ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2002

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2002

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2002

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2002

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2002

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2002

0

Award

รางวัล ปี 2002

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 9
2006 inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exHiroya Yurimoto, exYasuyoshi Sakai, exNobuo Kato, "Physiological study and alcohol oxidase gene (s) of thermotolerant methylotrophic yeasts isolated in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 121-135
2006 exLorrungruang C., exMartthong J., exSasaki K., inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Selection of photosynthetic bacterium Rhodobacter sphaeroides 14F for polyhydroxyalkanoate production with two-stage aerobic dark cultivation", Journal of Bioscience and Bioengineering, ปีที่ 102, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2006, หน้า 128-131
2006 exทัศนียา รัตนฤาทัย, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวคิดพันธุศาสตร์ของนักเรียนด้อยโอกาสช่วงชั้นที่ 4 ของประเทศไทย", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 234-245
2006 exAree Thattiyaphong, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, exKrongkaew Supawat, exPathom Sawanpunyalert, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Antibody-Binding Motif of Mimetic Peptides to V. cholerae O139 Lipopolysaccharide", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 90-95
2006 inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, exYuttana Singchada, "Sequence-Tagged Site of Defense-Related Genes for Resistant/Susceptible Eucalypt Selection to Cryptosporiopsis eucalypti", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 748-754
2006 exShinagawa, E, exToyama, H, exMatsushita, K, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exAdachi, O, "A novel type of formaldehyde-oxidizing enzyme from the membrane of Acetobacter sp SKU 14", BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY, ปีที่ 70, ฉบับที่ 4, เมษายน 2006, หน้า 850-857
2006 exHongoh, Y, exDeevong, P, exHattori, S, exInoue, T, exNoda, S, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, exKudo, T, exOhkuma, M, "Phylogenetic diversity, localization, and cell morphologies of members of the candidate phylum TG3 and a subphylum in the phylum Fibrobacteres, recently discovered bacterial groups dominant in termite guts", APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, ปีที่ 72, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2006, หน้า 6780-6788
2006 exJohjima, T, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, exKudo, T, exOhkuma, M, "Large-scale identification of transcripts expressed in a symbiotic fungus (Termitomyces) during plant biomass degradation", APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 73, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2006, หน้า 195-203
2006 exHongoh Y., exLukkaew Ekpornprasit, exInoue T., inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOhkuma M., inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, exKudo T., "Intracolony variation of bacterial gut microbiota among castes and ages in the fungus-growing termite Macrotermes gilvus", Molecular Ecology , ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2006, หน้า 505-516
Publish Year National Journal 1
2006 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนายอุดม กาญจนปกรณ์ชัย, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, "การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก", วารสารอาหาร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2006, หน้า 157-167

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2006 inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Bioproduction of Hydrogen : Research in Thailand. ", AHTN/IEA Annex 21 Meeting. , 11 มกราคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 12
2006 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Thermotolerant methylotrophic yeasts in soils and plants in Thailand", The 1 st International Conference on Forensic Science and Medical Science, 29 กรกฎาคม 2006
2006 exยุทธนา สิงห์ชะฎา, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "การใช้ sequence-tagged site ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเพื่อแยกสายต้นยูคาลิปตัสที่ต้านทานหรืออ่อนแอต่อเชื้อรา Cryptosporiopsis eucalypti", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจนับจำนวนเชื้อซัลโมเนลล่าในเนื้อสัตว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exธนิศร์ ปัทมพิฑูร, "ความสัมพันธ์ของแบคทีเรียรอบรากพุทธรักษาต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีโดยระบบหญ้ากรองน้ำเสียในสภาพ น้ำขังสลับแห้ง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินจำนวนแบคทีเรียอย่างรวดเร็วโดยใช้เครื่อง Vacuum Catalasemeter", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างยืนยันความสะอาดและการล้างพื้นผิวสัมผัสอาหาร", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดทดสอบกระดาษสำหรับตรวจนับเชื้อยีสต์และราในผลิตภัณฑ์อาหาร", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exสมจิต อ่ำอินทร์ (นิสิต), exH. Kawasaki, exT. Seki., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Diversity of Yeasts in mangrove Forests in Thailand", The 18th annual meeting of the Thai Society for Biotechnology "Biotechnology: Benefits and Bioethics", 2 - 3 พฤศจิกายน 2006
2006 inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Taxonomic characterization of thermotolerant methylotrophic yeast isolated in Thailand", The 5th JSPS-NRCT Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Applocations, 7 - 10 พฤศจิกายน 2006
2006 exชวนิฏฐ์ (ลูกจ้าง) สิทธิดิลกรัตน์, inนางปริศนา สิริอาชา, inดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Optimization of pectinases production from Paenibacillus polymyxa N10", the 32nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT.32), Bangkok, Thailand., 9 - 11 ตุลาคม 2006
2006 exรศ. ดร. ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, exสุธาทิพย์ ภัทรกุลวณิชย์, exอาจารย์จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, exรศ. ดร. วรพจน์ สุนทรสุข, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียนกวนด้วยสารฮิวเมกแตนท์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม 2006
2006 exอารี ทัตติยพงศ์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, exกรองแก้ว ศุภวัฒน์, exปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Antibody-binding motif ของเปปไทด์เลียนแบบลิโปพอลีแซคคาไรด์ของเชื้อ V. cholerae O139", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222014 >>
Publish Year International Petty Patent 4
2002 inดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา, "เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก", Kasetsart University, 2002
2015 inดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์, exนายศุภกิจ เมฆธน, "สูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด, 2015
2018 inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตเอทานอลจากเปลือกต้นไม้ด้วยยีสต์แซคคาโรไมซีส ซีรีวซิเอ้ (Saccharomyces cerevisiae)", Kasetsart University, 2018
2019 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายวรพล เพ็งพินิจ, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, "กรรมวิธีการผลิตแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปร", Kasetsart University, 2019

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2006]