ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2014

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

38

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

2

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2014

Publish Year International Journal 18
2014 exKaewwichian, R., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Nakazawaea siamensis f.a., sp. nov., a yeast species isolated from phylloplane", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 64, ฉบับที่ PART 1, มกราคม 2014, หน้า 266-270
2014 exKeeratichaiyanan Junyapate , exSasitorn Jindamorakot, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yamadazyma ubonensis f.a., sp. nov., a novel xylitol producingyeast species isolated in Thailand", Antonie van Leeuwenhoek, ปีที่ 105, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2014, หน้า 471-480
2014 inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPathom-aree W., inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Isolation of rhizospheric and roots endophytic actinomycetes from Leguminosae plant and their activities to inhibit soybean pathogen, Xanthomonas campestris pv. glycine", World J Microbiol Biotechnol, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 271-280
2014 inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exDr. Atsuko Matsumoto, exProf. Yoko Takahashi, "Sphaerisporangium rufum sp. nov., an endophytic actinomycete from roots of Oryza sativa L.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 64, ฉบับที่ -, เมษายน 2014, หน้า 1077-1082
2014 exRuangsomboon, S, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exTaveekijakarn, P, exGanmanee, M, "Cyanobacterial Composition and Microcystin Accumulation in Catfish Pond", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 27-38
2014 exThepwiwatjit, N, exThattiyaphong, A, exLimsuwan, P, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exTuitemwong, P, "Rubpy Dye-Doped Silica Nanoparticles as Signal Reporter in a Dot Fluorescence Immunoassay Strip", JOURNAL OF NANOMATERIALS, ปีที่ 2014, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014
2014 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKaewwichian, R, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exKawasaki, H, "Diversity of culturable yeasts in phylloplane of sugarcane in Thailand and their capability to produce indole-3-acetic acid", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 1785-1796
2014 exนายภูมิน นุตรทัต, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Plant growth-promoting traits of epiphytic and endophytic yeasts isolated from rice and sugar cane leaves in Thailand", Fungal Biology, ปีที่ 118, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม 2014, หน้า 683-694
2014 exนางสาววนัชพร บุญธรรม, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกัญญา กอแก้ว, exนางสาวพันธ์ธิดา ตรียวง, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exHiroya Yurimoto, "Xylitol Production by Thermotolerant Methylotrophic Yeast Ogataea siamensis and Its Xylose Reductase Gene (XYL1) Cloning", Chiang Mai J. Sci., ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2014, หน้า 491-502
2014 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exNalin Poomthongdee, exWasu Pathom-aree, exAkira Tak?, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, "Allokutzneria oryzae sp. nov., isolated from rhizospheric soil of Oryza sativa L.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2014, หน้า 3559-3564
2014 exSurussawadee, Janjira, exKhunnamwong, Pannida, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Papiliotrema siamense f.a., sp nov., a yeast species isolated from plant leaves", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 64, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 3058-3062
2014 exPolburee, Pirapan, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exOhashi, Takao, exFujiyama, Kazuhito, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Barnettozyma siamensis f.a., sp nov., a lipid-accumulating ascomycete yeast species", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 64, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 3053-3057
2014 exKaewkrajay, Chutima, inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Ethanol production from cassava using a newly isolated thermotolerant yeast strain", SCIENCEASIA, ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2014, หน้า 268-277
2014 exS. Kaewklom, exW.Chueakhalm, inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exR Aunpad, "Developement of Novel PCR Assay to differentiate and identify Bacillus subtilis and closely related species isolated from Thai fermented food", Food Biotechnology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2014, หน้า 354-368
2014 exPannida Khunnamwong, exJanjira Surussawadee, exSasitorn Jindamorakot, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Wickerhamiella siamensis f.a., sp. nov., anendophytic and epiphytic yeast species isolatedfrom sugar cane leaf", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 64, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2014, หน้า 3849-3855
2014 exPreeyaporn Koedrith, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exThalisa Thasiphu, exRattana Boonprasert, exPravate Tuitemwong, "Recent Advances in Potential Nanoparticles and Nanotechnology for Sensing Food-Borne Pathogens and Their Toxins in Foods and Crops: Current Technologies and Limitations", Sensors and Materials, ปีที่ 26, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2014, หน้า 711-736
2014 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Recent Trends in Rapid Environmental Monitoring of Pathogens and Toxicants: Potential of Nanoparticle-Based Biosensor and Applications", The Scientific World Journal, ปีที่ 2014, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2014
2014 inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ligninolytic Enzymes of Lentinus polychrous and Its Application in Xenobiotic Biodegradation", Lignocellulose degradation and biorefinery, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2014, หน้า 242-251

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 22
2014 exSupaporn Phanwilai, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "The Recovery of Anammox Suspended Growth Cultures under Depleted Nutrient Conditions", The 3rd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exArpaporn Chuenrattanatrakul, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Association study of PI3KC3 and ATG5 genes with chronic hepatitis B virus infection", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 28 - 29 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 ex Nopadol Precha, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Association study of autophagy related genes 5 (ATG5) with chronic hepatitis B virus infection", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 28 - 29 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ligninolytic Enzymes of Lentinus polychrous and Its Application in Xenobiotic Biodegradation", MIE Bioforum 2014, 18 - 21 พฤศจิกายน 2014, นาโกยา ญี่ปุ่น
2014 inนางศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์, "Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Growth of Shallot (Allium ascalonicum L.)", Mycology: Research and Application in southern Vietnam, 23 พฤศจิกายน 2014, โฮจิมินท์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2014 exPanwadee Pechsamsi, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ligninolytic Enzyme Production from Lentinus polychrous and Its Application in Synthetic Dye Decolorization", Mycology: Research and Application in Southern Vietnam, 22 - 23 พฤศจิกายน 2014, Ho Chi Minh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2014 inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAissara Rakwong, exWasapon Fuangsawat, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hydrophobin Extraction of Mushrooms Selected by Their Colony Surface Hydrophobicity", Mycology: Research and Application in Southern Vietnam, 22 - 23 พฤศจิกายน 2014, Ho Chi Minh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2014 exRattanaporn Srivibool, exManita Kamjam, exRawiwan Watanadilok, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exKui Hong, exWasu Pathom-aree, "Screening of antimicrobial producing actinomycetes from mangrove sediments", Burapha University International Conference 2014, 3 - 4 กรกฎาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exWittawat Srijanboon, exWanwisa Poolapdecha, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exPravate Tuitemwong2, "Amino-functionalized ferromagnetic nanoparticles for the rapid separation and concentration of pathogenic Campylobacter jejuni", 4th South East Asia Thermo Electric Conference, 22 ธันวาคม 2014 - 24 กุมภาพันธ์ 2015, จำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2014 exNualrahong Thepwiwatjit, exAree Thattiyaphong, exPichet Limsuwan, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exPravate Tuitemwong, "Fluorescent Dye-Doped Silica Nanoparticles as Signal Amplification for a Rapid Single Step Detection of Vibrio cholerae O1", the 2014 AOAC INTERNATIONAL Annual Meeting, 7 - 10 กันยายน 2014, Boca Raton ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2014 exSunisa Suwannaphan, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพร เมธาภัทรกร, อาจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Partial purification and characterization of protease from Bacillus sp. C4 SS-2013 isolated from silk degumming wastewater.", The 14th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนิดา ผดุงรัตน์, exจุมพล วัชรเกษมสินธุ์, exภัทรพร รัตนวารี, exLoy Alexander, exPester Michael, exWagner Michael, exNoparatnaraporn Napavarn, "Bacterial Community and Heavy Metal Resistant Bacteria in Extreme Environment of Zinc Mine", The 1st Joint seminar, New core to core A. Advance research networks, Central World, Bangkok, 10 - 11 สิงหาคม 2014, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัชรา จันทราสี, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, "Optimization of lipid Production from Starchless Mutant of a Green Microalga, Chlorella sorokiniana", The 1st Joint Seminar New Core to Core Program A. Advanced Research Networks on "Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas (World-class research hub of tropical microbial resources and their utilization)" , 10 - 11 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดวงหทัย อุดมวรรณกุล, "Isolation and Screening of Schizochytrium sp. from Mangrove Forests at Andaman Coastal Research Station for Development", The international Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสโรชา ชูช่วย, inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Study on the Diversity and Distribution of Symbiotic Mushroom (Termitomyces spp.) of Fungus Growing Termites in Thailand using Molecular Technique", Mycology: Research and Application in Southern Vietnam , 23 พฤศจิกายน 2014, Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2014 inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนารีรัตน์ เดชสุธรรม, "การเพาะเห็ดด้วยวัสดุเหลือทิ้งจากกากสมุนไพร", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS 2014), 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิรัชพงศ์ ปรีสวัสดิ์, "การเพาะเห็ดด้วยวัสดุเหลือทิ้งจากกากกาแฟ กากใบชาเขียวและขุยมะพร้าว", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS 2014), 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exWanaree Chantra, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Efficiency of paper test kit for the detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa in herbal products", I-KUSTARS2014, 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธัชพล แก้วเอียด, "ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงชนิดของจุลินทรีย์ในระหว่างการเก็บรักษาน้ำนมดิบและชนิดของจุลินทรีย์ที่ทำให้นมดิบเน่าเสีย", The international Kasetsart University Science and Technology annual research symposiumใ 27-28 march 2014, 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exแสงระวี ขันธ์พิจิตร, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enzymatic and antagonistic properties of Lactic acid bacteria isolated from raw milk and cheeses", The international Kasetsart University Science and technology Annual Research Symposium. March 27-28, 2014., 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exอวิรุทธ์ รัตนชู, exผศ.ดร รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์., inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธื Bacillus subtilis และสายพันธุ์ใกล้ชิดโดยวิธีดั้งเดิมและวฺิธี PCR", The International Kasetsart University Sciences and Technology Annual Research Symposium , 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exจิณห์นิภา พลีทอง, inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถสร้างเอนไซม์ยูรีเอสและผลึกแคลไซต์จากตัวอย่างขุยมะพร้าวและปูนซิเมนต์ที่จำหน่ายเป็นการค้าในประเทศไทย", The International Kasetsart University Sciences and Technology Annual Research Symposium , 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2014 inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, exอัมพิกา แจ้งไพร, inดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "การใช้ไนตริฟายอิงแบคทีเรียน้ำเค็มที่ตรึงบนเม็ดโพลีเอสเทอร์เพื่อเร่งกำจัดแอมโมเนียและไนไตรท์ในบ่ออนุบาลลูกกุ้ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exLucksanaveejit Seubparu, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPannida Khunnamwong, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Agaricomycotina yeast and other endosymbionts in lac insect (Kerria chinensis)", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exขัตติยา ใหญ่ผล, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกเอนไซม์จากโคจิเชื้อราบริสุทธิ์และคัดแยกยีสต์ทนเกลือเพื่อนไปใช้กระบวนการผลิตเต้าหู้ยี้แดง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222014 >>
Publish Year International Petty Patent 1
2014 exCheunjit Prakitchaiwattana, inดร.รัชธิดา เดชอุดม, อาจารย์, "Quantification of Vibrio parahaemlyticus by detecting acyl homoserine lactone (AHL), a quorum sensing signal", จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2014
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2014]