ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2019

34

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2019

Publish Year International Journal 34
2019 exUtami, YD, exKuwahara, H, exIgai, K, exMurakami, T, exSugaya, K, exMorikawa, T, exNagura, Y, exYuki, M, inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exInoue, T, exKihara, K, exLo, N, exYamada, A, exOhkuma, M, exHongoh, Y, "Genome analyses of uncultured TG2/ZB3 bacteria in 'Margulisbacteria' specifically attached to ectosymbiotic spirochetes of protists in the termite gut", ISME JOURNAL, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 455-467
2019 exNurcholis, M, exNitiyon, S, exSuprayogi, exRodrussamee, N, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKosaka, T, exYamada, M, "Functional analysis of Mig1 and Rag5 as expressional regulators in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus", APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 103, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 395-410
2019 exMuangham, S., exLipun, K., exMatsumoto, A., exInahashi, Y., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Quadrisphaera oryzae sp. nov., an endophytic actinomycete isolated from leaves of rice plant (Oryza sativa L.)", Journal of Antibiotics, ปีที่ 72, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 93-98
2019 exChatsuda Sakdapetsiri, ex Yasuhisa Fukuta, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNorifumi Shirasaka, exShinji Tokuyama, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Solid state fermentation, storage and viability of Streptomyces similanensis 9X166 using agro-industrial substrates against Phytophthora palmivora-induced black rot disease in orchids", BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, หน้า 276-293
2019 exYung-Yu Tsai, exTakao Ohashi, exChih-Chan Wu, exDolgormaa Bataa, exRyo Misaki, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKazuhito Fujiyama, "Delta-9 fatty acid desaturase overexpression enhanced lipid production and oleic acid content in Rhodosporidium toruloides for preferable yeast lipid production", Journal of Bioscience and Bioengineering, ปีที่ 127, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 430-440
2019 exUtami, Y.D., exKuwahara, H., exIgai, K., exMurakami, T., exSugaya, K., exMorikawa, T., exNagura, Y., exYuki, M., inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exInoue, T., exKihara, K., exLo, N., exYamada, A., exOhkuma, M., exHongoh, Y., "Genome analyses of uncultured TG2/ZB3 bacteria in โ€˜Margulisbacteriaโ€™ specifically attached to ectosymbiotic spirochetes of protists in the termite gut", ISME Journal, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 455-467
2019 exKonjanda, P, exYakushi, T, exMatsushita, K, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Enhanced Growth and Ethanol Oxidation by Overexpressed caiA Gene Encoding acyl-CoA Dehydrogenase in Komagataeibacter medellinensis NBRC 3288", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2019, หน้า 196-206
2019 exTalukder, A.A., exAdnan, N., exSiddiqa, A., exMiah, R., exTuli, J.F., exKhan, S.T., exDey, S.K., inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYamada, M., "Fuel ethanol production using xylose assimilating and high ethanol producing thermosensitive Saccharomyces cerevisiae isolated from date palm juice in Bangladesh", Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, ปีที่ 18, ฉบับที่ -, มีนาคม 2019
2019 exนิพนธ์ แก้วสาหลวง, inดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, "Synergistic effects of combinations of novel strains of Trichoderma species and Coscinium fenestratum extract in controlling rice dirty panicle", Journal of Plant Pathology, ปีที่ 101, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2019, หน้า 367-372
2019 exภูมิน นุตรทัต, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Low-Cost Production of Indole-3-Acetic Acid Fermentationby Enterobacter sp.", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2019, หน้า 653-660
2019 exวนัชพร บุญธรรม, exณัฐสุดา ศรีวานิชภูมิ, exภูมิน นุตรทัต, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Enhanced Production of Phytase, A Feed Enzyme, fromPichia kudriavzevii using Mutagenesis and ImprovedCulture Conditions", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2019, หน้า 431-443
2019 exPattanakittivorakul, S, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYamada, M, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Selection of thermotolerant Saccharomyces cerevisiae for high temperature ethanol production from molasses and increasing ethanol production by strain improvement", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 112, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2019, หน้า 975-990
2019 inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exNutaratat, P, exSurussawadee, J, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yeast Communities in Sugarcane Phylloplane", MICROBIOLOGY, ปีที่ 88, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2019, หน้า 353-369
2019 exLipun, K., exTeo, W.F.A., exTongpan, J., exMatsumoto, A., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Nonomuraea suaedae sp. nov., isolated from rhizosphere soil of Suaeda maritima (L.) Dumort", Journal of Antibiotics, ปีที่ 72, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2019, หน้า 518-523
2019 exMuangham, S., exLipun, K., inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exMatsumoto, A., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Gordonia oryzae sp. nov., isolated from rice plant stems (Oryza sativa L.)", International journal of systematic and evolutionary microbiology, ปีที่ 69, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2019, หน้า 1621-1627
2019 exดร.พิทยา หนูคงบัตร, exศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ, exDr. Nguyen Quoc Khuong, exดร.อำไพทิพย์ สุขหอม, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Selection of Acid-Resistant Purple Nonsulfur Bacteria from Peat Swamp Forests to Apply as Biofertilizers and Biocontrol Agents", Journal of Soil Science and Plant Nutrition, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, หน้า 488-500
2019 exGrode, A.S., exBrisco-McCann, E., inดร.ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHausbeck, M.K., exSzendrei, Z., "Managing onion thrips can limit bacterial stalk and leaf necrosis in Michigan onion fields", Plant Disease, ปีที่ 103, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2019, หน้า 938-943
2019 exTho, K.E., exBrisco-McCann, E., inดร.ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSundin, G.W., exHausbeck, M.K., "Bacteria associated with onion foliage in Michigan and their copper sensitivity", Plant Health Progress, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019, หน้า 170-177
2019 exSakaoduoen Bunsangiam, exVarunya Sakpuntoon, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exAsst.Prof.Dr. Takao Ohashi, exProf.Dr.Kazuhito Fujiyama, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Biosynthetic Pathway of Indole-3-Acetic Acid in Basidiomycetous Yeast Rhodosporidiobolus fluvialis", Mycobiology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019, หน้า 292-300
2019 exPiyangkun Lueangjaroenkit, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKazuo Sakka, exMakiko Sakka, exTetsuya Kimura, exEmi Kunitake, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Two manganese peroxidases and a laccase of Trametes polyzona KU-RNW027 with novel properties for dye and pharmaceutical product degradation in redox mediator-free system", Mycobiology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 217-229
2019 exKim E. Tho, exElizabeth Brisco-McCann, inดร.ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMary K. Hausbeck, "Effects of temperature, relative humidity, and plant age on bacterial disease on onion plant", Plant Health Progress, ปีที่ 20, ฉบับที่ -, กันยายน 2019, หน้า 200-206
2019 exNurcholis, M., exMurata, M., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKosaka, T., exYamada, M., "MIG1 as a positive regulator for the histidine biosynthesis pathway and as a global regulator in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus", Scientific Reports, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2019
2019 exTaweecheep, P., exNaloka, K., exMatsutani, M., exYakushi, T., exMatsushita, K., inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "In Vitro Thermal and Ethanol Adaptations to Improve Vinegar Fermentation at High Temperature of Komagataeibacter oboediens MSKU 3", Applied Biochemistry and Biotechnology, ปีที่ 189, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019, หน้า 144-159
2019 exKaewwichian, R., exKhunnamwong, P., exAm-In, S., exJindamorakot, S., exGroenewald, M., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Candida xylosifermentans sp. nov., a d-xylose-fermenting yeast species isolated in Thailand", International journal of systematic and evolutionary microbiology, ปีที่ 69, ฉบับที่ 9, กันยายน 2019, หน้า 2674-2680
2019 exChantavorakit, T., exSuksaard, P., exMatsumoto, A., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Amycolatopsis suaedae sp. nov., an endophytic actinomycete isolated from Suaeda maritima roots", International journal of systematic and evolutionary microbiology, ปีที่ 69, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2019, หน้า 2591-2596
2019 exKhunnamwong, P., exSurussawadee, J., exRibeiro, J.R.A., exHagler, A.N., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Tremella saccharicola f.a., sp. nov., a novel tremellaceous yeast species isolated from tropical regions", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 69, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2019, หน้า 2010-2016
2019 exPhathanathavorn, T., exNaloka, K., exMatsutani, M., exYakushi, T., exMatsushita, K., inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Mutated fabG gene encoding oxidoreductase enhances the cost-effective fermentation of jasmine rice vinegar in the adapted strain of Acetobacter pasteurianus SKU1108", Journal of Bioscience and Bioengineering, ปีที่ 127, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2019, หน้า 690-697
2019 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exณิชา ซาโต้, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhonphan Watthanarat, "Photocatalytic and antimicrobial activities of SrxCa(1-x)TiO3 (x=0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1) powders synthesized by solution combustion technique", Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 42-47
2019 inนายธรรมกร แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKenneth Hodge, exChin-Rang Yang, exYue Zhao, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exMark A. Knepper, exไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล, "PTM-Logo: a program for generation of sequence logos based on position-specific background amino-acid probabilities", Bioinformatics, ปีที่ 35, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2019, หน้า 5313-5314
2019 exนางสาวปัญจพร อนุรัตน์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Pseudomonas mangiferae sp. nov., isolated from bark of mango tree in Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ ุ69, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2019, หน้า 3537-3543
2019 exPornchanok Taweecheep, exKalayanee Naloka, exMinenosuke Matsutani, exToshiharu Yakushi, exKazunobu Matsushita, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Superfine bacterial nanocellulose produced by reverse mutations in the bcsCgene during adaptive breeding of Komagataeibacter oboediens", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 226, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2019, หน้า 1-8
2019 exFeixia Liu, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFuguo Xing, exBo Yu, "Biodetoxification of fungal mycotoxins zearalenone by engineered probiotic bacterium Lactobacillus reuteri with surface-displayed lactonohydrolase.", Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 103, ฉบับที่ 21-22, ตุลาคม 2019, หน้า 8813-8824
2019 exนางสาวมธุริน วิชาชูเชิด, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Culture Conditions for Oil Production by the Double Mutant of Chlorella sorokiniana DMKU5202-D223", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1055-1068
2019 inดร.รัชธิดา เดชอุดม, อาจารย์, exCharlie Gilbert, ex Long Liu, exCheunjit Prakitchaiwattana, exTom Ellis, exRodrigo Ledesma?Amaro, "Towards semi-synthetic microbial communities: enhancing soy sauce fermentation properties in B. subtilis co-cultures", Microbial Cell Factories, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2019 exMakkawa Khorong, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Methods for Microbial detection in Food Processing Facilities", I-KUSTARS2019, 29 - 30 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exTipkarnda Dechdecha, "Microbiological Air Quality of Canteens in Kasetsart University, Bangkhen Campus", I-KUSTARS, 29 - 30 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2019 exสุกัญญา เทพธีร์, exอัณณชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกและการศึกษาคุณสมบัติจำเพาะของแบคทีเรียทนเค็มที่คัดแยกจากดินในการเป็นแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อราสาเหตุโรคพืชในดิน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019, ญี่ปุ่น
2019 inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antibacterial activity of medicinal plant in the genus Piper against Staphylococcus epidermidis and S. aureus", The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology, 30 - 31 พฤษภาคม 2019, เมือง ระนอง ประเทศไทย
2019 inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิรายุฒ ราชวงศ์, "การศึกษาแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายสารฟีแนนทรีนที่แยกจากดินที่มีและไม่มีการปนเปื่อนนำ้มัน", การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้ง-ที่4, 30 - 31 พฤษภาคม 2019, อำเภอเมือง ระนอง ประเทศไทย
2019 inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน, exวิลาวัลย์ วัฒนานุกิจ, "ความไม่ชอบน้ำและการยึดเกาะของสปอร์ราแมลง Beauveria bassiana ที่เจริญบนข้าวสารกึ่งสุกที่เติมน้ำมันพืช", การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 4, 30 - 31 พฤษภาคม 2019, อำเภอเมือง ระนอง ประเทศไทย
2019 exน.ส.สาวิตรี มังคลาด, inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.บารมี สกลรักษ์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของเห็ดหูหนู Auricularia cornea", การประชุมการป่าไม้ พ.ศ.2562, 19 - 21 สิงหาคม 2019, อำเภอห้างฉัตร ลำปาง ประเทศไทย
2019 inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพีรพัฒน์ ดวงสร้อยทอง, inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัจฉรา พยัพพานนท์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟาง ด้วยการใช้แบคทีเรียสร้างสปอร์", รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 , 29 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอมรา เก่งการ, "การคัดกรองราย่อยไม้และสายพันธุ์แบคทีเรียโดยวิธีการทดสอบความเข้ากันได้เพื่อนำไปเพาะเลียงเชื้อผสมในการเพิ่มประสิทธิภาพย่อยสลายฟีแนนทรีนทางชีวภาพ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exกมลพัชร วงษ์คลัง, exวรัญญา ปทุมยา, exสิริกร สินเจริญ, exกวีพร สุขรัตน์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมการเจริญพืชของแอคติโนมัยซีทที่แยกจากดินสวนมะพร้าวน้ำหอม", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562, 9 - 10 พฤษภาคม 2019, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2019]