionaly Microbiology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 005435
2022 exMuangham, S., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Pseudonocardia terrae sp. nov., an actinobacterium isolated from rice rhizosphere soil in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022
2022 exMahingsapun, R., exTantayotai, P., inดร.ฐิติพร ปัญญาชนะกุล, อาจารย์, exSamosorn, S., exDolsophon, K., exJiamjariyatam, R., exLorliam, W., inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exKrajangsang, S., "Enhancement of Arabica coffee quality with selected potential microbial starter culture under controlled fermentation in wet process", Food Bioscience, ปีที่ -, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022
2022 exSukkasem, T., exTippayasak, U., exTaweecheep, P., inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Enhancement of Superfine Bacterial Nanocellulose Production in Coconut Water at High Temperature by the Adapted Strains of Komagataeibacter oboediens MSKU 3", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2022, หน้า 999-1012
2022 exNasanit, R., exJaibangyang, S., exOnwibunsiri, T., inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening of Volatile Organic Compound-Producing Yeasts and Yeast-Like Fungi against Aflatoxigenic Aspergillus flavus", Microbiology and Biotechnology Letters, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, หน้า 202-210
2022 exNagaki, K., exKataoka, N., inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exMatsutani, M., exAno, Y., exMatsushita, K., exYakushi, T., "Periplasmic dehydroshikimate dehydratase combined with quinate oxidation in Gluconobacter oxydans for protocatechuate production", Bioscience, biotechnology, and biochemistry, ปีที่ 86, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2022, หน้า 1151-1159
2022 exSukrita Punyauppa-path, exPrasongsom Punyauppa-path, exSuriya Tingthong, exVarunya Sakpuntoon, inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Kazachstania surinensis f.a., sp. nov., a novel yeast species isolated from Thai traditional fermented food", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2022
2022 exChantavorakit, T., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Actinomycetospora soli sp. nov., isolated from the rhizosphere soil of Averrhoa carambola L", International journal of systematic and evolutionary microbiology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022
2022 exSari DARMASIWI, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of the nutritional value, mycochemicals, and antioxidant activities of Hericium erinaceus cultivated using jasmine rice", Asian Journal of Agriculture and Biology, ปีที่ 2022, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 1-11
2022 exU. Pinruan, exJ.J. Luangsa-ard, inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, exB. Sakolrak, "Fungal Planet description sheets: 1383–1435", Persoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, หน้า 1383-1435
2022 exSapsirisuk, S., exPolburee, P., exLorliam, W., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Discovery of Oleaginous Yeast from Mountain Forest Soil in Thailand", Journal of Fungi, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022
2022 exPunyauppa-path, S., exKiatprasert, P., exPunyauppa-path, P., exRattanachaikunsopon, P., inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Distribution of Kazachstania Yeast in Thai Traditional Fermented Fish (Plaa-Som) in Northeastern Thailand", Journal of Fungi, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022
2022 exChollachai Klaysubun, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Streptomyces humicola sp. nov., a novel actinobacterium isolated from peat swamp forest soil in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022
2022 exAnchalee Rawangkan, exPattama Wongsirisin, exGrissana Pook-In, exAchiraya Siriphap, exAtchariya Yosboonruang, exAnong Kiddee, inดร.จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNanthawan Reukngam, exAcharaporn Duangjai, exSurasak Saokaew, exRatsada Praphasawat, "Dinactin: A New Antitumor Antibiotic with Cell Cycle Progression and Cancer Stemness Inhibiting Activities in Lung Cancer", Antibiotics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022, หน้า 1845
2022 exChaleampol Loymunkong, exKitsada Panyawut, ex Metas Chaleesean, inดร.จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Potential water-based extracts from fresh and dried auricularia auricula-judaeon the inhibitory effect of human papillomavirus type 16 and cervical cancer cell line in caski", Journal of Medical Pharmaceutical and Allied Sciences , ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2022, หน้า 5469-5475
2022 exSukrita Punyauppa-path, exPongpat Kiatprasert, exJutaporn Sawaengkaew, exPolson Mahakhan, exParichat Phumkhachorn, exPongsak Rattanachaikunsopon, inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Diversity of fermentative yeasts with probiotic potential isolated from Thai fermented food products", AIMS Microbiology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2022, หน้า 575-594
Publish Year National Journal 1
2022 exสกุลรัตน์ บุญรวบ, exFujiyama Kazuhito, exMisaki Ryo, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของเอ็นไกลโคซิเลชั่นของโปรตีนบนผิวเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในการเกิดกระบวนการออโตฟาจี", วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 1-10

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2022 exนายศิรพงศ์ พาพันธ์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EXTRACTION AND CHARACTERIZATION OF HYDROPHOBINS CLASS I AND CLASS II FROM MUSHROOMS AND MACROFUNGI IN THAILAND", 48th STT INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENCE TECHNOLOGY AND TECHNOLOGY-BASED INNOVATIO, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2022, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2022 exชนิกานต์ เกตุนวม, inดร.กรอร วงษ์กำแหง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKeetapithchayakul, Tosaphol Saetung , inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นของความหลากชนิดและการเลือกที่อยู่อาศัยในวัสดุเทียมของแอมฟิพอดบริเวณชะวากทะเล อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10, 22 - 24 พฤษภาคม 2022, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2022 exKeetapithchayakul, Tosaphol Saetung , exชนิกานต์ เกตุนวม, ex Anotai Suklom, inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, inดร.กรอร วงษ์กำแหง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รายงานแรกในน้ากร่อยของแอมฟิพอด Cerapus sp. จากชะวากทะเลอัมพวา อ่าวไทยตอนใน", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10, 22 - 24 พฤษภาคม 2022, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2022 exสปัญญ์ แสงโสดา, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, exสิรภพ อบแพทย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพเปอร์แมงกาเนตด้วยวัสดุโลหะเฟอร์ไรต์ในการบำบัดสารฮอร์โมนเพศในน้ำ", การประชุมทางวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7, 9 ธันวาคม 2022, พิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2022]