ผลงานศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ปี 2024

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (25 คน)
ในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (25 คน)
ในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ปี 2024

Publish Year National Journal 1
2024 inนางสาวใยไหม ช่วยหนู, exนายณัฐวุฒิ นิสสัย, inนายประเสริฐ ถาหล้า, exดร.กัณทิมา ทองศรี, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวและสภาพการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว", วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 46-56

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=17]