ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2021

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2010

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 21
2010 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exRungluk Kaewwichian, exChanita Boonmak, exSasitorn Jindamorakot, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exHiroko Kawasaki, exTakashi Nakase, "Three anamorphic yeast species Candida sanitii sp nov., Candida sekii sp nov and Candida suwanaritii, three novel yeasts in the Saturnispora clade isolated in Thailand", FEMS Yeast Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 114-120
2010 exRungluk Kaewwichian, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exKazuhito Fujiyama, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Geotrichum siamensis sp. nov. and Geotrichum phurueaensis sp. nov., two asexual arthroconidial yeast species isolated in Thailand", FEMS Yeast Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2010, หน้า 212-220
2010 exUraiwan Masud, exKazunobu Matsushita, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Cloning and functional analysis of adhS gene encoding quinoprotein alcohol dehydrogenase subunit III from Acetobacter pasteurianus SKU1108", International Journal of Food Microbiology, ปีที่ 138, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม 2010, หน้า 39-49
2010 exWatchara Kanchanarach, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exToshiharu Yakushi, exHirohide Toyama, exOsao Adachi, exKazunobu Matsushita, "Characterization of thermotolerant Acetobacter pasteurianus strains and their quinoprotein alcohol dehydrogenases ", Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 85, ฉบับที่ 3, มกราคม 2010, หน้า 741-751
2010 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exChantra Indananda, exChakrit Bunyoo, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exMatsumoto, Atsuko, exTakahashi, Yoko, "Actinoallomurus acaciae sp nov., an endophytic actinomycete isolated from Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 60, ฉบับที่ Part 3 , มีนาคม 2010, หน้า 554-559
2010 exRosa, CA, exJindamorakot, S, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exNakase, T, exPagnocca, FC, exLachance, MA, "Candida golubevii sp nov., an asexual yeast related to Metschnikowia lunata", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 60, ฉบับที่ -, มีนาคม 2010, หน้า 704-706
2010 exนิสา ร่มส้มซ่า, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Optimization of silk degumming protease production from Bacillus subtilis C4 using Plackett-Burman design and response surface methodology", ScienceAsia, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2010, หน้า 118-124
2010 exPakawat Kraisintu, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Selection and Optimization for Lipid Production of a Newly Isolated Oleaginous Yeast, Rhodosporidium toruloides DMKU3-TK16", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 436-445
2010 exPannatee Sanpong, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exWorrawit Wajjwalku, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Multiple-Antimicrobial Resistant Salmonella Isolated from Pig Farms in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 643-651
2010 exImanishi, Y, exJindamorakot, S, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exNakase, T, "Endospore formation in Hanseniaspora pseudoguilliermondii: a key characteristics of the species", MYCOSCIENCE, ปีที่ 51, ฉบับที่ 5, กันยายน 2010, หน้า 373-378
2010 exIndananda, C., exMatsumoto, A., exInahashi, Y., exTakahashi, Y., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Actinophytocola oryzae gen. nov., sp. nov., isolated from the roots of Thai glutinous rice plants, a new member of the family Pseudonocardiaceae", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 60, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2010, หน้า 1141-1146
2010 exKanchanarach, W., inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exInoue, T., exYakushi, T., exAdachi, O., exMatsushita, K., "Acetic acid fermentation of acetobacter pasteurianus: Relationship between acetic acid resistance and pellicle polysaccharide formation", Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, ปีที่ 74, ฉบับที่ 8, กันยายน 2010, หน้า 1591-1597
2010 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exRatchanee Mingma, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, "Saccharopolyspora phatthalungensis sp. nov., isolated from rhizosphere soil of Hevea brasiliensis", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 60, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2010, หน้า 1904-1908
2010 exNakase, T., exJindamorakot, S., exTanaka, K., exNinomiya, S., exKawasaki, H., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exLee, C.-F., "Vanderwaltozyma tropicalis sp. nov., a novel ascomycetous yeast species found in Thailand", Journal of General and Applied Microbiology, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, กันยายน 2010, หน้า 31-36
2010 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, "Candida chanthaburiensis sp nov., Candida kungkrabaensis sp nov and Candida suratensis sp nov., three novel yeast species from decaying plant materials submerged in water of mangrove forests", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 98, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2010, หน้า 379-388
2010 exHeimel, K, exScherer, M, exVranes, M, exWahl, R, inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSchuler, D, exVincon, V, exFinkernagel, F, exFlor-Parra, I, exKamper, J, "The Transcription Factor Rbf1 Is the Master Regulator for b-Mating Type Controlled Pathogenic Development in Ustilago maydis", PLOS PATHOGENS, ปีที่ 6, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2010
2010 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, exSakultantimetha, A, exBangkedphol, S, exTorrance, K, exGibson, MD, exGaines, AF, exBooth, PH, exKeenan, HE, "The ecological complexity of the Thai-Laos Mekong River: I. Geology, seasonal variation and human impact assessment on river quality", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ปีที่ 45, ฉบับที่ 13, พฤศจิกายน 2010, หน้า 1661-1673
2010 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKaewwichian, R, exAm-In, S, exNakase, T, exLee, CF, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, "Candida asiatica sp. nov., an anamorphic ascomycetous yeast species isolated from natural samples from Thailand, Taiwan, and Japan", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 98, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2010, หน้า 475-481
2010 exNakase, T., exJindamorakot, S., exImanishi, Y., exAm-In, S., exNinomiya, S., exKawasaki, H., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Candida potacharoeniae sp. nov. and Candida spenceri sp. nov., two novel galactose-containing ascomycetous anamorphic yeast species isolated in Thailand", Journal of General and Applied Microbiology, ปีที่ 56, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2010, หน้า 287-295
2010 exPester, M., exBittner, N., inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWagner, M., exLoy, A., "A 'rare biosphere' microorganism contributes to sulfate reduction in a peatland", ISME Journal, ปีที่ 4, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2010, หน้า 1-12
2010 exChanita Boonmak, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exS. Jindamorakot, exS. Am-In , inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exK. Suzuki, exT. Nakase, exH. Kawasaki, "Candida xylanilytica sp. nov., a xylan degrading yeast species isolated from Thailand.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2010, หน้า 1-7
Publish Year National Journal 3
2010 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exวสุ ปฐมอารีย์, "แอคติโนมัยสีทในทะเล: แหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่", วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (KKU science Journal), ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 36-49
2010 exพรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ, exประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, exจิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การลดเชื้อ Campylobacter jejuni ในซากไก่ด้วยคลอรีนและโอโซน", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 60-68
2010 exเฉลิมเกียรติ รุ่งนภากุล, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยทีทรีในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในพืชในระดับห้องปฏิบัติการ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 297-300

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2010 exPravate Tuitemwong, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exSukhunta Osiriphun, exWoranut Koetsinchai, exLarry E.Erickson, "Risk estimation of Campylobacter jejuni caused by chicken meat consumption for high risk group in Thailand", Pure and Applied Chemistry International Conference 2010, 21 - 23 มกราคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, "องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณกรดไขมันดีเอชเอในเนื้อกุ้งขาวแวนนาไมที่ให้อาหารด้วยอาหารสำเจรูปเสริมกรดไขมันดีเอชเอด้วย Schizochytrium sp.", The IFT Annual Meeting 2010, 17 - 21 กรกฎาคม 2010, ชิคาโก้ อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exNattiya Hirankarn, exJeerawat Nakkuntod , exNakarin Kitkumthorn , "Promoter polymorphisms of the tumor necrosis factor-alpha gene and susceptibility to oral lichen planus in Thai population", The 14th International Congress of Immunology, 21 - 28 สิงหาคม 2010, Kobe ญี่ปุ่น
2010 exNakarin Kitkumthorn , exJeerawat Nakkuntod , inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exPimpayao Sodsai , exNattiya Hirankarn, "Association of IFN-gamma gene polymorphisms with oral lichen planus in Thai population", The 14th International Congress of Immunology, 21 - 28 สิงหาคม 2010, Kobe ญี่ปุ่น
2010 exน.ส. รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Diversity of yeast in forest soil in the north eastern part of Thailand and their ability in degradation of plant organic compounds", 28th International Specialised Symposium on Yeasts: Metabolic and Bioprocess Engineering for Sustainable Development, 15 - 18 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exน.ส. สุญญา นิติยนต์, exดร.ศศิธร จินดามรกต, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Diversity of Xylose Utilizing Yeast in Thailand and Their Ability to Ferment Ethanol from Xylose", 28th International Specialised Symposium on Yeasts: Metabolic and Bioprocess Engineering for Sustainable Development, 15 - 18 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exIndananda, C., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Anti-plant pathogenic and plant growth promoting activities of endophytic actinomycetes from selected medicinal plants in the Eastern Botanic Gardens, Thailand.", 1st Asian Conference on Plant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation. , 20 - 24 กันยายน 2010, Miyazaki ญี่ปุ่น
2010 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exรศ. ดร. ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, exนายณัฏฐ์ ทรงวรวิทย์, "Dye Doped Silica Nanoparticles with Polyclonal Antibodies for the Rapid Detection of Salmonella spp.", International conference for a sustainable greater Mekong subregion (GMSTEC2010), 26 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exNorma Presdiana, exดร. ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, "Effects of Solids and Protein Levels on Fates of Salmonella spp. in a commercial Chicken Scalding Processing", GEMTEC2010, 26 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exPatama Chaiyawech, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, "Effect of Polymyxin B and Ceftazidime on Growth of Bacillus cereus", GEMTEC2010, 26 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exธนิษฐา ทองมาเอง, exรศ. ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Nutrients and Azo-Dye on the Enumeration of Clostridium perfringens", GMSTEC 2010: International Conference for a Sustainable Greater Mekong Subregion, 26 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 9
2010 exPravate Tuitemwong, exสุนันทินี ตื้อยศ, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การลดเชื้อ Campylobacter spp ในขั้นตอนการลดอุณหภูมิซากของการแปรรูปเนื้อไก่ด้วยระบบน้ำโอโซนแบบทิศทางการไหลสวนกลับทาง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exชุติมา ศรีงิ้ว, "Ethanol fermentation by the thermotolerant ethanol fermenting yeast, Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042", 28th International Specialised Symposium on Yeasts: Metabolic and Bioprocess Engineering for Sustainable Development., 17 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวสุณิสา สุวรรณพันธ์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพร เมธาภัทรกร, อาจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "Isolation and Purification of Sericin Degrading Protease from Degumming Wastewater", the ASEAN Sericulture Coference 2010 , 26 สิงหาคม 2010, จันทบุรี ประเทศไทย
2010 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวีระศรี เมฆตรง, exเฉลิมเกียรติ รุ่งนภากุล, "ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยทีทรีในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในพืชในระดับห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, exนางสาววิลาวัลย์ ชาญณรงค์, exนางสาวจินตนา ชอบวิจักษณ์, exนายพลสันต์ มหาขันธ์, exนายมงคล งามเจริญวงษ์, "พลังงานทดแทนไฮโดรเจนที่ผลิตจากชีวมวลโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่ม purple non sulfur ที่คัดแยกได้ในประเทศไทย", 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, exนางสาวน้ำทิพย์ เดชแพร, exดร.ชุรภา ธรภัทรสกุล, "ผลของการผลิตไฮโดรเจนแบบมีแสงของ Rubrivivax elatinosus SB24", 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวน้ำทิพย์ เดชแพร, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "วิธีการทางสถิติในการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอไฮโดรเจน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุณิสา สุวรรณพันธ์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพร เมธาภัทรกร, อาจารย์, "การทำให้บริสุทธิ์บางส่วนของเอนไซม์โปรติเอสที่ย่อยเซอริซินจาก Bacillus subtilis C4", The 36th Congress on Sciencend Technology of Thailand (STT36) (การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่36 (วทท36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, exพรชัย สินเจริญโภไคย, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลของสารสกัดขมิ้นชันต่อเชื้อวิบริโอ การเจริญเติบโต และภูมิคุ้มกันของกุ้งขาว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2010]