ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2016

34

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

3

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2016

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2016

Publish Year International Journal 29
2016 exJenjira Damtab, exNutaratat, P., exWanatchaporn Boontham, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, ex Yurimoto, H., exSakai, Y., exMuramatsu, Y., exNakagawa, Y., "Roseomonas elaeocarpi sp. nov., isolated from olive (Elaeocarpus hygrophilus Kurz.) phyllosphere", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 474 -480
2016 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exSupattra Muangham, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanakorn Yimyai, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, "Kineococcus mangrovi sp. nov., isolated from mangrove sediment", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 66, ฉบับที่ -, มีนาคม 2016, หน้า 1230-1235
2016 exPumin Nutaratat, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, ex Arunrattiyakorn, P, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Fed-batch fermentation of indole-3-acetic acid production in stirred tank fermenter by red yeast Rhodosporidium paludigenum", BIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2016, หน้า 414-421
2016 exNitiyon, Sukanya, exKeo-oudone, Chansom, exMurata, Masayuki, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKosaka, Tomoyuki, exYamada, Mamoru, "Efficient conversion of xylose to ethanol by stress-tolerant Kluyveromyces marxianus BUNL-21", SPRINGERPLUS, ปีที่ 5, กุมภาพันธ์ 2016
2016 inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exAkira Tak?, exYuki Inahashi, exSatoshi Omura, exYoko Takahashi, exAtsuko Matsumoto, "Proposal of Sphaerimonospora cavernae gen. nov., sp. nov. and transfer of Microbispora mesophila (Zhang et al., 1998) to Sphaerimonospora mesophila comb. nov. and Microbispora thailandensis (Duangmal et al., 2012) to Sphaerimonospora thailandensis comb. nov.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 4, เมษายน 2016, หน้า 1735-1744
2016 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exPaweena Suksaard, exWasu Pathom-aree, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, "Actinopolyspora salinaria sp. nov., a halophilic actinomycete isolated from solar saltern soil", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology., ปีที่ 66, ฉบับที่ 4, เมษายน 2016, หน้า 1660-1665
2016 exAreerat Kunanopparat, exNattiya Hirankarn, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, exPisit Tangkijvanich, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Autophagy machinery impaired interferon signalling pathways to benefit hepatitis B virus replication", Asian Pac J Allergy Immunol, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, หน้า 77-85
2016 exPolburee, P., inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exHonda, K., exOhashi, T., exYoshida, T., exFujiyama, K., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Lipid production from biodiesel-derived crude glycerol by Rhodosporidium fluviale DMKU-RK253 using temperature shift with high cell density", Biochemical Engineering Journal, ปีที่ 112, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2016, หน้า 208-218
2016 exHimaman, W., inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exPathom-aree, W., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Actinomycetes from Eucalyptus and their biological activities for controlling Eucalyptus leaf and shoot blight", Microbiological Research, ปีที่ 188-189, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2016, หน้า 42-52
2016 exNutaratat, P, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exArunrattiyakorn, P, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Indole-3-acetic acid biosynthetic pathways in the basidiomycetous yeast Rhodosporidium paludigenum", ARCHIVES OF MICROBIOLOGY, ปีที่ 198, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2016, หน้า 429-437
2016 exSakdapetsiri, C, exFukuta, Y, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShirasaka, N, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Antagonistic activity of endo--1,3-glucanase from a novel isolate, Streptomyces sp 9X166, against black rot in orchids", JOURNAL OF BASIC MICROBIOLOGY, ปีที่ 56, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2016, หน้า 469-479
2016 exJaiboon, K., inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLimtong, P., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yeasts from peat in a tropical peat swamp forest in Thailand and their ability to produce ethanol, indole-3-acetic acid and extracellular enzymes", Mycological Progress, ปีที่ 15, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2016, หน้า 755-770
2016 exSuwannarach, N., exKumla, J., exNitiyon, S., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exLumyong, S., "First report of sour rot on tomato caused by Galactomyces reessii in Thailand", Journal of General Plant Pathology, ปีที่ 82, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2016, หน้า 228-231
2016 exSuprayogi, exNurcholis, M., exMurata, M., inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKosaka, T., exRodrussamee, N., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exYamada, M., "Characteristics of kanMX4-inserted mutants that exhibit 2- deoxyglucose resistance in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus", Open Biotechnology Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 208-222
2016 exPitiwittayakul, N., inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exYukphan, P., exChaipitakchonlatarn, W., exMalimas, T., exMuramatsu, Y., exTanasupawat, S., exNakagawa, Y., exYamada, Y., "Acetobacter suratthanensis sp. nov., an acetic acid bacterium isolated in Thailand", Annals of Microbiology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, หน้า 1157-1166
2016 exKhunnamwong, P., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yamadazyma endophytica f.A. sp. nov., an ascomycetous yeast species isolated from leaf tissue", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2016, หน้า 2717-2723
2016 exKriengkri Timsorn, exTheeraphop Thoopboochagorn, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of bacterial population on chicken meats using a briefcase electronic nose", Biosystems Engineering, ปีที่ 151, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2016, หน้า 116-125
2016 exAreerat Kunanopparat, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exTanapat Palaga, exPisit Tangkijvanich, exBoonchoo Sirichindakul, exNattiya Hirankarn, "Increased ATG5-ATG12 in hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma and their role in apoptosis", WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, ปีที่ 22, ฉบับที่ 37, ตุลาคม 2016, หน้า 8361-8374
2016 exNasanit, R., exJaibangyang, S., inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yeast diversity and novel yeast D1/D2 sequences from corn phylloplane obtained by a culture-independent approach", Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology, ปีที่ 109, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2016, หน้า 1615-1634
2016 inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Physiological regulation of an alkaline-resistant laccase produced by Perenniporia tephropora and efficiency in biotreatment of pulp mill effluent", Mycobioloby, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 260-268
2016 inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons by a thermotolerant white rot fungus Trametes polyzona RYNF13", Journal of General and Applied Microbiology, ปีที่ 62, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2016, หน้า 303-312
2016 exSupattra Muangham, exPaweena Suksaard, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Nocardiopsis sediminis sp. nov., isolated from mangrove sediment", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2016, หน้า 3835-3840
2016 exPaweena Suksaard, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Nonomuraea purpurea sp. nov., an actinomycete isolated from mangrove sediment", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2016, หน้า 4987-4992
2016 exนริศรา มาลัยวงศ์, exอ.วิเชียร ยงมานิตชัย, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of arachidonic acid production from Mortierella alpina PRAO7-10 by response surface methodology.", Agriculture and Natural Resources , ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2016, หน้า 162-172
2016 exThanasak Lomthong, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Production of raw starch degrading enzyme by the thermophilic filamentous bacterium Laceyella sacchari LP175 and its application for ethanol production from dried cassava chips", Starch - Starke, ปีที่ 68, ฉบับที่ 11-12, พฤศจิกายน 2016, หน้า 1264-1274
2016 exMinenosuke Matsutani, exHideki Hirakawa, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exToshiharu Yakushi, exKazunobu Matsushita, "Complete Genome Sequencing and Comparative Genomic Analysis of the Thermotolerant Acetic Acid Bacterium, Acetobacter pasteurianus SKU1108, Provide a New Insight into Thermotolerance", Microbes and Environments, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 395-400
2016 exKlinsupa, W, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, exThongpradis, P, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancement of yellow pigment production by intraspecific protoplast fusion of Monascus spp. yellow mutant (ade(-)) and white mutant (prototroph)", JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 217, มกราคม 2016, หน้า 62-71
2016 exChansom Keo-oudone, exSukanya Nitiyon, exPhonepasith Sotitham, exAkio Tani, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNapatchanok Yuangsaard, exSomchanh Bounphanmy, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exMamoru Yamada, "Isolation and characterization of thermotolerant ethanol-fermenting yeasts from Laos and application of whole-cell matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF/MS) analysis for their quick identification", African Journal of Biotechnology , ปีที่ 15, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 153-164
2016 exSakdapetsiri, C., exFukuta, Y., inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShirasaka, N., inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Antagonistic activity of endo-ฮฒ-1,3-glucanase from a novel isolate, Streptomyces sp. 9X166, against black rot in orchids", Journal of Basic Microbiology, ปีที่ 56, ฉบับที่ 5, มกราคม 2016, หน้า 469-479
Publish Year National Journal 5
2016 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, exอรรณพ ทัศนอุดม, exยศยส ทุริสุทธิ์, exลัดดา วัฒนศิริธรรม, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การต้านทานกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกของ Aspergillus flavus ในน้ำพริกตาแดง", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 111-123
2016 inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Studies on Antagonistic Effect Against Plant Pathogenic Fungi from Endophytic Fungi Isolated from Hottuynia cordata Thunb and Screening for Siderophore and Indole-3-Acetic Acid Production.", วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal), ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 55-66
2016 inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีระ ศรีอินทร์สุทธิ์, exจุรีรัตน์ เอื้อพัฒนากิจ, exจารุวรรณ เชื้อสีหะรณชัย, exอุมาพร ผลรอด, inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Biodiversity of Fungi in Seawater and Sediment from Mangrove Forest at Andaman Coastal Research Station for Development, Ranong Province", วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal), ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 77-85
2016 inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, exภัสรา นวะบุศย์, "สารสกัดจากเห็ดและประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชบางชนิด", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 595-604
2016 exแพรวไพลิน ฉายศิริกุล, exกุลนรี ปานทอง, exวิภากร คล้ายดอกจันทร์, exทิพนาถ น้อยแก้ว, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในมะม่วงมันเดือนเก้าตัดแต่งโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรีย Pediococcus lolii", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 17-21

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 14
2016 exYortyot Seetang-Nun, exWijit Wonglumsom, exChamras Promptmas, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exPravate Tuitemwong, "Application of amino-modified magnetic nanoparticles as adsorbents for isolation of DNA from Campylobacter spp.", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 26 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2016, เมือง สงขลา ประเทศไทย
2016 exNattarat Wongsuwan, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Single Laboratory Validation of Silica Nanoparticles Test Kit(SPNs) for Campylobacter jejuni in Chicken and Products", I-KUSTARS 2016, 2 - 4 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exMethawee Sriprasit, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Survey of Escherichia coli 0157:H7 in ready to eat salads", I-KUSTARS 2016, 2 - 4 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exYadpiroon Boonsue, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "The use of herb extracts for control Trichoderma hazianum and Pseudomonas fluorescens in Bhutan oyster mushroom", I-KUSTARS 2016, 2 - 4 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exWasapon Fuangsawat, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening of Edible Mushrooms for Hydrophobin Production Based on Their Colony Surface Hydrophobicity", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, สงขลา สงขลา ประเทศไทย
2016 exนางสาวมณฑิรา จันทร์อิน, inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรคัดแยกและการจำแนกแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายไคตินจากเปลือกกุ้งที่หมักในตัวอย่างดิน", International conference on innovative approaches in applied sciences and technologies, 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exPhisurang Konjanda, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, "Detection of E. coli O157:H7 by loop-mediated isothermal amplification (LAMP) technique.", The International Kasetsrt University Science and Technology Annual Research Symposium (IKUSTARS) 2016, 2 - 4 มิถุนายน 2016, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exVarangkana Tantithavorn, exNattiya Hirankarn, exPisit Tangkijvanich, "ATG16L1 gene polymorphism associated with chronic hepatitis B virus infection in a Thai population", The International Congress of Immunology (ICI) 2016, 21 - 26 สิงหาคม 2016, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
2016 exWittawat Srijanboon, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exIsaratat Phung-on, exPravate Tuitemwong, "Magnetic Properties of Amino-functionalized Ferromagnetic Particles onto Pathogenic Campylobacter jejuni", The 7th International Conference on Electromagnetics Fieled Problems and Applications, 18 - 20 กันยายน 2016, Xian สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exWorakanog Kanogradarom, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, exPravate Tuitemwong, "Characterization of Highly Specific Monoclonal Antibody against Campylobacter jejuni", AOAC 130th Annual meeting and Exposition, 18 - 21 กันยายน 2016, Dallas เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2016 exSuthida Jaroonroj, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Importance of organic nitrogen in enhancing cuticle degrading enzyme production", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016
2016 exJira Sakolvaree, inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Isolation and characterization of cellulase producing bacteria from the gut of a high termite, Termes propinquus", The 5th Burapha University International Conference 2016, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exNamfon Bunraksa, inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ISOLATION AND IDENTIFICATION OF POTENTIAL HYDROCARBON UTILIZING AND HEAVY METAL RESISTANT BACTERIA FROM MINING SOIL IN A ZINC MINE, THAILAND", the 42nd congress on science and technology of Thailand (STT42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exJ. Peantum, exA. Kunanopparat, exN. Hirankarn, exP. Tangkijvanich, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Expression profiles of Bid in Hepatitis B Virus infection", The 3rd Inter-Academia Asia Conference (IAA), 28 - 30 พฤศจิกายน 2016, Chennai สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 6
2016 exวรกนก กนกลดารมย์, exประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, exชัยวัฒน์ กิตติกูล, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตและศึกษาคุรสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อ Campylobacter jejuni", การประชุมวิชาการของมฟาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exHarutai Sakai, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "การแสดงออกของโปรตีน ATG16L1 ในเนื้อเยื่อตับของผู้ป่วยมะเร็งตับที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี", 8th International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 2 - 3 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exJiraporn Kantajinda, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลของสารสกัดจากเห็ดในการต้านเซลล์มะเร็งตับ", 8th International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 2 - 3 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exOngon Chotiwutidachar, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "การแสดงออกของโปรตีน ATG16L1 ในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี", 8th International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 2 - 3 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exKallayanee Naloka, exPattaraporn Rattanawaree, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Isolation and characterization of thermotolerant Komagataeibacter species for bacterial cellulose and acetic acid production at high temperature", 54th KASETSART UNIVERSITY ANNUAL CONFERENCE, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "การประเมินผลยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร : กรณีศึกษาสุกร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 "เปิดโลกกว้างทางปัญญาสู่อาเซียน., 16 กรกฎาคม 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2016]