ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2016

34

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

3

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 20
2008 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exKawasaki, H, exSeki, T, "Candida phangngensis sp nov., an anamorphic yeast species in the Yarrowia clade, isolated from water in mangrove forests in Phang-Nga Province, Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 58, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 515-519
2008 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exYurimoto, H, exNakase, T, "Ogataea chonburiensis sp nov and Ogataea nakhonphanomensis sp nov., thermotolerant, methylotrophic yeast species isolated in Thailand, and transfer of Pichia siamensls and Pichia thermomethanolica to the genus Ogataea", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 302-307
2008 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exImanishi, Y, exJindamorakot, S, exNinomiya, S, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exNakase, T, "Torulaspora maleeae sp nov., a novel ascomycetous yeast species from Japan and Thailand", FEMS Yeast Research, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2008, หน้า 337-343
2008 inดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exSiriwat Kucharoenphaibul, exKannika Sripunya, inนายธีระ เล็กชลยุทธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Intensive Nitrification Process Employing Immobilized Nitrifiers on Polyester Carriers in Closed-System Aquaria", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 289-298
2008 exShinagawa, E, exToyama, H, exMatsushita, K, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exAdachi, O, "Formaldehyde elimination with formaldehyde and formate oxidase in membrane of acetic acid bacteria", JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING, ปีที่ 105, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2008, หน้า 292-295
2008 inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBucke, C, exParra, R, exKeshavarz, T, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Dye decolorisation by laccase entrapped in copper alginate", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 24, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2008, หน้า 1367-1374
2008 exImanishi, Y, exJindamorakot, S, exMikata, K, exNakagiri, A, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPotacharoen, W, exมรกต ตันติเจริญ, exNakase, T, "Two new ascomycetous anamorphic yeast species related to Candida friedrichii - Candida jaroonii sp nov., and Candida songkhlaensis sp nov - isolated in Thailand", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 94, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2008, หน้า 267-276
2008 exYamaoka, Y, exTakeno, K, exShinkawa, H, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, exSasaki, K, "Isolation of a thermotolerant photosynthetic bacterium, Rhodobacter sphaeroides strain, NAT, and its capacity for oil and chemical oxygen demand removal at high temperatures", BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY, ปีที่ 72, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2008, หน้า 1601-1603
2008 exAm-In, S, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Kluyveromyces siamensis sp nov., an ascomycetous yeast isolated from water in a mangrove forest in Ranong Province, Thailand", FEMS Yeast Research, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2008, หน้า 823-828
2008 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Development of Microsatellite Markers for Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 256-262
2008 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Microsatellite Markers for the Siamese Crocodile and Amplification in the Closely Related Genus Crocodylus", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 682-692
2008 inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exPattana Srifah-Huehne, exKazunobu Matsushita, "Molecular Taxonomy of Acetobacter syzygii SKU19 and Characterization of Its Acetic Acid Adapted Strains", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 701-714
2008 exSasitorn Jindamorakot, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, exPotacharoen, W, exKawasaki, H, exTanticharoen, M, exNakase, T, "Candida ratchasimensis sp nov and Candida khaoyaiensis sp nov., two anamorphic yeast species isolated from flowers in Thailand", FEMS Yeast Research, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, กันยายน 2008, หน้า 955-960
2008 exSanom Nonklang, exBabiker M. A. Abdel-Banat, exKamonchai Cha-aim, exNareerat Moonjai, exHisashi Hoshida, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exMamoru Yamada, exRinji Akada, "High-temperature ethanol fermentation and transformation with linear DNA in the thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus DMKU3-1042. ", Applied and Environmental Microbiology, ปีที่ 74, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2008, หน้า 7514-7521
2008 exKantachote, D, exCharernjiratrakul, W, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, exOda, K, "Selection of sulfur oxidizing bacterium for sulfide removal in sulfate rich wastewater to enhance biogas production", Electronic Journal of Biotechnology , ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน 2008
2008 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exIsmet Ara, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, "Kineococcus gynurae sp. nov., isolated from Thai medicinal plant. ", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 58, พฤศจิกายน 2008, หน้า 2439-2442
2008 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exSuphang Chulalaksananukul, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exBoonsong Sillapacharoenkul, "Comparisons of the Methane Production YieldCoefficient from Anaerobic Microbial Assemblages in the Anaerobic Treatment of Wastewater", Journal of Agricultural Machinery Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2008, หน้า 269-272
2008 inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVaraporn Hirunvong, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWorrakarn Chitanont, exPakorn Talsook, "Effect of Feed Supplementation of Lactic Acid Bacteria on Microbial Changes in Broiler Intestine.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 269-276
2008 exRatchadaporn Thongheam, exAunchulee Thongjub, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Probiotic Production by Mixed Culture of Lactic Acid Bacteria and Yeast", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 277-284
2008 exNakase, T, exNinomiya, S, exImanishi, Y, exNakagiri, A, exKawasaki, H, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Ogataea paradorogensis sp nov., a novel methylotrophic ascomycetous yeast species isolated from galleries of ambrosia beetles in Japan, with a close relation to Pichia dorogensis", JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY, ปีที่ 54, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2008, หน้า 377-383
Publish Year National Journal 1
2008 inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, exWilawan Channarong, exMongkol Ngmjarearnwong, exNumtip Dechprae, "Biohydrogen from Phototrophic Bacteria, A Renewable Energy Potentially Combine with Fuel Cell", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 183-201

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2008 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKusumawadee Prasetsri, exวิเชียร ยงมานิตชัย, "DIVERSITY OF YEASTS ASSOCIATED WITH DECAYING LEAVES AND TREE BARKS SUBMERGED IN WATER IN MANGROVE FORESTS IN THAILAND", 12th International Symposium on Microbial Ecology, 16 - 22 สิงหาคม 2008, Cairns เครือรัฐออสเตรเลีย
2008 inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEmerotis Prof. Chritopher Bucke, "Physiology of New Ganoderma KU-Alk4 on Production of Novel Laccase", MIE BIOFORUM 2008 ("Biotechnology of Lignocellulose Degradation, Biomass Utilization, and Biorefinery), 1 - 5 กันยายน 2008, นาโกย่า ญี่ปุ่น
2008 inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, exนางสาวชุรภา ธีรภัทรสกุล, "Capability of New Ganoderma Laccase in Degradation of Phenolic, Non-Phenolic Aromatic Compounds and Toxic Dyes", MIE BIOFORUM 2008 ("Biotechnology of Lignocellulose Degradation, Biomass Utilization, and Biorefinery), 1 - 5 กันยายน 2008, นาโกย่า ญี่ปุ่น
2008 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exSuphang Chulalaksananukul, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exRoj Khun-Anake, exBoonsong Sillapacharoenkul, "Kinetics of Anaerobic Microbial Assemblages from Acidic Sulfate Soil", Joint Conference of the 6 th International Acid Sulfate Soil Conference and the Acid Rock Drainage Symposium (6ASSARD), 16 - 20 กันยายน 2008, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "DEVELOPMENT OF MICROSATELLITE MARKERS FOR SIAMESE CROCODILE (Crocodylus siamensis).", the 19th Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group. 2 – 7 June 2008, Santa Cruz, Bolivia, 2 - 7 มิถุนายน 2008, สาธารณรัฐโบลิเวีย
2008 inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Characteristics of Bacteriocin Produced by Pediococcus pentosaceus KU-F2 and its Application to Inhibit Growth of Listeria monocytogenes in Fresh Cucumber Slices.", The 9th Symposium on Lactic Acid Bacteria: Health, Evolution and Systems Biology, 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2008, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2008 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exนายภควัตร ไกรสินธุ์, "Lipid for Biodiesel Production from Oleaginous Yeast", Annual Meeting and International Conference of Thai Society for Biotechnology"TSB2008", 14 - 17 ตุลาคม 2008, มหาสารคาม ประเทศไทย
2008 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exSujin Kung, exPavinee Suttiviriya, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exShikeru Kitani, exTakuya Nihira, exYasuhiro Igarashi, "Potential bioactive compounds and plant growth promoting agents from endophytic actinomycetes isolated from Thai plants.", Thailand-Japan Joint Symposium 2008., 16 ตุลาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 23
2008 exวีณา พ่วงปิ่น, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, exจารุณี สาตรา, exวิลาสิณี ท้าวเพชร, inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อใช้ในการตรวจหาไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าเทียมในสุกร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exจรัญ ประจันบาล, inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ beta-glucanase โดย Aspergillus terreus ASKU10 ในการหมักแบบแห้งด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exศรายุทธ การีมี, exประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exจิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, "ผลของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของน้ำพริกน้ำเงี้ยว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exจิราพร ลาภชุติพร, exประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exจิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, "การทดสอบอายุการเก็บน้ำพริกน้ำเงี้ยวโดยวิธีเร่ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exเชาวนี มีหวัง, exวงศ์ บุญสืบสกุล, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เทคนิค Thin Layer Chromatography เพื่อการจ าแนก Bacillus sp.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exรัชฎาภรณ์ ทองเหม, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัญชุลี ทองจับ, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตโปรไบโอติกโดยใช้เชื้อผสมของแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exทรงทรัพย์ อรุณกมล, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้สาหร่ายขาว Schizochytrium limacinum ในการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei, Boone) และผลที่มีต่อความทนทานต่อความเครียดและความต้านทานโรค", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลของสารสกัดขมิ้นชันต่อคความสามารถในการทำลายเชื้อแบคทีเรียของเลือดกุ้งขาว", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 11 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราภรณ์ หิรัญวงษ์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรการ ชิตานนท์, exปกรณ์ ตาลสุข, "คุณสมบัติที่เหมาะสมของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ไก่กระทง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อซัลโมเนลาด้วยวิธี dot ELISA โดยใช้โพลีโคลนอลแอนติบอดี", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10, 11 - 12 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสามารถของแอคติโนมัยสีทจากรากและดินรอบรากพืชตระกูลถั่วในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์", The proceeding of 10th National Graduate Research Conferrence. , 10 - 12 กันยายน 2008, Sukhothai Thammathirat open University. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exเอกสิทธิ์ ฟูเฟื่องสมบัติ, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "เอนไซม์โปรติเอสที่สามารถลอกกาวไหมจากแบคทีเรียที่แยกได้ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "การลอกกาวเส้นไหมสาวมือด้วยเอนไซม์โปรติเอส", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exฐิติกร ดวงอุปมา, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, exฤทธิ์ วัณนชัยยิ่งเจริญ, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, "การใช้สารสกัดตะไคร้ (Cymbopogon citratus Stapf.) ในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของมดลูกอักเสบและเยื่อบุผนังมดลูกอักเสบในโคนมในห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5, 14 - 15 สิงหาคม 2008, สงขลา ประเทศไทย
2008 exนิสา ร่มส้มซ่า, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "อาหารเลี้ยงเชื้อและสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์โปรติเอสที่ย่อยกาวไหมจาก Bacillus sp. C4 โดยใช้ Plackett –Burman design ", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exChanita Boonmak, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPoonpilai Suwanarit, "Diversity of yeast in water and sediments of mangrove forests along the upper coast of the Gulf of Thailand", 12 th BRT Annual Conference, 10 - 13 ตุลาคม 2008, สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2008 exสมจิต อำอินทร์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yeast Diversity in water of mangrove forest at Laem Son National Park, Ranong Province", 12th BRT Annual Conference, 10 - 13 ตุลาคม 2008, สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2008 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Development of microsatellite markers from Siamese crocodile (Crocodylus siamensis)", The 34th Congress on Science and Technology of Thailand, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exชาคริต บุญอยู่, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exอัจฉรา นันทกิจ, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Characterization of endophytic actinomycetes isolated from wattle tree (Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.) using molecular techniques.", 34th Congress on Science and Technology of Thailand, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, exนางสาวศศิรินทร์ แก้วมาลัยทิพย์, "นวัตกรรมสู่การผลิตแหนมปลอดไนไตรท์", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 11 - 12 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, exนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ, "การศึกษาผลของความร้อนและค่าความเป็นกรดด่างในการทำลายสปอร์ Bacilus cereus ในหน่อไม้รวกต้มบรรจุถุง", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 11 - 12 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exรศ. ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง, "ความไวของกระบวนการผลิตไก่ต่อการปนเปื้อนและการกระจายตัวของเชื้อ Listeria monocytogenes จากการวิเคราะห์ด้วยอาหาร ALOAและ P76GXP", มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิจัย ครั้งที่2, 28 - 29 กรกฎาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exพรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ, exรศ. ดร. ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exอรุณ บ่างตระกูลนนท์, "การวิเคราะห์การกระจายตัวของเชื้อ Campylobacter jejuni และความไวของกรกะบวนการผลิตด้วยการตรวจบนอาหารเลี้ยงเชื้อ mCCDA และ Simplate MPN", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลรชธานี ครั้งที่ 2, 28 - 29 กรกฎาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222014 >>
Publish Year International Petty Patent 2
2012 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inนายอำไพ เปี่ยมอรุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, exนายวรกิจ สุนทรบุระ, exนายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, exนางสาวปิยะวดี บัวจงกล, "กระบวนการผลิตแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์จากเส้นใยไม้ยูคาลิปตัสที่ผ่านการปรับสภาพแล้ว", นายทรงกลด จารุสมบัติ และคณะ, 2012
2015 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, exนายอรรถพล แก้ววิลัย, exนายวรวัชร วัฒนฐานะ, "การเตรียมนาโนซิลเวอรืด้วยกระบวนการรีดักชันของอนุพันธ์เบนซอกซาซีน", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2015

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2008]