ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2015

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2015

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2015

Publish Year International Journal 30
2015 exChang-ying Ruan, exLi Zhang, exWan-wan Ye, exXiu-chao Xie, exRattanaporn Srivibool, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exWasu Pathom-aree, exZi-xin Deng, exKui Hong, "Streptomyces ferrugineus sp. nov., isolated from mangrove soil in Thailand", Antonie van Leeuwenhoek, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 107, มกราคม 2015, หน้า 39-45
2015 exSupattra Muangham, exWasu Pathom-aree, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Melanogenic actinomycetes from rhizosphere soil—antagonistic activity against Xanthomonas oryzae and plant-growth-promoting traits", Canadian Journal of Microbiology, ปีที่ 61, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 164-170
2015 exNalin Poomthongdee, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exWasu Pathom-aree, "Acidophilic actinomycetes from rhizosphere soil: diversity and properties beneficial to plants", The Journal of Antibiotics, ปีที่ 68, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 106-114
2015 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exRungluk Kaewwichian, "The diversity of culturable yeasts in the phylloplaneof rice in Thailand", Annals of Microbiology , ปีที่ 65, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 667-675
2015 exNittaya Pitiwittayakul, exPattaraporn Yukphan, inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, exYuzo Yamada, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Identification of acetic acid bacteria isolated in Thailand and assigned to the genus Acetobacter by groEL gene sequence analysis", Annals of Microbiology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 4, กันยายน 2015, หน้า 1-8
2015 exนายภูมิน นุตรทัต, exนางสาววีรวรรณ อ่ำศรี, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Indole-3-acetic acid production by newly isolated red yeast Rhodosporidium paludigenum", Journal of General and Applied Microbiology, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 1-9
2015 inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exJutatip Chankaew, exAreerat Kunanopparat, exNattiya Hirankarn, exPisit Tangkijvanich, "Gene polymorphisms of interleukin 28B and the risk to chronic hepatitis B virus infection in Thai", Tissue Antigens, ปีที่ 85, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 177-181
2015 exJannoo, K., inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPunyanut, A., inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Electron beam assisted synthesis of silver nanoparticle in chitosan stabilizer: Preparation, stability and inhibition of building fungi studies", Radiation Physics and Chemistry, ปีที่ 112, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015, หน้า 177-188
2015 exSudtida Phuengwas, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, exNattiya Hirankarn, exPisit Tangkijvanich, inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "IFNAR1 gene polymorphism associated with chronic hepatitis B virus infection in a Thai population", SCIENCEASIA, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 22-27
2015 inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKosaka, Tomoyuki, exHosoyama, Akira, exSuzuki, Yutaka, exRodrussamee, Nadchanok, exMatsutani, Minenosuke, exMurata, Masayuki, exFujimoto, Naoko, exSuprayogi, exTsuchikane, Keito, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exFujita, Nobuyuki, exYamada, Mamoru, "Genetic basis of the highly efficient yeast Kluyveromyces marxianus: complete genome sequence and transcriptome analyses", BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS, ปีที่ 8, ฉบับที่ 47, มีนาคม 2015
2015 exวัชรา จันทาสี, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Lipid Accumulation by Starchless Mutant Chlorella sorokiniana for Biodiesel Production", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 54-66
2015 exศิริพรรณ จันทร์น้ำท่วม, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Growth and Hydrocarbon Production from a Green Microalga Botryococcus braunii by Plackett-Burman Designand Response Surface Methodology", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 67-79
2015 exNasanit, Rujikan, exKrataithong, Kultara, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Assessment of epiphytic yeast diversity in rice (Oryza sativa) phyllosphere in Thailand by a culture-independent approach", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 107, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2015, หน้า 1475-1490
2015 inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, "Streptomyces oryzae sp. nov., an endophytic actinomycete isolated from stems of rice plant", The Journal of Antibiotics, ปีที่ 68, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2015, หน้า 368-372
2015 exRachniyom, Hathairat, exMatsumoto, Atsuko, exIndananda, Chantra, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exTakahashi, Yoko, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Nonomuraea syzygii sp nov., an endophytic actinomycete isolated from the roots of a jambolan plum tree (Syzygium cumini L. Skeels)", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 1234-1240
2015 exJindamorakot, Sasitorn, exAm-In, Somjit, exKaewwichian, Rungluk, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yamadazyma insecticola f.a., sp nov and Yamadazyma epiphylla f.a., sp nov., two novel yeast species", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 1290-1296
2015 exKaewwichian, Rungluk, exJindamorakot, Sasitorn, exAm-In, Somjit, exSipiczki, Matthias, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Hannaella siamensis sp nov and Hannaella phetchabunensis sp nov., two new anamorphic basidiomycetous yeast species isolated from plants", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 1297-1303
2015 exCharoenyingcharoen, Piyanat, exMatsutani, Minenosuke, exYakushi, Toshiharu, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exYukphan, Pattaraporn, exMatsushita, Kazunobu, "A functionally critical single nucleotide polymorphism in the gene encoding the membrane-bound alcohol dehydrogenase found in ethanol oxidation-deficient Gluconobacter thailandicus", GENE, ปีที่ 567, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2015, หน้า 201-207
2015 exPannida Khunnamwong,, exJanjira Surussawadee, exSasitorn Jindamorakot, exJose? R. A. Ribeiro, exAllen N. Hagler, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Occultifur tropicalis f.a., sp. nov., a novel Cystobasidiomycetous yeast species isolated from tropical regions.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology., ปีที่ 65, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 1578-1582
2015 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, exRujikan Nasanit , inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Assessment of endophytic yeast diversity in rice leaves by a culture-independent approach", Antonie van Leeuwenhoek , ปีที่ 108, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2015, หน้า 633-647
2015 exPaweena Suksaard, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exRattanaporn Srivibool, exQingyi Xie, exKui Hong, exWasu Pathom-aree, "Jiangella mangrovi sp. nov., isolated from mangrove soil", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2015, หน้า 2569-2573
2015 inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Thanabhorn Jitthanasuwan, exJirayut Ratchawong, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phenanthrene Biodegradation by Pseudomonas sp. CH3 Isolated from Oil-contaminated Soil", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 850-856
2015 exSurussawadee, Janjira, exJindamorakot, Sasitorn, exNakase, Takashi, exLee, Ching-Fu, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Hannaella phyllophila sp nov., a basidiomycetous yeast species associated with plants in Thailand and Taiwan", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015, หน้า 2135-2140
2015 exRachniyom, Hathairat, exMatsumoto, Atsuko, exIndananda, Chantra, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exTakahashi, Yoko, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Actinomadura syzygii sp nov., an endophytic actinomycete isolated from the roots of a jambolan plum tree (Syzygium cumini L. Skeels)", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 1946-1952
2015 exNasanit, Rujikan, exTangwong-O-Thai, Apirat, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "The assessment of epiphytic yeast diversity in sugarcane phyllosphere in Thailand by culture-independent method", FUNGAL BIOLOGY, ปีที่ 119, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2015, หน้า 1145-1157
2015 exPitiwittayakul, Nittaya, exYukphan, Pattaraporn, exChaipitakchonlatarn, Winai, exYamada, Yuzo, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Acetobacter thailandicus sp nov., for a strain isolated in Thailand", ANNALS OF MICROBIOLOGY, ปีที่ 65, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2015, หน้า 1855-1863
2015 exPolburee, Pirapan, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOhashi, Takao, exFujiyama, Kazuhito, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Characterization of oleaginous yeasts accumulating high levels of lipid when cultivated in glycerol and their potential for lipid production from biodiesel-derived crude glycerol", FUNGAL BIOLOGY, ปีที่ 119, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2015, หน้า 1194-1204
2015 exPannida Khunnamwong, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSasitorn Jindamorakot, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exProf. Dr. Marc-Andre? Lachance, "Description of Diutina gen. nov., Diutina siamensis, f.a. sp. nov., and reassignment of Candida catenulata, Candida mesorugosa, Candida neorugosa, Candida pseudorugosa, Candida ranongensis, Candida rugosa and Candida scorzettiae to the genus Diutina", nt J Syst Evol Microbiol. , ปีที่ 65, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2015, หน้า 4701-4709
2015 exนางสาวนิสา ร่มส้มซ่า, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Improvement of Production and Stability of Silk Degumming Protease by Bacillus sp. C4 SS-2013", Chiang Mai Journal Science, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2015, หน้า 599-613
2015 exSuprayogi, exMinh T. Nguyen, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNadchanok Rodrussamee, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exTomoyuki Kosaka, exMamoru Yamada, "A Kluyveromyces marxianus 2-deoxyglucose-resistant mutant with enhanced activityof xylose utilization", International Microbiology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2015, หน้า 235-244
Publish Year National Journal 1
2015 exWittawat Srijanboon, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWanwisa Poolarpdecha, exPravate Tuitemwong, "Amino-functionalized feromagnetic nanoparticles for the rapid separation and concentration of pathogenic Campylobacter jejuni", J. of materials science and applied energy, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 1-7

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 20
2015 exนางสาว ภิญญาภัทร นิภาวรรณ, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cultivation of Green Microalgal Chlorella sp. for Lipid Production using CO2 from Ethanol Fermentation by Yeast", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium: IKUSTARS 2015, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exNongnard Tankasame, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของยีน IGF1R ในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exSupakit Najarern, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ของยีน IRGM กับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exKrikhachorn Phatthanaphichai, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antifungal properties of lactic acid bacteria isolated from foods.", The international Kasetsart University Science and technology Annual research Symposium, May, 28-29, 2015., 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exPhichayapha Kananurak, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Amylolytic and antagonistic properties of Lactic acid bacteria isolated from fermented rice noodle (Khanom-jeen).", The international Kasetsart University Science and technology Annual research Symposium, May, 28-29, 2015., 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exManatsaporn Nonglee, exรศ.ดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเอนไซม์ย่อยผนังลำตัวแมลงที่สร้างจากราเส้นสายที่เจริญหลังน้ำท่วม", I-KUSTAR 2015, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "The Assessment of the Farm-to-Table Strategy", 2015 Prague International Academic Conference on Social Sciences , 6 - 9 กันยายน 2015, Prague สาธารณรัฐเช็ก
2015 exนางสาวปาริฉัตร นิลแนบแก้ว, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การแยกและระบุชนิดของไคติโนไลติกแบคทีเรียจากดินป่าชายเลน", The 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, The Thai Society for Biotechnology (TSB), 17 - 20 พฤศจิกายน 2015, Bangkok
2015 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, exดร.รุจิกาญจน์ นาสนิท, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Diversity of culture-independent endophytic yeasts from sugarcane leaves in Thailand", ISSY 32 (32nd INTERNATIONAL SPECIALIZED SYMPOSIUM ON YEASTS: YEASTS BIODIVERSITY AND BIOTECHNOLOGY IN THE TWENTY-FIRST CENTURY) , 13 - 17 กันยายน 2015, Perugia สาธารณรัฐอิตาลี
2015 exwalaipan Sutaweesap, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Rapid detection of Campylobacter spp. infection in broilers using fluorescent dye-doped silica nanoparticles", I-KUSTARS2015, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, BKK, Thailand กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exPravate Tuitemwong, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exwalaipan Sutaweesap, exWanwisa Poolarpdecha, exPiyatida Sutnut, exSupakorn Pansakul, "Validation of antibody conjugated Silica Nanoparticles for Rapid detection of Campylobacter jejuni", AOAC annual meeting & exposition, 27 - 30 กันยายน 2015, Los Angeles, California อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2015 exWinanda Himaman, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exKrisana Pongpanich, exWasu Pathom-aree, "ACTINOMYCETES FROM EUCALYPTUS AND THEIR ACTIVITY TO INHIBIT EUCALYPTUS LEAF AND SHOOT BLIGHT DISEASE", FEMS,6th Congress of European Microbiologists, 7 - 11 มิถุนายน 2015, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2015 exPaweena Suksaard, exRattanaporn Srivibool, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exWasu Pathom-aree, "Taxonomic diversity of actinomycetes from Thai mangrove sediments", FEMS, 6th Congress of European Microbiologists, 7 - 11 มิถุนายน 2015, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2015 exWinanda Himaman, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exKrisana Pongpanich, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Plant growth promoting traits of actinomycetes from eucalyptus roots and rhizospheric soil", IUFRO Eucalyptus Conference 2015, 21 - 24 ตุลาคม 2015, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2015 exผศ.ดร.รุจิกาญน์ นาสนิท, exนางสาวโสภิณ ใจบางยาง, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Diversity of epiphytic yeasts in phyllosphere of corn in Thailand by culture-independent approach", ISSY32 [32nd International Specialized Symposium on Yeast: Yeast Biodiversity and Biotechnology in the Twenty-First Century), 13 - 17 กันยายน 2015, Perugia สาธารณรัฐอิตาลี
2015 exChatsuda Sakdapetsiri, exYasushisa Fukuta, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNorifumi Shirasaka, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Isolation, purification and characterization of endo-1,3-?-Glucanase by a novel isolate of high potential antagonistic Streptomycetes sp. 9X166 toward black rot disease causing Phytophthora in orchid(s)", International Conference on Biosciences 2015, 5 - 7 สิงหาคม 2015, Bogor, Indonesia. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2015 exThanasak Lomthong, exNoppol Lertwattanasakul, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Production of Raw Starch Degrading Enzyme by Thermophilic Filamentous Bacterium, Laceyella sacchari LP175 and its application for Ethanol Productions from Cassava Chip", The 2015 BEST Conference & International Symposium on Biotechnology and Bioengineering , 25 - 27 สิงหาคม 2015, ไต้หวัน
2015 exนางสาว ปรียาภรณ์ คล้ายปัญโญ, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of bacteriocin produced by Pediococcus lolii KU-E1.", The 27th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology and International Conference. INNOVATIVE BIOTECHNOLOGY. November 17-20. P-FA06, p228., 17 - 20 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exChanida Padungrat, inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Isolation and molecular identification of heavy metal resistant bacteria from zinc mine soils", The 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference INNOVATIVE BIOTECHNOLOGY, 17 - 20 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exJumpon Watcharakasemsin, inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "First isolation of heavy metal resistant actinomycetes from zinc mine soils in Thailand.", The 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference INNOVATIVE BIOTECHNOLOGY, 17 - 20 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2015 exกชรัตน์ จงปิติทรัพย์, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exอภิชัย ประชาสุภาพ, exนงลักษณ์ พุทธิรักษ์กุล, exดวงรัตน์ จุลอักษร, exปนัดดา เทพอัคศร, "การสร้างและผลิตรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีที่มีความจ าเพาะกับโปรตีนชนิดผิวของไวรัสตับอักเสบบีในเซลล์สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 53, 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exVarangkana Tantithavorn, exNattiya Hirankarn, exPisit Tangkijvanich, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Expression Profile of ATG16L1 and mTOR Genes in Hepatitis B Virus Infection", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนัฐวุฒิ พันธุพาน, inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบัญจพร อนุรัตน์, "การปรับปรุงดินทรายโดยขบวนการผลิตคาร์บอเนตจากจุลินทรีย์", The Proceedings of 53rd Kasetsart University Annual Conference. , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exณัฐภิชา อินทร์พันธ์, inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียจากดินจังหวัดสระบุรีที่สร้างเอนไซม์ยูรีเอสได้สูงเพื่อใช้ในการปรับปรุงดิน", IKUSTARS(The International Kasetsart University Sciences and Technology Annual Research Symposium ) , 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2015]