ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2013

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

34

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

43

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

4

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2013

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 21
2013 exThammakorn Saethang, exOsamu Hirose, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exVu Anh Tran, exXuan Tho Dang, exLan Anh T. Nguyen, exTu Kien T. Le, exMamoru Kubo, exYoichi Yamada, exKenji Satou, "PAAQD: Predicting immunogenicity of MHC class I binding peptides usingamino acid pairwise contact potentials and quantum topological molecularsimilarity descriptors", Journal of Immunological Methods, ปีที่ 387, ฉบับที่ 1-2, มกราคม 2013, หน้า 293-302
2013 exPoomtien, J, exJindamorakot, S, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPinphanichakarn, P, exThaniyavarn, J, "Two new anamorphic yeasts species, Cyberlindnera samutprakarnensis sp nov and Candida thasaenensis sp nov., isolated from industrial wastes in Thailand", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 103, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 229-238
2013 exN. Yuangsaard , inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exM. Yamada, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Selection and characterization of a newly isolated thermotolerant Pichia kudriavzevii for ethanol production at high temperature from cassava starch hydrolysate", Antonie van Leeuwenhoek., ปีที่ 103, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2013, หน้า 577-588
2013 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exR. Kaewwichian , exM. Groenewald, "Ogataea kanchanaburiensis sp. nov. and Ogataea wangdongensis sp. nov., two novel methylotrophic yeast species from phylloplane in Thailand", Antonie van Leeuwenhoek. , ปีที่ 103, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2013, หน้า 551-558
2013 exR. Kaewwichian , inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exDr .Hiroko Kawasaki, exPi-Han Wang, exShan-Hua Yang, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yamadazyma siamensis sp. nov., Yamadazyma phyllophila sp. nov. and Yamadazyma paraphyllophila sp. nov., three novel yeast species isolated from phylloplane in Thailand and Taiwan.", Antonie van Leeuwenhoek. , ปีที่ 103, ฉบับที่ 4, เมษายน 2013, หน้า 777-788
2013 inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exอ.เนตรชนก รอดรัศมี, exSuprayogi, exMasayuki Murata, exAsist. Prof. Dr. Tomoyuki Kosdaka, exProf. Dr. Mamoru Yamada, "Essentiality of respiratory activity for pentose utilization in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042", Antonie van Leeuwenhoek, ปีที่ 103, ฉบับที่ 4, เมษายน 2013, หน้า 933-945
2013 exKaewwichian, R., exKawasaki, H., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Wickerhamomyces siamensis sp. nov., a novel yeast species isolated from the phylloplane in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 63, ฉบับที่ PART4, เมษายน 2013, หน้า 1568-1573
2013 inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exDaniel Watts, exSuphang Chulalaksananukul, "Heavy metal resistant anaerobic bacterial strains from brewery digester sludge", International Journal of Global Warming, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 127-134
2013 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Fluorescent Dye-Doped Silica Nanoparticles with Polyclonal Antibodies for the Rapid Detection of Samonella spp.", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 25-33
2013 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exPravate Tuitemwong, exNut Songvorawit, "Facile and Sensitive Epifluorescent Silica Nanoparticles for the Rapid Screening of EHEC", JOURNAL OF NANOMATERIALS, ปีที่ 2013, ฉบับที่ -, เมษายน 2013
2013 exS. Romporn, exN. Hirankarn, exP.Tangkijvanich, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Association of IFNAR2 and IL10RB genes in chronic hepatitis B virus infection", Tissue Antigens, ปีที่ 82, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2013, หน้า 21-25
2013 exMatsutani, M., exNishikura, M., exSaichana, N., exHatano, T., exMasud-Tippayasak, U., inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exYakushi, T., exMatsushita, K., "Adaptive mutation of Acetobacter pasteurianus SKU1108 enhances acetic acid fermentation ability at high temperature", Journal of Biotechnology, ปีที่ 165, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2013, หน้า 109-119
2013 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exRungluk Kaewwichian, "Candida phyllophila sp. nov. and Candida vitiphila sp. nov., two novel yeast species from grape phylloplane in Thailand", The Journal of General and Applied Microbiology, ปีที่ 59, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2013, หน้า 191-197
2013 exPattamapitoon, T., inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exChunkao, K., "Nature of solar radiation as encouraged to produce an increment of dissolved oxygen and hydrogen peroxide in oxidation ponds for community wastewater treatment at h.m.the king's LERD project site in phetchaburi province, Thailand", Modern Applied Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2013, หน้า 26-41
2013 exT. Chamnanpa, ex P. Limtong , inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Pseudozyma vetiver sp. nov., a novel anamorphic ustilaginomycetous yeast species isolated from the phylloplane in Thailand", Antonie van Leeuwenhoek, ปีที่ 104, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2013, หน้า 637-644
2013 exHattori, S., exHongoh, Y., exItoh, T., inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, exKudo, T., exOhkuma, M., "Sporomusa intestinalis sp. nov., a homoacetogenic bacterium isolated from the gut of a higher termite, Termes comis (Termitinae)", The Journal of General and Applied Microbiology Vol. 59 (2013) No. 4 p. 321-324, ปีที่ 59, ฉบับที่ 4, กันยายน 2013, หน้า 321-324
2013 exThepwiwatjit, N., exThattiyaphong, A., exLimsuwan, P., inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exTuitemwong, P., "Antibody-conjugated rubpy dye-doped silica nanoparticles as signal amplification for microscopic detection of vibrio cholerae O1", Journal of Nanomaterials, ปีที่ 2013, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2013
2013 inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exP. Tangkijvanich, exN. Hirankarn, "Association of interferon-alpha gene polymorphisms with chronic hepatitis B virus infection", International Journal of Immunogenetics , ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2013, หน้า 476-481
2013 exTasanapak, K., exMasud-Tippayasak, U., exMatsushita, K., inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Influence of Acetobacter pasteurianus SKU1108 aspS gene expression on Escherichia coli morphology", Journal of Microbiology, ปีที่ 51, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2013, หน้า 783-790
2013 inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Nature of Solar Radiation as Encouraged to Produce an Increment of Dissolved Oxygen and Hydrogen Peroxide in Oxidation Ponds forCommunity Wastewater Treatment at H.M.The King’s LERD Project Site in Phetchaburi Province, Thailand", Modern Applied Sciecne, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2013, หน้า 26-41
2013 exYarimizu, T., exNonklang, S., exNakamura, J., exTokuda, S., exNakagawa, T., exLorreungsil, S., exSutthikhumpha, S., exPukahuta, C., exKitagawa, T., exNakamura, M., exCha-aim, K., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exHoshida, H., exAkada, R., "Identification of auxotrophic mutants of the yeast Kluyveromyces marxianus by non-homologous end joining-mediated integrative transformation with genes from Saccharomyces cerevisiae", Yeast, ปีที่ 30, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2013, หน้า 485-500
Publish Year National Journal 4
2013 exนายภควัต เกิดผล, exนายอภิรัชต์ สมฤทธิ์, exนางพุฒนา รุ่งระวี, inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาชนิดของเชื้อราที่รอดชีวิตในถุงขี้เลื่อยผสมที่ใช้เพาะเห็ดที่ผ่านการฆ่าเชื้อจากฟาร์มเห็ดแหล่งต่างๆและผลการใช้แบคทีเรียสร้างสปอร์ต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางรมภูฏาน", เห็ดไทย, ปีที่ -, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 34-43
2013 inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, exสโรชา ชูช่วย, "การศึกษาความหลากหลายและการกระจายตัวของเชื้อเห็ดโคน (Termitomyces spp.) ที่อยู่ร่วมกับปลวกเลี้ยงราในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคทางโมเลกุล", วารสารเห็ดไทย, ปีที่ 2556, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 26-33
2013 inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุนีย์ คำพันธ์, exกรกช จันทร, exอภิรัชต์ สมฤทธิ์, exอัจฉรา พยัพพานนท์, "การคัดเลือกแบคทีเรียสร้างสปอร์และประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราแข่งขันในฟาร์มเห็ดและเชื้อราสาเหตุโรคพืชบางชนิดในระดับห้องปฏิบัติการ", วารสารเห็ดไทย, ปีที่ -, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013
2013 inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, exAkira Suzuki, exสุภาวดี มนัสวีระพร, exJay K. Raut, "The variation of litter decomposing abilities of Coprinopsis cinerea from nitrogen-enriched environments in Thailand", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย (Thai Journal of Botany), ปีที่ 5, ฉบับที่ special, กรกฎาคม 2013, หน้า 89-98

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2013]