ผลงานสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2023

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (8 คน)
ในสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (8 คน)
ในสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (8 คน)
ในสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2023

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThupwong, K., inดร.ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเจตษฎา อุตรพันธ์, อาจารย์, exYoktham, R., exThongthip, N., inนายฐาปกรณ์ ใจสุวรรณ์, inดร.สมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรัตนาภรณ์ ไชยแสน, inดร.ธนพล ไชยแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigating Visible Cane Loss and Stump Damage Due to Sugarcane Chopper Harvester Usage in Thailand", International Journal of Agronomy, ปีที่ 2023, พฤศจิกายน 2023
Publish Year National Journal 2
2023 inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inนางอัมรา หล้าวงษา, inนายฐาปกรณ์ ใจสุวรรณ์, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, "ผลของพันธุ์ที่ให้เกสรเพศผู้ เวลาเก็บเกสรเพศผู้ และเวลาผสมเกสรด้วยมือต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์ไฮยาคัม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2023, หน้า 71-81
2023 inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายสมศักดิ์ รุ่งอรุณ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสานิตย์ นิรพาธ, exวันเพ็ญ ศรีแก้ว, exชยาญ์ ไชยประสพ, "การคัดเลือกสายพันธุ์ทับทิมและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์ปลูกในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2023, หน้า 13-27

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=14]