ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2013

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

34

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

43

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

4

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 11
2007 exN. Lertwattanasakul, exK. Sootsuwan, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exP. Thanonkeo, exM. Yamada, "Comparison of the gene expression patterns of alcohol dehydrogenase isozymes in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus and their physiological functions.", Bioscience Biotechnology and Biochemistry., ปีที่ 71, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2007, หน้า 1170-1182
2007 exwassana chatdumrong, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Docosahexaenoic Acid (DHA) Production andImprovement of Astaxanthin Content in a Mutant Schizochytriumlimacinum Isolated from Mangrove Forest in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 324-334
2007 exTakashi Nakase, exSasitorn Jindamorakot, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSomjit Am-in, exHiroko Kawasaki, exYumi Imanishi, exWanchern Potacharoen, exMorakot Tanticharoen, "Candida kazuoi sp. nov. and Candida hasegawae sp. nov., two new species of ascomycetous anamorphic yeasts isolated from insect frass in Thailand. ", Journal of General and Applied Microbiology. , ปีที่ 53, ฉบับที่ 4, กันยายน 2007, หน้า 239-245
2007 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exTun, MM, exKawasaki, H, exSeki, T, "Kazachstania siamensis sp nov., an ascomycetous yeast species from forest soil in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 57, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 419-422
2007 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSringiew, C, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, "Production of fuel ethanol at high temperature from sugar cane juice by a newly isolated Kluyveromyces marxianus", BIORESOURCE TECHNOLOGY, ปีที่ 98, ฉบับที่ 17, ธันวาคม 2007, หน้า 3367-3374
2007 exTeerapatsakul, C, exParra, R, exBucke, C, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Improvement of laccase production from Ganoderma sp KU-Alk4 by medium engineering", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 23, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2007, หน้า 1519-1527
2007 exJindamorakot, S, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, exPotacharoen, W, exKawasaki, H, exNakase, T, "Two new anamorphic yeasts, Candida thailandica sp nov and Candida lignicola sp nov., isolated from insect frass in Thailand", FEMS Yeast Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2007, หน้า 1409-1414
2007 exPhisalphong, M., exR. Budiraharjo, exP. bagrak, exJ. Mongkolkajiy, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Alginate-loofa as carrier matrix for ethanol production. ", Journal of Bioscience and Bioengineering., ปีที่ 104, ฉบับที่ 3, กันยายน 2007, หน้า 214-217
2007 exTeerapatsakul, C, exAbe, N, exBucke, C, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Novel laccases of Ganoderma sp KU-Alk4, regulated by different glucose concentration in alkaline media", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 23, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2007, หน้า 1559-1567
2007 exNakase, T, exJinclamorakot, S, exMikata, K, exNinomiya, S, exKawasaki, H, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPotacharoen, W, exมรกต ตันติเจริญ, "Pichia koratensis sp nov., a new ascomycetous yeast related to Pichia acaciae isolated from insect frass in Thailand", JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY, ปีที่ 53, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2007, หน้า 345-351
2007 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKawasaki H, exSeki T, "Candida thaimueangensis sp nov., an anamorphic yeast species from estuarine water in a mangrove forest in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 57, ตุลาคม 2007
Publish Year National Journal 1
2007 exพรรณีย์ แตงศรี, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด และแบคทีเรียก่อโรคในน้ำเสียจากโรงฆ่าสุกรที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแบบพืชกรองด้วยธูปฤๅษี จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 78-89

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2007 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exIsmet Ara, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, "Kineococcus strain isolated from root of the medicinal Thai plant Gynura pseudochina DC. var. hispida Thv.", 14th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA), 26 - 30 สิงหาคม 2007, Newcastle สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2007 exRachanee Mingma, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Isolation and screening of actinomycetes isolated from root and rhizosphere of leguminous plants for antimicrobial activities", 14th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA), 26 - 30 สิงหาคม 2007, Newcastle สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2007 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Multiple-antimicrobial resistance Salmonella enterica isolated from pigs farms in Thailand.", Proceeding of the 12Th International Conference of the Association of Institutions for Tropical Veterinary Medicine. P 243- 246., 22 - 23 สิงหาคม 2007
Publish Year National Conference 8
2007 inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Purif ication and characterization of alkaline protease from Bacillus sp. A39. ", 1st Biochemistry and Molecular Biology (BMB) Conference: Biochemistry for the Integration of Life, 26 - 27 เมษายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exวรการ ชิตานนท์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราภรณ์ หิรัญวงษ์, exปกรณ์ ตาลสุข, "ผลของการเสริมโปรไบโอติกส์ต่อจำนวนประชากรเชื้อ E.Coli ในลำไส้เล็กและการสร้างภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทง", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exวรการ ชิตานนท์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราภรณ์ หิรัญวงษ์, "ผลของการเสริมโปรไบโอติกส์ต่อคุณลักษณะทางการเจริญเติบโต ส่วนประกอบของซาก ระดับโคเลสเทอรอล และไขมันรวมในไก่กระทง", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "MOLECULAR TECHNIQUES FOR IDENTIFICATION OF ALCOHOL-PRODUCING YEASTS ", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National Happiness., 9 - 12 ตุลาคม 2007, ปทุมธานี ประเทศไทย
2007 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนันทิยา ลาภสาธิต, exสุรัตน์ บัวเลิศ, exกมลวรรณ พุ่มมี, exอาจอง ประทัดสุนทรสาส์น, exธีรวรรณ บุญโทแสง, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการฝังกลบขยะในป่าชายเลน", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550, 7 - 11 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, "Yeast diversity in mangrove and terrestrial forests with the description of six novel ascomycetous yeast species and screening of oleaginous yeasts for lipid production", Thailand-Japan Joint Symposium on Bioproduction by Efficient Utilization of Thai Bioresources. 16-17 October 2008. The 20th Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology. Maha Sarakham, Thailand , 16 ตุลาคม 2007 - 16 ตุลาคม 2008, มหาสารคาม ประเทศไทย
2007 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exศุภโชค ตาปนานนท์, "Production of bio-hydrogen from pulping sludge", The 2009 Asian Bio-Hydrogen symposium, 26 สิงหาคม 2007 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2007 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exรัชนี มิ่งมา, exชาคริต บุญอยู่, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exอ.วสุ ปฐมอารีย์, "Isolation of actinomycetes from Rhinacanthus nasutus (Linn.) Kurz and Gynura pseudochina DC. var. hispida Thv. and their antimicrobial activities", The proceeding of 45th Kasetsart University Annual Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Patent 2
2013 exYoshihiko OHISHI, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "PROCESS FOR PRODUCING OLEFIN OXIDE", SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD, 2013
2013 exYoshihiko OHISHI, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED, 2013
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2007]