ผลงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2003

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

0

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มผลงานของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2003 inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exMing Zhan, exAnan Lila, exNavarat Narapiromsuk, exBoonrat Sookmark, "The comparison of organizational structure and the context of rural development by agricultural extension system at grassroots level between Thailand and China", Kasetsart Journal (Social Sciences), ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2003, หน้า 91-114
2003 exMing Zhan, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exMulliga Khewan, exUbolwan Arayaphong, exSawat Virawongprom, exChainanarong Tongpuy, "The comparison of implementation of rural development by agricultural extension system at grassroots level between Thailand and China", Kasetsart Journal (Social Sciences), ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2003, หน้า 192-206

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=11&BudgetYear=2003]