ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2004

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 1
2004 exPravate Tuitemwong, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exSukhuntha Osiriphun, exAdisak Pongpoolponsak, "Quantitative Risk Assessment of Salmonella spp. in Fermented Pork Sausage (Nham)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2004, หน้า 52-65
Publish Year National Journal 1
2004 inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Induced Mutation in Methylotrophic Yeasts to Increase Free Methionine Content", วารสารวิทยาศาสตร์ มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม - ธันวาคม 2004, หน้า 57-63

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2004 inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "The Highest Thermophilic Endocellulase from Fungi, Pseudeurotium sp. HTN 14/1. ", Biotechnology for sustainable Utilization of Biological Resources in the Tropics., 3 - 4 ธันวาคม 2004, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 2
2004 inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Screening of Pectinase producing bacteria and their efficiency in biopulping of paper mulberry bark. ", 42nd Kasetsart University Annual Conference: Science, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Capability in utilization of raw starch for hydrogen production by photosynthetic bacteria. ", 42nd Kasetsart University Annual Conference: Science., 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>
Publish Year International Trademark 2
2004 inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, "", Kasetsart University, 2004
2004 inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, "", Kasetsart University, 2004

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Patent 1
2012 exYoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2004]