ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2021

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2021

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2021

Publish Year International Journal 26
2021 exPiyanat Charoenyingcharoen, exJi-Sun Kim, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exKeun-Chul Lee, exPattaraporn Yukphan, ex Jung-Sook Lee, "Donghicola mangrovi sp. nov., a member of the family Rhodobacteraceae isolated from mangrove forest in Thailand", Int J Syst Evol Microbiol, ปีที่ 71, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 1-7
2021 exNami Matsumoto, exNaoki Osumi, exMinenosuke Matsutani, exTheerisara Phathanathavorn, exNaoya Kataoka, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exToshiharu Yakushi, exYasushi Shiraishi, exKazunobu Matsushita, "Thermal adaptation of acetic acid bacteria for practical high-temperature vinegar fermentation", Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, ปีที่ 85, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 1243-1251
2021 inดร.พรสวรรค์ สุทธินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คณิณ รุ่งวัฒนา, อาจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exดร. วินันท์ดา หิมะมาน, inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, "Endophytic Fungi from Root of Three Lady’s Slipper Orchids (Paphiopedilum spp.) in Southern Thailand", Chiang Mai Journal of Science , ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2021, หน้า 853-866
2021 exปริญญา จันทร์ทอง, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bioefficacy of Piper extracts in the management of chilli anthracnose", Archives of Phytopathology and Plant Protection, ปีที่ 54, ฉบับที่ 19-20, ธันวาคม 2021, หน้า 2247-2261
2021 exWee Fei Aaron Teo, exKenika Lipun, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Amycolatopsis acididurans sp. nov., isolated from peat swamp forest soil in Thailand", The Journal of Antibiotics, ปีที่ 74, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 199-205
2021 exนางสาวสกาวเดือน บุญเสงี่ยม, exนางสาวณัฐนรี ทองแพ, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Large scale production of indole-3-acetic acid and evaluation of the inhibitory effect of indole-3-acetic acid on weed growth", Scientific Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, หน้า 13094
2021 exJaravee Sukprasert, exKanjana Thumanu, exIsaratat Phung-on, exChalermkiat Jirarungsatean, exPeerapon Chaisalee, exPravate Tuitemwong, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Amino-Functionalized Ferromagnetic Nanoparticles with Glutaraldehyde Cross-linking", Journal of Science and Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, หน้า 38-46
2021 exJirameth Angchuan, inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Yeasts Associated with the Small-Intestinal Contents and Epithelium of Pon Yang Kham (Charolais Crossbred) Fattening Beef Cattle", Microorganisms, ปีที่ 9, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1444-1-19
2021 exSirilak Noree, exChantanan Tongdang, exKanaporn Sujarit, exSongphon Chamdit, exVoranuch Thongpool, exSrisakul Trakarnpaiboon, inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, ex Thanasak Lomthong, "Application of raw starch degrading enzyme from Laceyella sacchari LP175 for development of bacterial cellulose fermentation using colored rice as substrate", 3 Biotech, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 1-11
2021 exกนกวรรณ เชิดกิตติพล, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Partial Replacement of Fish Meal by Bacillus sp-Fermented Soybean Meal on Growth Performance, Immunity, Hepatopancreas Microbiota and Disease Resistance in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)", JOURNAL OF FISHERIES AND ENVIRONMENT, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 32-42
2021 exChotinan Junpradit, exPatsaraporn Thooppeng, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exBenjaphorn Prapagdee, "Influence of cadmium-resistant Streptomycetes on plant growth and cadmium uptake by Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques", ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, ปีที่ 28, ฉบับที่ 29, สิงหาคม 2021, หน้า 39398-39408
2021 exHiroshi Habe, exYuya Sato, exHidenori Tani, exMinenosuke Matsutani, exKazuya Tanioka, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exKazunobu Matsushita, exToshiharu Yakushi, "Heterologous expression of membrane?bound alcoholdehydrogenase–encoding genes for glyceric acid production usingGluconobacter sp. CHM43 and its derivatives", Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 105, ฉบับที่ 18, กันยายน 2021, หน้า 6749-6758
2021 exPiyawat Tangsuksan, inดร.จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChutha Takahashi Yupanqui, exTeerapol Srichana, exEkarat Hitakomate, exChamsai Pientong, exTipaya Ekalaksananan, exWipawee Nittayananta, "Mucoadhesive flm containing a-mangostin shows potential role in oral cancer treatment", BMC Oral Health , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, หน้า 512-1-10
2021 exKentaro Nakamura, exKakeru Nagaki, exMinenosuke Matsutani, exOsao Adachi, exNaoya Kataoka, exYoshitaka Ano, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exKazunobu Matsushita, exToshiharu Yakushi, "Relocation of dehydroquinate dehydratase to the periplasmic spaceimproves dehydroshikimate production with Gluconobacter oxydansstrain NBRC3244", Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 105, ฉบับที่ 14-15, สิงหาคม 2021, หน้า 5883-5894
2021 inดร.อัครพล ศรีชัยศุภกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of N4-like Pseudomonas phage vB_Pae-PA152 isolated in Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 905-914
2021 inดร.อัครพล ศรีชัยศุภกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Characterization of N4-like Pseudomonas Phage vB_Pae-PA14 Isolated from Seawater Sampled in Thailand", Journal of Pure and Applied Microbiology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 2347-2357
2021 exTanatorn Chantavorakit, exChollachai Klaysubun, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Streptomyces acididurans sp. nov., isolated from peat swampforest soil", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 71, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 004849
2021 exWee Fei Aaron Teo, exSupattra Muangham, exKenika Lipun, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Rice Seeds Germination Bioprimed with Actinomycetes Isolated from Peat Swamp Forest", Chiang Mai Journal of Sciences, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2021, หน้า 996-1008
2021 exYuparat Saimee, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Streptomyces spirodelae sp. nov., isolated from duckweed", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 71, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 005106
2021 exSupattra Muangham, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Microbispora oryzae sp. nov., isolated from leaves of rice plant (Oryza sativa L.)", Journal of Antibiotics, ปีที่ 74, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 856-862
2021 exSopin Jaibangyang , exRujikan Nasanit , inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Effects of temperature and relative humidity on A?atoxin B1 reduction in corn grains and antagonistic activities against A?atoxin-producing Aspergillus ?avus by a volatile organic compound-producing yeast, Kwoniella heveanensis DMKU-CE82", BioControl , ปีที่ 66, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2021, หน้า 433-443
2021 exMaciel, NOP, exSantos, ARO, exFelix, CR, exLandell, MF, exPagani, DM, exPimenta, RS, exMorais, PB, exAngchuan, J, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exLachance, MA, exRosa, CA, "Wickerhamiella martinezcruziae f. a., sp. nov., a yeast species isolated from tropical habitats", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 71, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021
2021 exChutima Kaewkrajay, exSumaitt Putchakarn, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Cultivable yeasts associated with marine sponges in the Gulf of Thailand, South China Sea", Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology, ปีที่ 114, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 253-274
2021 exChih-Chan Wu, exTakao Ohashi, exHiroyuki Kajiura, exYu Sato, exRyo Misaki, exKohsuke Honda, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKazuhito Fujiyama, "Functional characterization and overexpression of D12-desaturase in the oleaginous yeast Rhodotorula toruloides for production of linoleic acid rich lipids", Journal of Bioscience and Bioengineering, ปีที่ 131, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 631-639
2021 exRasool Kamal, exQitian Huang, exQiang Li , exYadong Chu, exXue Yu, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSong Xue, exZongbao K. Zha, "Conversion of Arthrospira platensis biomass into microbial lipids by the oleaginous yeast Cryptococcus curvatus", ACS Sustainable Chemistry and Engineering, ปีที่ 9, ฉบับที่ 33, สิงหาคม 2021, หน้า 11011-11021
2021 exSupakorn Nundaen, exNakarin Suwannarach, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSurapong Khuna , ex Jaturong Kumla , exSaisamorn Lumyong, "An updated global species diversity and phylogeny in the genus wickerhamomyces with addition of two new species from Thailand", Journal of Fungi , ปีที่ 7, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 1-22
Publish Year National Journal 2
2021 inนางพัชรี อำรุง, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ultrastructural Studies of Ganoderma cf. lucidum cell by microscopic technique.", Microscopy and Microanalysis Research - The Journal of The Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 13-18
2021 inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกแอคติโนแบคทีเรียจากดินสวนมะพร้าวที่มีคุณสมบัติในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช", วารสารเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 337-348

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2021 exJaravee Sukprasert, exKanjana Thumanu, exIsaratat Phung-on3, exChalermkiat Jirarungsatean, exPeerapon Chaisalee, exPravate Tuitemwong, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Characterization of magnetic nanoparticles for possible development ofSalmonella spp. sensitive detection", The 23rd Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021), 17 - 18 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exนายกฐิรดล วิทยาพันธ์ุ , inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of UV-C on Shelf-Life Extension in Sea Grapes (Caulerpa lentillifera)", 3rd Edition of Euro-Global Conference on Food Science and Technology, 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2021, กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2021 exRungkan Klahan, exJintana Wiboonsirikul, exBundit Yuangsoi, inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBundidpong Sriamnuay, exNattharut Sukanan, exPanlop Tepmonta, exSurapot Buanpirom, "The Comparison of in vitro Protein Digestibility in High Protein Aquafeed with Commercial Bromelain and Bromelain Crude Extracted from Peel and Crown of Pineapple at Various Temperature and pH", 11th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC2021) , 24 - 25 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exRungkan Klahan, ex Bundit Yuangsoi, exWiboonsirikul J, inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLaohasathit S, "THE EVALUATION OF PROTEIN DIGESTIBILITY, SAPONIN AND TRYPSIN INHIBITOR CONTENT IN PACIFIC WHITE SHRIMP (Litopenaeus vanamei) FEED, DIGESTED WITH BROMELAIN CRUDE EXTRACT FROM PINEAPPLE WASTE", The International Conference on Fisheries and Aquaculture, 19 - 20 สิงหาคม 2021, online สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2021 inนางพัชรี อำรุง, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ultrastructural Studies of Ganoderma cf. lucidumCell by Microscopic Technique", The 38th International Conference of Microscopy Society of Thailand, 23 - 26 มีนาคม 2021, มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2021 inดร.พรสวรรค์ สุทธินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คณิณ รุ่งวัฒนา, อาจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exดร.วินันท์ดา หิมะมาน, inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, "ราเอนโดไฟต์ที่อาศัยอยู่ในรากของกล้วยไม้รองเท้านารีในภาคใต้ของประเทศไทย", การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่:อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 21 - 23 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนายอโณทัย สุขล้อม, inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชร ดนัยสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรอร วงษ์กำแหง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างรังของแอมฟิพอด Floresorchestia sp. (Amphipoda: Talitridae) จากชะวากทะเลในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมวิชาการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่ : อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย 2021, 21 - 23 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exสกุลรัตน์ บุญรวบ, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของเอ็นไกลโคซิเลชั่นของโปรตีนบนผิวเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในการเกิดกระบวนการออโตฟาจี", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 17 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.อัครพล ศรีชัยศุภกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบคเทอริโอเฟจของ Klebsiella pneumoniae ที่พบในแหล่งน้ำต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 18 , 8 - 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
2021 exนางสาวชนิกานต์ เกตุนวม, inดร.กรอร วงษ์กำแหง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นของความหลากชนิดของแอมฟิพอดในอัมพวาเอสทูรี่ จังหวัดสมุทรสงคราม", สัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2: ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะปัจจุบัน, 3 ธันวาคม 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2021]