ผลงานศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ปี 2020

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exPeter Stamp, "Combining three grain mutants for improved-quality sweet corn", Agricultural and Environmental Letters, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า e20010-1-5
2020 exTerdsak Suwanatape, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Genetic Diversity of Commercial Field Corn Hybrids in Thailand as Verified by SSR Markers and Their Inbreeding Depression", Current Applied Science and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 429-439
Publish Year National Journal 1
2020 inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มสารแอนโทไซยานินในเมล็ดข้าวโพดหวานลูกผสม", Thai Journal of Science and Technology , ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 265-275

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2020 exณัฐวุฒิ นิสสัย, inนายประเสริฐ ถาหล้า, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอายุเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลยี้งสัตวล์ ูกผสมพันธุส์ ุวรรณ 5731", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ แพงแสน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=17]