ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2018

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

4

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2018

Publish Year International Journal 28
2018 exPirapan Polburee, exTakao Ohashi, exYung-Yu Tsai, exThitinun Sumyai, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKazuhito Fujiyama, "Molecular cloning and overexpression of DGA1, an acyl-CoA-dependent diacylglycerol acyltransferase, in the oleaginous yeast Rhodosporidiobolus fluvialis DMKU-RK253", Microbiology (United Kingdom), ปีที่ 164, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 1-10
2018 exPoontawee, R., exYongmanitchai, W., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Lipid production from a mixture of sugarcane top hydrolysate and biodiesel-derived crude glycerol by the oleaginous red yeast, Rhodosporidiobolus fluvialis", Process Biochemistry, ปีที่ 66, มีนาคม 2018, หน้า 150-161
2018 exUtami, YD, exKuwahara, H, exMurakami, T, exMorikawa, T, exSugaya, K, exKihara, K, exYuki, M, exLo, N, inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHasin, S, exBoonriam, W, exInoue, T, exYamadai, A, exOhkuma, M, exHongoh, Y, "Phylogenetic Diversity and Single-Cell Genome Analysis of "Melainabacteria", a Non-Photosynthetic Cyanobacterial Group, in the Termite Gut", MICROBES AND ENVIRONMENTS, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 50-57
2018 exKhunnamwong, P., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Saturnispora kantuleensis f.A., sp. nov., a novel yeast species isolated from peat in a tropical peat swamp forest in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 68, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2018, หน้า 1160-1164
2018 exSaengwong, A., exYongmanitchai, W., inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening and optimization of squalene production from microalgae Aurantiochytrium sp", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, หน้า 680-691
2018 exToshiharu Yakushi, exSeiya Fukunari, exTomohiro Kodama, exMinenosuke Matsutani, exShun Nina, exNaoya Kataoka, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exKazunobu Matsushita, "Role of a membrane-bound aldehyde dehydrogenase complex AldFGH in acetic acid fermentation with Acetobacter pasteurianus SKU1108", Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 102, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2018, หน้า 4549-4561
2018 exUtami, Y.D., exKuwahara, H., exMurakami, T., exMorikawa, T., exSugaya, K., exKihara, K., exYuki, M., exLo, N., inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHasin, S., exBoonriam, W., exInoue, T., exYamada, A., exOhkuma, M., exHongoh, Y., "Phylogenetic diversity and single-cell genome analysis of โ€œmelainabacteriaโ€, a non-photosynthetic cyanobacterial group, in the termite gut", Microbes and Environments, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 50-57
2018 exWanwisa Poonlapdecha, exYortyot Seetang-Nun, exWijit Wonglumsom, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exLarry E. Erickon, exRyan R. Hansen, exPravate Tuitemwong, "Antibody-conjugated ferromagnetic nanoparticles with lateral flow test strip assay for rapid detection of Campylobacter jejuni in poultry samples", International journal of food microbiology, ปีที่ 286, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018, หน้า 6-14
2018 exWanwisa Poonlapdecha, exYortyot Seetang-num, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exPravate Tuitemwong, "Validation of a Rapid Visual Screening of Campylobacter jejuni in Chicken Using Antibody-Conjugated Fluorescent Dye-Doped Silica Nanoparticle Reporters", Hindawi Journal of Nanomaterials, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 2018, สิงหาคม 2018, หน้า 1-10
2018 exKhunnamwong, P, exJindamorakot, S, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Endophytic yeast diversity in leaf tissue of rice, corn and sugarcane cultivated in Thailand assessed by a culture-dependent approach", FUNGAL BIOLOGY, ปีที่ 122, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2018, หน้า 785-799
2018 exNitiyon, S, exKhunnamwong, P, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Candida kantuleensis sp nov., a D-xylose-fermenting yeast species isolated from peat in a tropical peat swamp forest", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 68, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 2313-2318
2018 exInto, P, exPontes, A, exJacques, N, exCasaregola, S, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSampaio, JP, "Papiliotrema plantarum sp nov., a novel tremellaceous sexual yeast species", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 68, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018, หน้า 1937-1941
2018 exChannarong, W, exNgamjarearnwong, M, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "A Complete System for Renewable Utilization of Cassava to Biohydrogen Coupled with Biomethane as Zero-Waste Management", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 1214-1224
2018 exKaewwichian, R., exKhunnamwong, P., exJindamorakot, S., inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Cryptotrichosporon siamense sp. nov., a ballistoconidium-forming yeast species in Trichosporonales isolated in Thailand", International journal of systematic and evolutionary microbiology, ปีที่ 68, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2018, หน้า 2473-2477
2018 inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exPitiwittayakul, N., exMatsutani, M., exMatsushita, K., "Disruption of the groEL gene revealed a physiological role for chaperonin in the thermotolerant acetic acid bacterium, acetobacter pasteurianus SKU1108", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2018, หน้า 1623-1633
2018 exNaloka, K., exYukphan, P., exMatsushita, K., inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Molecular taxonomy and characterization of thermotolerant komagataeibacter species for bacterial nanocellulose production at high temperatures", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2018, หน้า 1610-1622
2018 exPaweena Suksaard, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Saccharopolyspora maritima sp. nov., an actinomycete isolated from mangrove sediment", Int J Syst Evol Microbiol, ปีที่ 68, ฉบับที่ 9, กันยายน 2018, หน้า 3022-3027
2018 exSakdapetsiri, C, exNgaemthao, W, exSuriyachadkun, C, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Actinomycetospora endophytica sp nov., isolated from wild orchid (Podochilus microphyllus Lindl.) in Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 68, ฉบับที่ 9, กันยายน 2018, หน้า 3017-3021
2018 inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exSakpuntoon, Varunya), exPumin Nutaratat, "Production of Indole-3-Acetic Acid by Enterobacter sp DMKU-RP206 Using Sweet Whey as a Low-Cost Feed Stock", Journal of Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 9, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1511-1516
2018 exThammakorn Saethang, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Gene polymorphisms of interferons and their receptors in chronic hepatitis B virus infection and hepatocellular carcinoma", Current Trends in Immunology, ปีที่ 19, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2018, หน้า 41-49
2018 exJiaranai Peantum, exAreerat Kunanopparat, exNattiya Hirankarn, exPisit Tangkijvanich, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Autophagy Related-Protein 16-1 Up-Regulated in Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma and Impaired Apoptosis", Gastroenterology Research, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2018, หน้า 404-410
2018 exKhunnamwong, P, exSurussawadee, J, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Papiliotrema phichitensis f.a., sp. nov., a novel yeast species isolated from sugarcane leaf in Thailand", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 111, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2018, หน้า 2455-2461
2018 exWu, CC, exTsai, YY, exOhashi, T, exMisaki, R, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exFujiyama, K, "Isolation of a thermotolerant Rhodosporidium toruloides DMKU3-TK16 mutant and its fatty acid profile at high temperature", FEMS MICROBIOLOGY LETTERS, ปีที่ 365, ฉบับที่ 21, พฤศจิกายน 2018
2018 inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Characterization, Antifungal Activity and Plant Growth Promoting Potential of Endophytic Actinomycetes Isolated from rice (Oryza sativa L.)", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 7, พฤศจิกายน 2018, หน้า 2652-2665
2018 exKaewkrajay, C, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Spencerozyma siamensis sp nov., a novel anamorphic basidiomycetous yeast species in Puccinomycotina isolated from coral in Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 68, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2018, หน้า 3611-3614
2018 exLueangjaroenkit, P, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Morphological Characteristic Regulation of Ligninolytic Enzyme Produced by Trametes polyzona", MYCOBIOLOGY, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 396-406
2018 inนายธรรมกร แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKenneth Hodge1, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exD. Michael Payne, exMark A. Knepper, exไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล, "AbDesigner3D: a structure-guided tool for peptide-based antibody production", Bioinformatics, ปีที่ 34, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2018, หน้า 2158-2160
2018 exKim, J.-Y., exJang, J.H., exPark, J.-H., exJung, H.-Y., exPark, J.-S., exCho, S.-J., exLee, H.B., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSubramani, G., exSung, G.-H., exKim, M.K., "Cellulose degrading basidiomycetes yeast isolated from the gut of grasshopper in Korea", Korean Journal of Microbiology, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 362-368

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2018 exChutima Rotchum, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Microbiological quality of crushed/cube ice from drinking shops in Kasetsart University, Bangkhen campus", IKUATARS 2018, 30 - 31 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "An Assesment of Farm to Table Strategy in Thailand", International Annual Conference on Public and Business Administration Research(PBAR-Aug-2018/ August 25-26,2018 Tokyo,Japan) Tokyo, Japan, 25 - 26 สิงหาคม 2018, tokyo ญี่ปุ่น
2018 exJiaranai Peantum, exAreerat Kunanopparat, exNattiya Hirankarn, exPisit Tangkijvanich, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Decreased expression of BID pro-apoptotic molecule in hepatitis B virus infected-liver cancer cells and interaction with autophagy-related protein 16-1", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44) , 29 - 31 ตุลาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, exนัฎฐิกา เฉลยอาสน์, exภัทรพร ยุคแผน, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exToshiharu Yakushi, "Efficiency improvement of bacterial cellulose production from acetic acid bacteria by stimulants", Core-to-Core program (advance research networks) (2014-2019) on Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas (World-class research hub of tropical microbial resources and their utilization), 2 - 4 ธันวาคม 2018, Yamaguchi ญี่ปุ่น
2018 inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhonphan Watthanarat, exChaimongkol Kongphakdee1, exMonthree Sawangphruk, exAkihiro Moriyama, exHitoshi Iwahashi, "Effects of reduced graphene oxide aerogel on Saccharomyces cerevisiae", The Final Joint Seminar of Core-to-Core Program Advanced Research Networks (2014-2019), 2 - 4 ธันวาคม 2018, Yamaguchi ญี่ปุ่น
2018 exNianrawan Meecharoen, inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening, production and characterization of a hydrophobin protein from white rot fungi", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand, 29 - 31 ตุลาคม 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exToulaphone Keokene, exToshiharu Yakushi, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exWatchara Kanchanarach, exUraiwan Tippayasak, inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, exKannipa Tasanapak, exPattaraporn Rattanawaree, exShinsuke Fujiwara, exKazunobu Matsushita, "High temperature acetic acid fermentation with thermotolerant acetic acid bacteria and some other application with engineered acetic acid bacteria", Core-to-Core Program (Advanced Research Networks) (2014-2019) on Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas (World-class research hub of tropical microbial resources and their utilization), 2 - 4 ธันวาคม 2018, Yamaguchi ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 8
2018 exปริญญา จันทอง, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรสกุลสะค้้าน (Piper) ในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคกุ้งแห้งในพริก", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 , 21 - 23 พฤษภาคม 2018, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2018 exอาทิตยา ลายสันทัด, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสมุนไพรไทยในสกุลสะค้านต่อแบคทีเรีย", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8, 21 - 23 พฤษภาคม 2018, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2018 exจุฑาภรณ์ ทองปั้น, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างไซเดอโรฟอร์และการละลายฟอสเฟตของแอคติโนมัยสีท จากพืชป่าชายเลนบริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6, 18 - 20 มิถุนายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exเกณิกา ลิพันธ์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "การแยกแอคติโนมัยซีทจากป่าพรุและกิจกรรมการส่งเสริมการเจริญพืช", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8, 21 - 23 พฤษภาคม 2018, มหาสารคาม ประเทศไทย
2018 exTeo Wee Fei Aaron, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "แอคติโนแบคทีเรียจากป่าพรุคันธุลีและศักยภาพในการยับยั้งรา", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8, 21 - 23 พฤษภาคม 2018, มหาสารคาม ประเทศไทย
2018 exเกณิกา ลิพันธ์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการเจริญพืชและกิจกรรมการยับยั้งเชื้อราโดยแอคติโนมัยซีตจากป่าพรุคันธุลี", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 30 สิงหาคม 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exพรพรรณ วัฒนรัตน์, exอธิวีณา กฤตยาวัฒนานนท์, exพรรณศิริ สุขทา, exดร.มนตรี สว่างพฤษ์, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินบนรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์แอโรเจลที่เจือด้วยไนโตรเจนและการประเมินฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 15 , 6 - 7 ธันวาคม 2018, ศาลายา นครปฐม ประเทศไทย
2018 exนายณัฐชนน พลายสิน, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสุรางค์ สุธิราวุธ, "การศึกษาเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดแอมโมเนียในเทมเป้", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561, 6 - 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2018]