ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2012

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

32

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

51

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

5

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2012

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 19
2012 exOsiriphun, S., exTuitemwong, P., exKoetsinchai, W., inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exErickson, L.E., "Model of inactivation of Campylobacter jejuni in poultry scalding", Journal of Food Engineering, ปีที่ 110, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2012, หน้า 38-43
2012 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTapananont, S., exDetjaroen, S., exSangkhatim, J., inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, "Additional paper waste in pulping sludge for biohydrogen production by heat-shocked sludge", Applied Biochemistry and Biotechnology, ปีที่ 166, ฉบับที่ 2, มกราคม 2012, หน้า 389-401
2012 exBoonlue, S., exSurapat, W., exPukahuta, C., inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exMorinaga, T., "Diversity and efficiency of arbuscular mycorrhizal fungi in soils from organic chili (Capsicum frutescens) farms", Mycoscience, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 10-16
2012 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKaewwichian, R, exJindamorakot, S, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exNakase, T, "Candida wangnamkhiaoensis sp. nov., an anamorphic yeast species in the Hyphopichia clade isolated in Thailand", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 102, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2012, หน้า 23-28
2012 inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exJeerawat Nakkuntod , ex Pimpayao Sodsai, exNattiya Hirankarn, exNakarin Kitkumthorn , "Association of interferon-gamma gene polymorphisms with susceptibility to oral lichen planus in the Thai population", Archives of Oral Biology, ปีที่ 57, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 491-494
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัทรชัย ศรีมุข, exปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ, exทะเนตร แสงศรี, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and antifungal activity of reduced graphene oxide nanosheets", Carbon, ปีที่ 50, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2012, หน้า 5156-5161
2012 exNanthavut Niyomvong, exWasu Pathom-aree, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Actinomycetes from tropical limestone caves", Chiang Mai Journal of Science , ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2012, หน้า 373-388
2012 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exรศ. ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวศ์, exณัฏฐ์ ทรงวรวิทย์, "Sensitive Fluorescent Dye-Doped Silica Nanoparticles for the Detection of Escherichia coli O157:H7", Archives des Sciences, ปีที่ 65, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2012
2012 exEiadpum, A., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPhisalaphong, M., "High-temperature ethanol fermentation by immobilized coculture of Kluyveromyces marxianus and Saccharomyces cerevisiae", Journal of Bioscience and Bioengineering, ปีที่ 114, ฉบับที่ 3, กันยายน 2012, หน้า 325-329
2012 inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exBoonsong Sillapacharoenkul, exJunko Munakata-Marr, exSuphang Chulalaksananukul, "Biogas Production from Two-Stage Anaerobic Digestion of Jatropha Curcas Seed Cake", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects., ปีที่ 34, ฉบับที่ 22, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 2048-2056
2012 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKoowadjanakul, N, exJindamorakot, S, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exNakase, T, "Candida sirachaensis sp nov and Candida sakaeoensis sp nov two anamorphic yeast species from phylloplane in Thailand", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 102, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2012, หน้า 221-229
2012 exTansub, W, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exLimsuwan, P, exTheparoonrat, S, exTuitemwong, P, "Synthesis of Antibodies-Conjugated Fluorescent Dye-Doped Silica Nanoparticles for a Rapid Single Step Detection of Campylobacter jejuni in Live Poultry", JOURNAL OF NANOMATERIALS, ปีที่ 2012, ฉบับที่ -, มกราคม 2012
2012 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWasu Pathom-aree, exNanthavut Niyomvong, exYuki Inahashi, exAtsuko Matsumoto, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exYoko Takahashi, "Microbispora thailandensis sp. nov., an actinomycete isolated from cave soil", The Journal of Antibiotics , ปีที่ 65, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2012, หน้า 491-494
2012 exKaewwichian, R, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exKawasaki, H, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Metschnikowia saccharicola sp nov and Metschnikowia lopburiensis sp nov., two novel yeast species isolated from phylloplane in Thailand", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 102, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2012, หน้า 743-751
2012 exThammakorn Saethang, exOsamu Hirose, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exVu Anh Tran, exXuan Tho Dang, exLan Anh T Nguyen, exTu Kien T Le, exMamoru Kubo, exYoichi Yamada, exKenji Satou, "EpicCapo: epitope prediction using combined information of amino acid pairwise contact potentials and HLA-peptide contact site information", BMC Bioinformatics, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2012, หน้า 313
2012 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKoowadjanakul, N., "Yeasts from phylloplane and their capability to produce indole-3-acetic acid", World Journal of Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2012, หน้า 3323-3335
2012 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exNitiyon, S., exKaewwichian, R., exJindamorakot, S., exAm-In, S., inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, "Wickerhamomyces xylosica sp. nov. and Candida phayaonensis sp. nov., two xylose-assimilating yeast species from soil", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 62, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2012, หน้า 2786-2792
2012 exPodchamarn Pimpakan , inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Bioethanol production from sugar cane syrup by thermotolerant yeast, Kluyveromyces marxianus DMKU3-1042 using fed-batch and repeated batch fermentation in non-sterile system", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 582-591
2012 exKawsakul, L., inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of growth and production of docosahexaenoic acid by schizochytrium limacinum BR2.1.2 using plackett-burman design and central composite design with response surface Methodology", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 573-581
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exสุลาวดี เขียวชม, exประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, "การส่งเสริมการเจริญของเชื้อ Listeria monocytogenes ที่บาดเจ็บด้วยสารสกัดเมมเบรนบนชุดทดสอบกระดาษ", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 130-141

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 18
2012 exYothaka Puchcha, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "The heterotrophic cultivation of Chlorella sp. TISTR 8990 in a 5-L fed-batch bioreactor", The 23rd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology on "Systems Biotechnology: Quality and Success" (TSB2011), 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChokprakan phopa, exSurachai Thachepan, "การย่อยสลายทางชีวภาพของฟีแนนทรีนโดยจุลินทรีย์ในดินเขตร้อน", The 6th PACCON/Chemistry for Global Warming, Green Energy & Environment (GCE), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exKin Moe Phyu, exPravate Tuitemwong, exKatkaew,P., exSuntornsuk,W, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Quality Assessment of Soil and Rice from Good Agricultural Practice Rice Crops", GMSARN Int. Conf. , 28 - 30 มีนาคม 2012, หนองคาย ประเทศไทย
2012 exพรรณศิริ สุขท่า, exกรรณิกา เลิกเพชร, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Poly(vinyl pyrrolidone) on Antibacterial Activity of Styrene-Acrylonitrile Copolymer/Silver Nanocomposite", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exSirinadda Romporn, exNattiya Hirankarn, exPisit Tangkijvanich, exYong Poovorawan, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Class II cytokine receptor gene polymorphisms associated with hepatocellular carcinoma in hepatitis B virus infection", 5th International Singapore Symposium of Immunology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 exAreerat Kunanopparat, exNattiya Hirankarn, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Expression profiles of autophagy-related genes ATG4B, ATG7 and ATG12 induced by hepatitis B virus", 5th International Singapore Symposium of Immunology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exKamonwan Phromsak, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Comparision of Fatty Acid Esters, an Important Flavor Indicator in Sufu fermentation, between using Rhizopus spp. and Actinomucor spp.", Food Innovation Asia Conference 2012: Green and Sustainable Food Technology for All, 14 - 16 มิถุนายน 2012, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exYothaka Puchcha, exNatthawut Yodsuwan, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Repeated fed-batch heterotrophic cultivation of chlorella sp. TISTR 8990 in a 5-L Bioreactor", The 2nd Asia-Oceania Algae Innovation Summit (AOAIS2012), 3 - 5 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exThammakorn Saethang, exOsamu Hirose, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exVu Anh Tran, exXuan Tho Dang, exLan Anh T. Nguyen, exTu Kien T. Le, exMamoru Kubo, exYoichi Yamada, exKenji Satou, "PAAQD: Predicting immunogenicity of MHC class I binding peptides using amino acid pairwise contact potentials and quantum topological molecular similarity descriptors", 11th International Conference on Bioinformatics, 3 - 5 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exWanatchaporn Boontham, exKittamas Sirichai, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroya Yurimoto, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Candida tropicalis Xylose Reductase and Xylitol Dehydrogenase Genes Cloning and expression in yeast", The 7th Young Scientist Seminar, 28 - 29 กันยายน 2012
2012 exNaritsara Tatsawong , inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, "อิทธิผลของสภาวะการเพาะเลี้ยงต่อการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสโดยแบคทีเรียกรดน้ำส้ม", International conference on green biotechnology: Renewable energy and global care, The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 29 - 30 พฤศจิกายน 2012, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2012 inดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exมัทนียา จงนิตยการ, exพรกนก ชมดี, "Biocoagulation Process for Primary Treatment of Dairy Wastewater by Lactic Acid Bacteria", IBS 2012 15th International Biotechnology Symposium and Exhibition, 16 - 21 กันยายน 2012, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2012 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exRungluk Kaewwichian, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, "Yeasts on Agronomic Crops Phylloplanes: Diversity and potential in agricultural utilization ใน International Conference on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology", International Conference on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology , 4 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exR. Kaewwichian , exH. Kawasaki, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, "Yeasts on Agronomic Crop Phylloplane: Description of Novel Species and Potential in Agricultural Application", The 90th Anniversary Meeting of the Society for Biotechnology, Japan (SBJ), 24 ตุลาคม 2012, ญี่ปุ่น
2012 inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNadchanok Rodrussamee, exSuprayogi, exKatsushi Hirata, exTomoyuki Kosaka, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPornthap Thanonkeo , exMamoru Yamada, "Screening and characterization of thermotolerant ethanol-fermenting yeasts suitable for ethanol production", Asian Core Program on Capacity Building and Development of Microbial Potential and Fermentation Technology towards New Era, 16 - 21 พฤศจิกายน 2012, Shimonoseki ญี่ปุ่น
2012 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exNapatchanok Yuangsaard, exMamoru Yamada, "Isolation, selection and characterization of thermotolerant yeasts for ethanol production", The 90th Anniversary Meeting of the Society for Biotechnology, Japan (SBJ) (Symposium “Thermotolerant microorganisms leading to high-temperature) , 25 ตุลาคม 2012, ญี่ปุ่น
2012 inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, "Monoclonal Antibody Application", The 10th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology, 27 - 29 ธันวาคม 2012, Habin สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, exWilawan Channarong, exNumtip Dechprae, exMongkol Ngmjarearnwong, exPolson Mahakhan, exChintana Chobvijuk, "ความเข้าใจสรีรวิทยาของแบคทีเรียจำเป็นต่อประสิทธิภาพการผลิตไฮโดรเจนทางชีวภาพในสภาวะมีแสง", International Conference on Green Biotechnology "Renewable Energy and Global Care" The 24th Annual Meeting of the Thai Society, 2012, 29 - 30 พฤศจิกายน 2012, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 14
2012 inนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "การผลิตไบโอมีเทนจากการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 กุมภาพันธ์ 2012, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exอำพิน กันธิยะ, "ผลกระทบของกลูโคสและแบคทีเรียแลคติกต่อการยับยั้งการเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exวรยุทธ ยอดบุญ, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, "ผลของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 50 , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอนงค์ จันทร์ศรีกุล, inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, exนางอัจฉรา พยัพพานนท์, "A Note on Diversity of Mushrooms in Phu Rua National Park", The 6th Thai Mycological Conference, 6 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวปวีณา สุขสอาด, exดร.วสุ ปฐมอารีย์, "แอคติโนมัยสีทจากดินนาเกลือและการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exรัชนี มิ่งมา, exนราวรรณ ปั้นงาม, "Actinomycetes from Rice Field and their antifungal activities.", RGJ Seminar Series LXXXVIII. Microbial Diversity and Utilization., 24 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exสุนีย์ คำพันธ์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุเทพ ยาดี, exอภิรัชต์ สมฤทธิ์, exกรกช จันทร, exอัจฉรา พยัพพานนท์, "The inhibition efficiency of Endospore forming Bacteria to the Growth of the Competative Fungi in the Mushroom Farm and some Plant Pathogenic Fungi", The 6th Thai Mycological Conference, 6 มีนาคม - 1 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาว มัตติกา อภิสิงห์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาว เจษฎาพร พิทักษ์สุธิพงศ์, "Distinct expression patterns of two uvrA genes of Pediococcus acidilactici BCC9545 under environmental stresses", The 23rd Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology " Systems Biotechnology: Quality & Success", 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exอำพิน กันธิยะ, "ผลของน้ำหมักจากจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ต่อการยับยั้งการเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์", Thailand Research Symposium 2012, 24 - 28 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาวเบญนุวรรณ ก้งหุย, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อรีคอมบิแนนท์ Non-structural protein 3ABC ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 4 - 5 ตุลาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2012 exนางสาวศินรัตน์ แสงวิเชียร, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อรีคอมบิแนนท์นิวคลีโอโปรตีนของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 4 - 5 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "การประเมินผลยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร : กรณีศึกษากระเจี๊ยบเขียว", ประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1 หัวข้อ “อุตสาหกรรมเกษตรไทยเทิดไท้องค์ราชันย์” , 7 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exน.ส.น้ำทิพย์ วิชชุไตรภพ, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของน้ำผึ้งชันโรงในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4, 20 เมษายน 2555., 20 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาวศิริลักษณ์ สิทธิช่วย, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพทางจุลินทรีย์ของผักสดและการยับยั้งเชื้อก่อโรคโดยสารถนอมอาหารชีวภาพ", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4, 20 เมษายน 2555., 20 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Patent 1
2012 exProf. Dr. Mamoru Yamada, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Thermotolerant ethanol-producing yeast and ethanol production method utilizing the same", Yamaguchi University, Japan, 2012
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2012]