ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2023

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2011

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 29
2011 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, exพรชัย สินเจริญโภไคย, "Study on effects of Ethanol Tumeric (Curcuma longa Linn.) Extract on Vibrio spp. in White Shrimp (Litopenaeus vannamei)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 70-77
2011 inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exNattiya Hirankarn, exJeerawat Nakkuntod , exNakarin Kitkumthorn , "Tumour necrosis factor-alpha gene polymorphisms and susceptibility to oral lichen planus", oral diseases, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2011, หน้า 206-209
2011 exTeera Yimyoo, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Carotenoid Production by Rhodosporidium paludigenum DMKU3-LPK4 using Glycerol as the Carbon Source", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 90-100
2011 exC.F. Chang, exYao, exYoung, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exRungluk Kaewwichian, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exC.F. Lee, "Candida gosingica sp. nov., an anamorphic ascomycetous yeast closely related to Scheffersomyces spartinae.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 61, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2011, หน้า 690-694
2011 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSasitorn Jindamorakot , exSomjit Am-in, exRungluk Kaewwichian, exSukanya Nitiyon, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exTakashi Nakase, "Candida uthaithanina sp. nov., an anamorphic yeast species in Nakaseomyces clade isolated in Thailand.", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY , ปีที่ 99, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2011, หน้า 865-871
2011 exSteger, D, exWentrup, C, exBraunegger, C, inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHofer, M, exRichter, A, exBaranyi, C, exPester, M, exWagner, M, exLoy, A, "Microorganisms with Novel Dissimilatory (Bi)Sulfite Reductase Genes Are Widespread and Part of the Core Microbiota in Low-Sulfate Peatlands", APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, ปีที่ 77, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 1231-1242
2011 exNitiyon, S., exBoonmak, C., exAm-In, S., exJindamorakot, S., exKawasaki, H., inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Candida saraburiensis sp. nov. and Candida prachuapensis sp. nov., xylose-utilizing yeast species isolated in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 61, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 462-468
2011 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWasu Pathom-aree, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exYuki Inahashi, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, "Amycolatopsis samaneae sp. nov., isolated fromroots of Samanea saman (Jacq.) Merr.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 61, ฉบับที่ 4, เมษายน 2011, หน้า 951-955
2011 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exRatchanee Mingma, exWasu Pathom-aree, exYuki Inahashi, exAtsuko Matsumoto, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exYoko Takahashi, "Sphaerisporangium siamense sp. nov.,an actinomycete isolated from rubber-treerhizospheric soil", The Journal of Antibiotics, ปีที่ 64, ฉบับที่ 4, เมษายน 2011, หน้า 293-296
2011 exOsiriphun, S., exIamtawejaleon, P., exKooprasertying, P., exTuitemwon, P., exErickson, L.E., exKoetsinchai, W., inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Campylobacter jejuni incidence, infectiion, and illness in Thailand", European Journal of Scientific Research, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, เมษายน 2011, หน้า 110-122
2011 exPhakpen Poomipan, inดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, exOmsub Nopamornbodi, exBernard Dell, "Reintroduction of a native Glomus to a tropical Ultisol promoted grain yield in maize after fallow and restored the density of arbuscular mycorrhizal fungal spores", Journal of Plant Nutrition and Soil Science, ปีที่ 174, ฉบับที่ 2, มกราคม 2011, หน้า 257-268
2011 exRodrussamee, N, exLertwattanasakul, N, exHirata, K, exSuprayogi, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKosaka, T, exYamada, M, "Growth and ethanol fermentation ability on hexose and pentose sugars and glucose effect under various conditions in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus", APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 90, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2011, หน้า 1573-1586
2011 exIndananda, C, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exMatsumoto, A, exInahashi, Y, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exTakahashi, Y, "Actinoallomurus oryzae sp. nov., an endophytic actinomycete isolated from roots of a Thai jasmine rice plant", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 61, เมษายน 2011, หน้า 737-741
2011 exPhuntip Poonpairoj, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Renewable Utilization of Cassava Coat Solid Waste Using Fungal Enzyme Technology", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 260-267
2011 exNakase, T., exJindamorakot, S., exAm-In, S., exLee, C.-F., exImanishi, Y., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Three novel species of the anamorphic yeast genus Candida in the Candida intermedia clade found in Japan, Thailand and Taiwan", Journal of General and Applied Microbiology, ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2011, หน้า 73-81
2011 exOsiriphun, S, exIamtaweejaloen, P, exKooprasertying, P, exKoetsinchai, W, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exErickson, LE, exTuitemwong, P, "Exposure assessment and process sensitivity analysis of the contamination of Campylobacter in poultry products", POULTRY SCIENCE, ปีที่ 90, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2011, หน้า 1562-1573
2011 exBangrak, P, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPhisalaphong, M, "CONTINUOUS ETHANOL PRODUCTION USING IMMOBILIZED YEAST CELLS ENTRAPPED IN LOOFA-REINFORCED ALGINATE CARRIERS", BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน 2011, หน้า 676-684
2011 exKoowadjanakul, N, exJindamorakot, S, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Ogataea phyllophila sp nov., Candida chumphonensis sp nov and Candida mattranensis sp nov., three methylotrophic yeast species from phylloplane in Thailand", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 100, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2011, หน้า 207-217
2011 exMongkolkajit, J, exPullsirisombat, J, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPhisalaphong, M, "Alumina-doped alginate gel as a cell carrier for ethanol production in a packed-bed bioreactor", BIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2011, หน้า 505-512
2011 exณัฏฐ์ ทรงวรวิทย, exประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Single Step Synthsis of Amino-Functionalized Magnetic Nanoparticles with Polyol Technique at low Temperature", ISRN Nanotechnology, ปีที่ 2011, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2011
2011 exRattanapan, A., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPhisalaphong, M., "Ethanol production by repeated batch and continuous fermentations of blackstrap molasses using immobilized yeast cells on thin-shell silk cocoons", Applied Energy, ปีที่ 88, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2011, หน้า 4400-4404
2011 inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exNakkuntod, J, exSae-Ngow, S, exSnabboon, T, exAvihingsanon, Y, exHirankarn, N, "Association between CTLA-4 polymorphisms and the susceptibility to systemic lupus erythematosus and Graves'disease in Thai population", ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน 2011, หน้า 229-235
2011 exNakase, T, exJindamorakot, S, exAm-In, S, exLee, CF, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Four novel species of the anamorphic yeast genus Candida found in Thailand and Taiwan", JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY, ปีที่ 57, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2011, หน้า 231-242
2011 exNakase, T, exJindamorakot, S, exAm-In, S, exNinomiya, S, exKawasaki, H, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Candida maleeae sp nov., a novel anamorphic yeast species in the Ambrosiozyma clade found in Thailand", JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY, ปีที่ 57, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2011, หน้า 253-258
2011 exMasud, U., exMatsushita, K., inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Molecular cloning and characterization of two inducible NAD+-adh genes encoding NAD+-dependent alcohol dehydrogenases from Acetobacter pasteurianus SKU1108", Journal of Bioscience and Bioengineering , ปีที่ 112, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2011, หน้า 422-431
2011 exKhonzue, Parichart, exKhucharoenphaisan, Khwanchai, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Selection and production of insoluble xylan hydrolyzing enzyme by newly isolated Thermomyces lanuginosus enzyme by newly isolated Thermomyces lanuginosus.", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 10, ฉบับที่ 10, มีนาคม 2011, หน้า 1880-1887
2011 inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAhchara payapanon, exSirinan Shompoosang, exKenichi Tsuchiya, exNaruto Furuya, exPuttana Roongrawee, exTewin Kulpiyawat, exApirusht Somrith, "Increase in yield of the straw mushroom (Vovariella volvacea) by supplement with Paenibacillus and Bacillus to the compost", Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, กันยายน 2011, หน้า 249-254
2011 exS. Am-In , inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exS. Jindamorakot, "Candida andamanensis sp. nov., Candida laemsonensis sp. nov. and Candida ranongensis sp. nov., anamorphic yeast species isolated from estuarine waters in a Thai mangrove forest", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 61, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 454-461
2011 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์, exYuki Inahashi, exAtsuko Matsumoto, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exYoko Takahashi, "Sphaerisporangium siamense sp. nov., an actinomycete isolated from rubber–tree rhizospheric soil", The Journal of Antibiotics, ปีที่ 64, ฉบับที่ 4, เมษายน 2011, หน้า 293-296
Publish Year National Journal 3
2011 inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของยีนอิมมูโนโกลบูลิน", วารสารวิทยาศาสตร์ มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 26-35
2011 inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เห็ดโคน เชื้อราที่อยู่ร่วมกับปลวกเลี้ยงรา", วารสารวิทยาศาสตร์ มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 20-25
2011 inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "symbiotic microbial community in gut ecosystem of termites", KU Science Journal, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 1-14

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2011 exSukhuntha Osiriphun, exWoranut Koetsinchai, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exLarry E Erickson, , exPravate Tuitemwong, "Sensitivity analysis of Campylobacter in chilling process of a broiler slaughterhouse", The 2011 Annual Meeting of IFT, 11 มิถุนายน 2011, จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exDaniel Watts, exSuphang Chulalaksananukul, "Heavy Metal Resistant Anaerobic Bacterial Strains from Brewery Wastewater", Global Conference on global Warming 2011, 11 - 14 กรกฎาคม 2011, Lisbon สาธารณรัฐโปรตุเกส
2011 exThammakorn Saethang, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exKenji Satou, "Quantitative HLA-Peptide Binding Prediction Using Amino Acid Pairwise Contact Potentials and HLA-Peptide Contact Site Information", The 2011 Joint Conference of Chem-Bio Informatics (CBI) Society and the Japanese Society of Bioinformatics (JSBi), 8 - 11 พฤศจิกายน 2011, Kobe ญี่ปุ่น
2011 inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exSirinadda Romporn, exPisit Tangkijvanich, exYong Poovorawan, exNattiya Hirankarn, "Association study of IFNAR2 and IL10RB genes with the susceptibility to chronic infection with hepatitis B virus in Thai population", The 34th Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan, 13 - 16 ธันวาคม 2011, Yokohama อื่นๆ ญี่ปุ่น
2011 inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "An Evaluation of Food Safety Strategy of The Ministry of Agricutural and Cooperatives in Thailand", International Conference on Asian Food Security (ICAFS) ’Feeding Asia in the 21 st Century: Building Urban-Rural Alliance’ , 10 - 12 สิงหาคม 2011, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2011 exWanatchaporn Boontham, exKittamas Sirichai, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Candida tropicalis Xylose Reductase and Xylitol Dehydrogenase Genes Cloning and expression in yeast", The 4th Young Scientist Seminar, 26 - 27 กันยายน 2011, นครราชสีมา ประเทศไทย
2011 exWanatchaporn Boontham, exKittamas Sirichai, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exHiroya Yurimoto, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Ethanol Fermentation from Lignocellulosic Waste by Kluyveromyces marxianus DMKU3-1042 Expressing Candida tropicalis DMKU3-K22 XYL1 or XYL2", The 5th Young Scientist Seminar, 22 - 23 พฤศจิกายน 2011
Publish Year National Conference 8
2011 exนราวรรณ ปั้นงาม, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Actinomycetes from rice field soil and their activities to inhibit rice fungal pathogens", The proceeding of 49th Kasetsart University Annual Conference, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exพิรัฐธิชา ม่วงศิริ, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Spore production of Streptomyces sp. for biocontrol agent against Fuzarium momiliforme", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, 15 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exวันชัย, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, "การศึกษาการย่อยสลายทางชีวภาพของสารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช) ด้วยจุลินทรีย์ในดิน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 6, 18 - 19 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exSupunsa Ngamyan, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Modeling of Photo fermentative Hydrogen Production: Modified Gompertz Model Approach", TIChE International Conference 2011, 10-11 November, 2011 Hat Yai, Songkhla, Thailand, 10 - 11 พฤศจิกายน 2011, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2011 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exวรศักดิ์ ช่างภา, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, "The Study of Mixed Culture for Thai Traditional Fermentation Starter (Loog-Pang) Production.", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exกมลวรรณ พรหมศักดิ์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Development of red Tofu fermentation process by pure culture.", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ , "ผลกระทบของปริมาณสารอินทรีย์ต่อการกำจัดไนเตรทในตู้เลี้ยงปลาระบบปิดโดยกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exWanatchaporn Boontham, exKittamas Sirichai, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Candida tropicalis Xylose Reductase and Xylitol Dehydrogenase Genes Cloning and Expression in Yeast", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2011]