ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2017

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

35

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

3

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 10
2009 inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exKhaodhiar S, exWatts DJ, "Kinetic comparison of microbial assemblages for the anaerobic treatment of wastewater with high sulfate and heavy metal contents", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 11-15
2009 exCarlos A. Rosa, exSasitorn Jindamorakot, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exNakase, T, exLachance, MA, exFidalgo-Jimenez, A, exDaniel, HM, exPagnocca, FC, exInacio, J, exMorais, PB, "Synonymy of the yeast genera Moniliella and Trichosporonoides and proposal of Moniliella fonsecae sp. nov. and five new species combinations", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 59, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 425-429
2009 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exMatsumoto, A, exTakahashi, Y, "Pseudonocardia acaciae sp nov., isolated from roots of Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 59, ฉบับที่ Pt 6, มิถุนายน 2009, หน้า 1487-1491
2009 exImanishi, Y, exJindamorakot, S, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exNakase, T, "Mode of vegetative reproduction of the bipolar budding yeast species Wickerhamomyces pijperi and related strains", Microbiology , ปีที่ 155, ฉบับที่ 9, มกราคม 2009, หน้า 3142-3148
2009 exNakase, Takashi, exJindamorakot, Sasitorn, exAm-In, Somjit, exNinomiya, Shinya, exKawasaki, Hiroko, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Candida nonsorbophila sp nov., a new ascomycetous yeast species isolated in Thailand", FEMS Yeast Research, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2009, หน้า 663-667
2009 exNoppon Lertwattanasakul, exEmi Shigemoto, exNadchanok Rodrussamee, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPornthap Thanonkeo , exMamoru Yamada, "The Crucial Role of Alcohol Dehydrogenase Adh3 in Kluyveromyces marxianus Mitochondrial Metabolism", BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY, ปีที่ 73, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2009, หน้า 2720-2726
2009 exJindamorakot, Sasitorn, exNinomiya, Shinya, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, exPotacharoen, Wanchern, exTanaka, Kenji, exKawasaki, Hiroko, exNakase, Takashi, "Three new species of bipolar budding yeasts of the genus Hanseniaspora and its anamorph Kloeckera isolated in Thailand", FEMS Yeast Research, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2009, หน้า 1327-1337
2009 exChanita Boonmak, exSasitorn Jindamorakot, exHiroko Kawasaki, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, exTakashi Nakase, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Candida siamensis sp. nov., an anamorphic yeast species in the Saturnispora clade isolated in Thailand. ", FEMS Yeast Research, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2009, หน้า 668-672
2009 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exKawasaki, H, exFujiyama, K, "Wickerhamomyces edaphicus sp nov and Pichia jaroonii sp nov., two ascomycetous yeast species isolated from forest soil in Thailand", FEMS Yeast Research, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2009, หน้า 504-510
2009 exChayawat, J., inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, "Pigments and anti-cholesterol agent production by monascus kaoliang KB9 and its color mutants in rice solid cultures", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2009, หน้า 696-702
Publish Year National Journal 3
2009 exจรัญ ประจันบาล, inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "การใช้ Bacillus ที่ส่งเสริมการเติบโตร่วมกับฟางข้าวหมักเพื่อการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 117-126
2009 exKanya Kokaew, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Cloning and nucleotide sequence analysis of xylose reductase (XR) gene from thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea siamensis N22", Thai Journal of Genetics, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 66-71
2009 exนายชาคริต บุญอยู่, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exอัจฉรา นันทกิจ, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Characterisation of endophytic actinomycetes isolated from wattle trees (Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.) in Thailand.", Thai Journal of Genetics, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 155-163

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2009 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exนางจันทรา อินทนนท์, exนายชาคริต บุญอยู่, exA. Matsumoto, exY. Takahashi, "Endophytic actinomycetes from Thai agricultural and medicinal plants as sources for discovery of novel genus and species. ", 15th International Symposium on the Biology of Actinomycetes. , 20 - 25 สิงหาคม 2009, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exรัชนี มิ่งมา, exปวีณา สุขสอาด, exอ.วสุ ปฐมอารีย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Screening of actinomycete antagonists against rice pathogenic microorganisms", 15th International Symposium on the Biology of Actinomycetes, 20 - 25 สิงหาคม 2009, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exรัชนี มิ่งมา, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Isolation of actinomycetes from roots and rhizospheric soil of rubber trees to inhibit Corynespora cassiicola and Phytophthora botryosa", 15th International Symposium on the Biology of Actinomycetes, 20 - 25 สิงหาคม 2009, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 exนันวุฒิ นิยมวงษ์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exอ.วสุ ปฐมอารีย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Diversity of cultivable actinomycetes from Tropical limestone cave soil", 15th International Symposium on the Biology of Actinomycetes, 20 - 25 สิงหาคม 2009, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 inดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exปิยารมณ์ , "ผลของการใช้ Schizochytrium sp. ต่ออัตราการรอดและการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม ", Asian Pacific Aquaculture 2009, 3 - 6 พฤศจิกายน 2009, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2009 inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, exอาจารย์อัจฉรา พยัพพานนท์, exอาจารย์อนงค์ จันทร์ศรีกุล, "Diversity of Basidiomycetes Mushrooms in Thailand", Asian Mycological Congress & The 11th International Marine and Freshwater Mycological Symposium, 18 พฤศจิกายน 2009, Taichung ไต้หวัน
Publish Year National Conference 16
2009 exอัญชุลี ทองจับ, exรัชฎาภรณ์ ทองเหม, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกอาหารเลี้ยงเชื้อและสภาวะที่เหมาะสมเพื่อการผลิตโปรไบโอติกโดยใช้เชื้อผสมของแบคทีเรีย กรดแลคติกและยีสต์ ", 12th. National graduate research conference (Khonkan University), 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 exNongpanga Sangcharoen, inดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากพืชพื้นบ้านบางชนิดต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่สร้างฮีสทามีน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exKanaporn Poltep, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ NS1 protein เพื่อตรวจวินิจฉัยไวรัส ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPornchai Sincharoenpokai, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exSuriyan Sutthiprabha, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลการยับยั้งของสารสกัดขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในคนและสัตว์บางชนิด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exShuthida Churpanich, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินและปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสารแบคเทอริโอซิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPattaraporn Thongthai, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, "การตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus ในตัวอย่างอาหารโดยวิธี dot-ELISA", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exEkkasit Fufeungsombut, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exSunisa Suwannaphan, "การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสลอกกาวไหมจากประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPraw Suppajariyawat, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, "การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ที่สร้างเอนเทอโรทอกซินและดื้อต่อยา methicillin และ vancomycin จากอาหารพร้อมบริโภค ภายในวิทยาเขตบางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และตลาดสี่แยกเกษตร", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPanrapee Iamtaweejalone, exPravate Tuitemwong, exJiravat Kunkriangvong, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การลดเชื้อ Campylobacter jejuni ในซากไก่ด้วยคลอรีนและโอโซน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPravate Tuitemwong, exLalida Pornlaplestsuk, exHathaikanok Pimyamka, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การลดภาระการบำบัดและเพิ่มผลผลิตของเลือดเป็ดในโรงงานแปรรูป", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "การยับยั้งจุลินทรีย์ของแอคติโนมัยสีทจากดินถ้ำในจังหวัดนครสวรรค์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 2 The Second Science Research Conference, 9 - 10 มีนาคม 2009, พิษณุโลก ประเทศไทย
2009 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวเพ็ญนภา เถาพุดซา, "ผลของสารสกัดจากดอกไม้รับประทานได้ต่อการเจริญของจุลินทรีย์", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มก., 16 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "นวัตกรรมการตรวจหา Salmonella spp. ด้วยเทคโนโลยีนาโน", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มก., 16 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "การพัฒนา Kluyveromyces marxianus เพื่อการผลิตไบโอเอทานอล", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35), 15 - 17 ตุลาคม 2009, อำเภอเมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exเอกสิทธิ์ ฟูเฟื่องสมบัติ, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการแยกเแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์โปรติเอสเพื่อลอกกาวเส้นไหม ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 - 9 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.กฤตชญา อิสกุล, อาจารย์, inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, exนายสมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี, "ลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสบางชนิดในประเทศไทย", การประชุมวิชาการสภาวะโลกร้อน: ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, 5 พฤศจิกายน - 6 ตุลาคม 2009, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>
Publish Year International Trademark 1
2017 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เคยู มิลค์ จดเครื่องหมายทะเบียนการค้า KU milk (ทะเบียนเลขที่ 181122960)", Kasetsart University, 2017

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2009]