ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2020

38

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2020

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2020

Publish Year International Journal 37
2020 inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhunnamwong, P., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yeast communities of primary and secondary peat swamp forests in southern Thailand", Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology, ปีที่ 113, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 55-69
2020 exวรัญญา ศักดิ์พรรณทูร, exจิรเมธ เอ่งฉ้วน, exวนัชพร บุญธรรม, exพัณณิดา ขุนนามวงษ์, inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Grease Waste as a Reservoir of Lipase-Producing Yeast and Description of Limtongella siamensis gen. nov., sp. nov", Microorganisms, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 1-14
2020 exวนัชพร บุญธรรม, exจิรเมธ เอ่งฉ้วน, inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Limtongozyma siamensis gen. nov., sp. nov., a yeast species in the Saccharomycetales and reassignment of Candida cylindracea to the genus Limtongozyma", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 199-203
2020 exPannida Khunnamwon, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Sasitorn Jindamorakot , exNakarin Suwannarach, exProf. Kenji Matsui, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Evaluation of antagonistic activity and mechanisms of endophytic yeasts against pathogenic fungi causing economic crop diseases", Folia Microbiologica, ปีที่ 65, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2020, หน้า 573-590
2020 exRungluk Kaewwichian, exPannida Khunnamwong, exSomjit Am- In, exSasitorn Jindamorakot, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Torulaspora nypae sp. nov., a novel yeast species isolated from nipa (Nypa fruticans Wurmb.) inflorescence sap in southern Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 70, ฉบับที่ 20, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1112-1116
2020 exWee Fei Aaron Teo, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Amycolatopsis acidicola sp. nov., isolated from peat swamp forest soil", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 70, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 1547-1554
2020 exKaewkrajay, C., exChanmethakul, T., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Assessment of diversity of culturable marine yeasts associated with corals and zoanthids in the Gulf of Thailand, south China sea", Microorganisms, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020
2020 exBoonyarit, J., exPolburee, P., exKhaenda, B., exZhao, Z.K., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Lipid production from sugarcane top hydrolysate and crude glycerol with rhodosporidiobolus fluvialis using a two-stage batch-cultivation strategy with separate optimization of each stage", Microorganisms, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 453-1
2020 inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYuki Inahashi, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Amycolatopsis pithecelloba sp. nov., a novel actinomycete isolated from roots of Pithecellobium dulce in Thailand", The Journal of Antibiotics, ปีที่ 73, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 230-235
2020 exKallayanee Naloka, exPattaraporn Yukphan, exMinenosuke Matsutani, ex Kazunobu Matsushita, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Komagataeibacter diospyri sp. nov., a novel species of thermotolerant bacterial nanocellulose-producing bacterium isolated in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 251-258
2020 exKallayanee Naloka, exKazunobu Matsushita, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Enhanced ultrafine nanofibril biosynthesis of bacterial nanocellulose using a low-cost material by the adapted strain of Komagataeibacter xylinus MSKU 12", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 150, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2020, หน้า 1113-1120
2020 exJaravee Sukprasert, exKanjana Thumanu, exIsaratat Phung-on, exChalermkiat Jirarungsatean, exLarry E. Erickson, exPravate Tuitemwong, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Synchrotron FTIR Light Reveals Signal Changes ofBiofunctionalized Magnetic Nanoparticle Attachment onSalmonella sp.", Journal of Nanomaterials, ปีที่ 2020, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020, หน้า 6149713-1-12
2020 exNuchsupha Sunthamala, exNeeranuch Sankla, inดร.จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPiyawut Swangphon, exWanchareeporn Boontun, exSupakpong Ngaochaiyaphum, exWeerayut Wongjampa, exTipaya Ekalaksananan, exChamsai Pientong, "Enhancement of specific T-lymphocyte responses by monocyte-derived dendritic cells pulsed with E2 protein of human papillomavirus 16 and human p16INK4A", PeerJ, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 1-18
2020 inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, exEmi Kunitake, exMakiko Sakka, exTetsuya Kimura, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKazuo Sakka, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Light regulation of two new manganese peroxidase-encoding genes in Trametes polyzona KU-RNW027", Microorganisms, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 852-1-14
2020 exPolburee, P, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Economical lipid production from crude glycerol using Rhodosporidiobolus fluvialis DMKU-RK253 in a two -stage cultivation under non -sterile conditions", BIOMASS & BIOENERGY, ปีที่ 138, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020, หน้า 105597
2020 exWu, CC, exOhashi, T, exMisaki, R, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exFujiyama, K, "Ethanol and H2O2 stresses enhance lipid production in an oleaginous Rhodotorula toruloides thermotolerant mutant L1-1", FEMS YEAST RESEARCH, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2020, หน้า foaa030
2020 exนางสาววรัญญา ศักดิ์พรรณฑูร, exนายจิรเมธ เอ่งฉ้วน, inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. C. F. Chang, exDr. Shiu-Mei Liu, exDr. Ching-Fu Lee, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Wickerhamiella osmotolerans sp. nov. and Wickerhamiella tropicalis sp. nov., novel ascomycetous yeast in the Family of Wickerhamiellaceae", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 2589-2594
2020 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exParichat Into, exPanchapond Attarat, "Biocontrol of Rice Seedling Rot Disease Caused by Curvularia lunata and Helminthosporium oryzae by Epiphytic Yeasts from Plant Leaves", Microorganisms, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 647
2020 exกรวิทย์ จิตต์บรรยงค์, inดร.สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.บัวผัน พวงศิลป์, รองศาสตราจารย์, "TEMPO-oxidized cellulose nanofibril filmfrom nano-structured bacterial cellulose derived from the recently developed thermotolerant Komagataeibacter xylinus C30 and Komagataeibacter oboediens R37-9 strains", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 163, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2020, หน้า 1908-1914
2020 exKhunnamwong, P., inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Teunia siamensis f.A., sp. nov., a novel tremellaceous yeast species isolated from soil in a secondary peat swamp forest area", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2020, หน้า 3673-3678
2020 inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exAreerat Kunanopparat, "Autophagy related protein 9A increase in hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma and therole in apoptosis", World Journal of Hepatology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 1367-1371
2020 inดร.จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTipaya Ekalaksananan, exChukkris Heawchaiyaphum, exPatravoot Vatanasapt, exChamsai Pientong, "Peroxiredoxin 2 is highly expressed in human oral squamous cell carcinoma cells and is upregulated by human papillomavirus oncoproteins and arecoline, promoting proliferation", Plos One, ปีที่ 15, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 1-17
2020 exBao Chi Thi Le, exTipaya Ekalaksananan, exKesorn Thaewnongiew, exSupranee Phanthanawiboon, exSirinart Aromseree, exThipruethai Phanitchat, inดร.จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exApiporn T. Suwannatrai, exNeal Alexander, exHans J. Overgaard, exMichael J. Bangs, exChamsai Pientong, "Interepidemic Detection of Chikungunya Virus Infection and Transmission in Northeastern Thailand", The American Society of Tropical Medicine and Hygiene, ปีที่ 103, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 1660-1669
2020 exVarunya Sakpuntoon, exJirameth Angchuan, inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPannida Khunnamwong, exNo?mie Jacques, exC?cile Grondin, exSerge Casaregola, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Savitreea pentosicarens gen. nov., sp. nov., a yeast species in thefamily Saccharomycetaceae isolated from a grease trap", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 5665-5670
2020 exKenika Lipun, exTanatorn Chantavorakit, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Streptomyces acidicola sp. nov., isolated from a peat swamp forest in Thailand", The Journal of Antibiotics, ปีที่ 73, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 435-440
2020 exKenika Lipun, exWee Fei Aaron Teo, exPaweena Suksaard, exWasu Pathom-aree, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Nonomuraea antri sp. nov., an actinomycete isolated from cave soil in Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 70, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 5296-5303
2020 exChollachai Klaysubun, exKenika Lipun, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Pseudonocardia acidicola sp. nov., a novel actinomycete isolated from peat swamp forest soil", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 5648-5653
2020 inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWasapon Fuangsawat, exAnchalee Jintapattanakit, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Putative hydrophobins of black poplar mushroom (Agrocybe cylindracea)", Mycology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2020, หน้า 58-67
2020 exParichat Into, exPannida Khunnamwong, exSasitorn Jindamoragot, exSomjit Am-in, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yeast associated with rice phylloplane and their contribution to control of rice sheath blight disease.", Microorganisms , ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 362-1-21
2020 exMs. Sopin Jaibangyang ., exAsst. Prof. Dr. Rujikan Nasanit, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Biological control of aflatoxin-producing Aspergillus flavus by volatile organic compound-producing antagonistic yeasts", BioControl , ปีที่ 65 , ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2020, หน้า 377-386
2020 exPetlada Satianpakiranakorn, exPannida Khunnamwong, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yeast communities of secondary peat swamp forests in Thailand and their antagonistic activities against fungal pathogens cause of plant and postharvest fruit diseases.", PLOS ONE , ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020
2020 exWilasinee Konsue, inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Biological Control of Fruit Rot and Anthracnose of Postharvest Mango by Antagonistic Yeasts from Economic Crops Leaves.", Microorganisms , ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 317-1-16
2020 exRujiralai Poontawee, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Feeding strategies in two-stage fed-batch cultivation processes for microbial lipid production from sugarcane top hydrolysate and crude glycerol by the oleaginous red yeast Rhodosporidiobolus fluvialis.", Microorganisms , ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020, หน้า 151-1-19
2020 exParichat Into, exAna Pontes, exProf. Dr. Jos? Paulo Sampaio, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yeast diversity associated with the phylloplane of corn plants cultivated in Thailand.", Microorganisms , ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 80-1-14
2020 exAsst.Prof.Dr.Rujikan Nasanit, exMs.Napakhwan Imklin, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Assessment of yeasts in tropical peat swamp forests in Thailand.", Mycological Progress, ปีที่ 19 , ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 1159-1573
2020 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSomjit Am-in, exRungluk Kaewwichian, exChutima Kaewkrajay, exSasitorn Jindamorakot, "Exploration of yeast communities in fresh coconut, palmyra, and nipa palm saps and ethanol-fermenting ability of isolated yeasts.", Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology, ปีที่ 113, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 2077 -2095
2020 exHisayuki Komaki, exEnjuro Harunari, exAkira Hosoyama, exMoriyuki Hamada, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exYasuhiro Igarashi, "Draft genome sequence of Actinomadura sp. K4S16 and elucidation of the nonthmicin biosynthetic pathway.", Journal of Genomics, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 53-61
Publish Year National Journal 1
2020 inนางพัชรี อำรุง, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, "Techniques for Preparing Spores and Hyphae of Schizophyllum communefor Morphological Observation", Microscopy and Microanalysis Research-The Journal of The Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 22-27

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2020 inนางพัชรี อำรุง, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, "Techniques for Preparing Spores and Hyphae of Schizophyllum commune for Morphological Observation.", The 37th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST37) , 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2020, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 exBoonyarit, J, exPolburee, P, exKhaenda, B, exZhao, ZK, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Lipid Production from Sugarcane Top Hydrolysate and Crude Glycerol with Rhodosporidiobolus fluvialis Using a Two-Stage Batch-Cultivation Strategy with Separate Optimization of Each Stage", MICROORGANISMS, 1 มีนาคม 2020
2020 exInto, P, exKhunnamwong, P, exJindamoragot, S, exAm-In, S, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yeast Associated with Rice Phylloplane and Their Contribution to Control of Rice Sheath Blight Disease", MICROORGANISMS, 1 มีนาคม 2020
Publish Year National Conference 1
2020 inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมณีพลอย นวลกุล, exยรรยง จันนูน, "การแยกแอคติโนมัยสีททนโลหะหนักและละลายฟอสเฟตจากดินเหมืองสังกะสี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2020]