ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2017

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

35

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

3

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2017

Publish Year International Journal 22
2017 inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRoberto Parra, exTajalli Keshavarz, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Repeated batch for dye degradation in an airlift bioreactor by laccase entrapped in copper alginate", International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 120, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - กันยายน 2017, หน้า 52-57
2017 exRujiralai Poontawe, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Efficient oleaginous yeasts for lipid production from lignocellulosic sugars and effects of lignocellulose degradation compounds on growth and lipid production", Process Biochemistry, ปีที่ 53, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 44-60
2017 exYung?Yu Tsai, exTakao Ohash, exTakenori Kanazawa, ex Pirapan Polburee, exRyo Misaki, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, ex Kazuhito Fujiyama, "Development of a sufficient and effective procedure for transformation of an oleaginous yeast, Rhodosporidium toruloides DMKU-TK16", Current Genetics, ปีที่ 63, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2017, หน้า 359-371
2017 exนางสาว สุณิสา สุวรรณพันธ์, exนายเอกสิทธิ์ ฟูเฟื่องสมบัติ, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A serine protease from newly isolated Bacillus sp. for efficient silk degumming, sericin degrading and colour bleaching activities", International Biodeterioration and Biodegradation, ปีที่ 117, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 141-149
2017 inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exSatoshi Omura, exYoko Takahashi, exAtsuko Matsumoto, "Three novel species of the genus Kibdelosporangium; Kibdelosporangium kanagawaense sp. nov., Kibdelosporangium rhizosphaerae sp. nov. and Kibdelosporangium rhizovicinum sp. nov.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 67, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 1758-1765
2017 exKrasnow, C.S., exHausbeck, M.K., inดร.ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "First Report of Pythium Root Rot of Cabbage Caused by Pythium jasmonium in Michigan", Plant Disease, ปีที่ 101, ฉบับที่ 9, กันยายน 2017, หน้า 1683-1683
2017 exนางสาววนัชพร บุญธรรม, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exProf.Dr.Carlos A. Rosa, exDr.Mariana R. Lopes, exProf.Dr. Marcos J. S. Vital, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Cyberlindnera tropicalis f.a., sp. nov., a novel yeast isolated from tropical regions", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 67, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017
2017 exYasuhiro Igarashi, exNoriaki Matsuoka, exYasuko In, exTetsushi Kataura, exEtsu Tashiro, exIkuo Saiki, exYuri Sudoh, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Nonthmicin, a Polyether Polyketide Bearing a Halogen-Modified Tetronate with Neuroprotective and Antiinvasive Activity from Actinomadura sp.", Organic Letters, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2017, หน้า 1406-1409
2017 exDr. Thanasak Lomthong, exดร. ศรีสุดา หาญภาคภูมิ, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exDr. Marie Guicherd, exDr. Gianluca Cioci, exDr. Sophie Duquesne, exProf. Dr. Alain Marty, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Enhancement of poly(L-lactide)-degrading enzyme production byLaceyella sacchari LP175 using agricultural crops as substrates and itsdegradation of poly(L-lactide) polymer", Polymer Degradation and Stability, ปีที่ 143, ฉบับที่ 1, มีนาคม - กันยายน 2017, หน้า 64-73
2017 exWinanda Himaman, exPaweena Suksaard, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtsuko Matsumoto, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Cryptosporangium eucalypti sp. nov., an actinomycete isolated from Eucalyptus camaldulensis roots", Int J Syst Evol Microbiol, ปีที่ 67, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2017, หน้า 3077-3082
2017 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exNion Sukted, exPravate Tuitemwong, exWanwisa Poonlapdecha, exLarry E Erickson, "Inactivation of Campylobacter during immersion chilling of chicken carcasses", Journal of Food Engineering, ปีที่ 202, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, หน้า 25-33
2017 exนางสาวอภิชญา มั่นประสิทธิ์, exดร.ภูมิน นุตรทัต, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "High-yield production of indole-3-acetic acid by Enterobacter sp. DMKU-RP206, a rice phyllosphere bacterium that possesses plant growth-promoting traits", 3 Biotech, ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, กันยายน 2017, หน้า 305
2017 exPaweena Suksaard, exWasu Pathom-aree, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Diversity and Plant Growth Promoting Activities of Actinomycetes from Mangroves", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2017, หน้า 1210-1223
2017 exTrakarnpaiboon, S, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exYang, ST, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "L-Lactic acid production from liquefied cassava starch by thermotolerant Rhizopus microsporus: Characterization and optimization", PROCESS BIOCHEMISTRY, ปีที่ 63, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2017, หน้า 26-34
2017 exKhunnamwong, P, exRibeiro, JRA, exGarcia, KM, exHagler, AN, exTakashima, M, exOhkuma, M, exEndoh, R, exSugita, T, exJindamorakot, S, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Occultifur plantarum f.a., sp nov., a novel cystobasidiomycetous yeast species", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 67, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 2628-2633
2017 exPirapan Polburee, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPitayakon LIMTONG, exMarizeth Groenewald, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Nakazawaea todaengensis f.a., sp. nov., a yeast isolated from a peat swamp forest in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 67, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2017, หน้า 2377-2382
2017 exTrakarnpaiboon, S., inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exSakai, K., inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Enhanced production of raw starch degrading enzyme using agro-industrial waste mixtures by thermotolerant Rhizopus microsporus for raw cassava chip saccharification in ethanol production", Preparative Biochemistry and Biotechnology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 8, มกราคม 2017, หน้า 813-823
2017 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPolburee, P., exChamnanpa, T., exKhunnamwong, P., exLimtong, P., "Meira siamensis sp. Nov., a novel anamorphic ustilaginomycetous yeast species isolated from the vetiver grass phylloplane", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 67, ฉบับที่ 7, มกราคม 2017, หน้า 2418-2422
2017 exTassanaudom, U., exToorisut, Y., inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exJittaprasartsin, C., exWangroongsarb, P., inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Prevalence of toxigenic Clostridium perfringens strains isolated from dried spur pepper in Thailand", International Food Research Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 955-962
2017 exNion Sukted, exPravate Tuitemwong, exLarry E Erickson, exTaradon Luangtongkum, exNipa Chokesajjawatee, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Reducing Risk of Campylobacteriosis from Poultry: A Mini Review", International Journal of Food Processing Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2017, หน้า 41-52
2017 exSuthida Wisetsathorn, exVarangkana Tantithavorn, exNattiya Hirankarn, exPisit Tangkijvanich, exThammakorn Saethang, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Gene polymorphisms of autophagy machinery and the risk of hepatitis B virus-related hepatocellularcarcinoma in a Thai population", ScienceAsia, ปีที่ 43, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2017, หน้า 362-368
2017 exSupaporn Bouson, exAtiweena Krittayavathananon, exNutthaphon Phattharasupakun, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMontree Sawangphruk, "Antifungal activity of water-stable copper-containing metal-organic frameworks", Royal Society Open Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2017

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 17
2017 inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Taxonomic study of an endophytic actinomycete isolated from roots of Pithecellobium dulce in Thailand", 18th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA18), 23 - 27 พฤษภาคม 2017, เจจู (Jeju) สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Plant growth promotion activities of endophytic actinomycetes from rice plant (Oryza sativa L.)", 18th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA18), 23 - 27 พฤษภาคม 2017, เจจู (Jeju) สาธารณรัฐเกาหลี
2017 exPaweena Suksaard, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Plant Growth Promoting Traits of Mangrove Actinomycetes for Rice Cultivation under Saline Conditions", 18th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA18), 23 - 27 พฤษภาคม 2017, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
2017 exKanya Poolam, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of biotreatment of pulp mill effluent by a white rot fungus Trametes polyzona", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 1 - 3 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exPhattharaphorn Yimthanom, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial Test of Thai Medicinal Plant in the genus Piper", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 1 - 3 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exJirathip Khotcharat, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Hand hygiene evaluation of Cook by 3M clean-Trace Luminometer", I-KUSTAR 2017, 1 - 3 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exJittima Krimanee, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, "Detection of Listeria monocytogenes by loop-mediated isothermal amplification (LAMP) technique", I-KUSTAR 2017, 1 - 3 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exNatcha Silanil, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Survey of Listeria in Sc KU Food Court", I-KUSTAR 2017, 1 - 3 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exเบญจวรรณ ปุยะพันธ์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bacterial isolation from mushrooms and their ability to increase mushrooms yield", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 2017, 1 - 3 มิถุนายน 2017, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exพาขวัญ ศรีรัตนะ, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Yeast isolation from mushrooms and their ability to increase mushrooms yield", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 2017, 1 - 3 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exYortyot Seetang Num, exWijit Wonglumsom, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exPravate Tuitemwong, "Simple and Visual Detection of Salmonella using Amino modified Magnetic Nanoparticles", The 13th Asian Congress on Biotechnology 2017, 23 - 27 กรกฎาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exWai Prathumpai, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of Protease by Bacillus sp. C4 for Silk Degumming Process", The 5th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 (APSERI 2017), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exSunisa Suwannaphan, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Silk Degumming Protease from Bacillus sp. C4 SS-2013", The 5th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 (APSERI 2017), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "An Evaluation of Food Safety Strategy in Thailand: knowledge of Pig Farmers", 2017International Symposium on Economics and Social Science-Summer Session (ISESS- Summer 2017) , 25 สิงหาคม 2017, Sapporo ญี่ปุ่น
2017 inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exAreerat Kunanopparat, exNattiya Hirankarn, exPisit Tangkijvanich, exThammakorn Saethang, "Autophagy-related gene 12 (ATG12) and the survival of hepatitis B virus - associated hepatocellular carcinoma", EACR Conference Series “Defence is the Best Attack: Immuno-Oncology Breakthroughs”, 9 - 11 ตุลาคม 2017, Bacelona ราชอาณาจักรสเปน
2017 exPranlekha Traiwatcharanon, exSasithorn Butpang, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThongsak Kaewprakob, exPuripong Wannavilai, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Application of Silver Nanoparticles for Natural Rubber Latex", Siam Physics Congress 2017, 24 - 26 พฤษภาคม 2017, ระยอง แมริออท รีสอร์ท. แอนด์ สปา อำเภอแกลง ระยอง ประเทศไทย
2017 exนางสาวณัฐวดี วัชโรบล, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening and optimizing culture conditions for tannase production by wood-degrading fungi", The 29th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 23 - 25 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2017 exนันทพร ทองวิจิตร, exประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, "Characterization of monoclonal antibodies specific to Escheriachia coli O157:H7", The 55th Kasetsart Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exจิตติมา จิรโพธิธรรม, exอภิตา บุญศิริ, exยุพิน อ่อนศิริ, exพิษณุ บุญศิริ, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพและอายุการเก็บรักษาเห็ดฟางที่เพาะจากวัสดุเพาะที่มีการผสมแบคทีเรีย ในระดับห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2017]