ผลงานภาควิชาพืชสวน ปี 2003

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

0

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพืชสวน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 3
2003 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาค่า stomatal conductance ในใบยางพารา", วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal), ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน 2003, หน้า 0-0
2003 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิของใบกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์บอมโจในสภาพแปลงปลูก", ว. วิทย. กษ., ปีที่ 34, ฉบับที่ 1-3(พิเศษ), ตุลาคม 2003, หน้า 79-82
2003 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มแสงและความเข้มข้นของ CO2 ต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิของใบกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก", ว. วิทย. กษ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1-3(พิเศษ), ตุลาคม 2003, หน้า 83-86

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2003 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Carbon Balance of Rubber Plantations.", IRRDB Special Meeting of plant Physiologists on Carbon Sequestration., 14 - 15 ตุลาคม 2003
Publish Year National Conference 2
2003 inดร.อภิตา บุญศิริ, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exProf. Dr. Robert E. Paull, "ความสัมพันธ์ของการสะสมลิกนินและการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดบริเวณตกกระทบ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2003, ขอนแก่น ประเทศไทย
2003 inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายวิทยา สุริยาภณานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Pollen growth in Satsuma Mandarin pistil (Citrus unshiu Marc.) of natural and hand pollination conditions.", Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference, 3-7 February, 2003. Subject: Plants and Agricultural Extension and Communication. , 3 กุมภาพันธ์ 2003 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=06&BudgetYear=2003]