ผลงานคณะวนศาสตร์ บางเขน ปี 2021

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของคณะวนศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวนศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2021 exพนิน สินธวารักษ์, inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In Vitro and In Vivo Inhibition of Cylindrocladium reteaudii by Essential Oils of Acorus calamus Rhizomes", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 34-42
2021 exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exมนันยา พลาอาด, exปานวริศ ปานศรี, exบุญญาธิพร แก้วดี, exYUWALUK CHANACHAI, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Spatial and temporal overlaps of top predators: Dhole, tiger and leopard, and their potential preys in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand", ฺBiodiversitas, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 580-592
Publish Year National Journal 1
2021 exณัฐพงค์ โกสิทธิ์ , inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชนิดเซลล์คุมและความผันแปรของเซลล์เสริมของปากใบกล้วยป่าและกล้วยปลูกบางชนิดในประเทศไทยเพื่อบ่งชี้ความจำเพาะต่อกลุ่มจีโนม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวนศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020082006 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=04]