ผลงานภาควิชาการจัดการประมง ปี 2023

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการจัดการประมง

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมง
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (11 คน)
ในภาควิชาการจัดการประมง 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมง
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (11 คน)
ในภาควิชาการจัดการประมง ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมง
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (11 คน)
ในภาควิชาการจัดการประมง ปี 2023

Publish Year International Journal 3
2023 exFitrani, M., inดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Combination of Dolomite and Hydrated Lime with Different Compositions in Sulfuric Acid Soil for Fish Culture Ponds", Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 170-178
2023 exMeeanan, C., exNoranarttragoon, P., exSinanun, P., exTakahashi, Y., inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMatsuishi, T.F., "Estimation of the spatiotemporal distribution of fish and fishing grounds from surveillance information using machine learning: The case of short mackerel (Rastrelliger brachysoma) in the Andaman Sea, Thailand", Regional Studies in Marine Science, ปีที่ 62, กันยายน 2023
2023 inดร.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, inนางสาวณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ, อาจารย์, exRoengthong, C., inดร.ปัทมา ทองกอก, inนางสาวจิตราภรณ์ ชูศรีโสม, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Shore Height on the Distribution of Upper Intertidal Seagrass in the Andaman Sea, Thailand", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 73-84
Publish Year National Journal 2
2023 exศศิวิมล คล่องอักขระ, inดร.เณรตา ปิ่นเนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบนิยามและคุณลักษณะสำคัญของประมงพื้นบ้านของประเทศไทย:เหมือนหรือต่างกันอย่างไรในบริบทอาเซียน", วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 1-14
2023 exพิมรัก รุ่งเรือง, inนางสาวณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ, อาจารย์, inดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, inนางสาวศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2 เพื่อศึกษาแนวหญ้าทะเล กรณีศึกษา อ่าวขาม อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 865-881

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820162013 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=04]