ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2003

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

0

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2003
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2003
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Publish Year International Journal 1
2003 inนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exSakai, A., "Routine cryopreservation of in vitro-grown axillary apices of cassava (Manihot esculenta Crantz) by vitrification : importance of a simple monodal culture.", Scientia Hort., ปีที่ 98, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2003, หน้า 485-492

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2003 inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Endoglucanase that Digested Cellulose at High Temperature from Thermophilic and Mesophilic Fungi in Thailand. ", Mie Bioforum 2003: Biotechnology of Lignocellulose Degradation and Biomass Utilization, 10 - 14 พฤศจิกายน 2003, MIE ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2003 exTuitemwong,P., inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exOsiriphun,S., exPongpoolponsak,A., "Quantitative Risk Assessment of Salmonella spp. in Fermented Pork Sausage (Nham)", The 5th THAIFEX&THAIMEX 2003. page78-89, 30 - 31 พฤษภาคม 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>
Publish Year International Trademark 1
2017 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เคยู ไอศกรีม จดเครื่องหมายทะเบียนการค้า KU ice cream (ทะเบียนเลขที่ 181122961)", Kasetsart University, 2017

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03&BudgetYear=2003]