ผลงานภาควิชากีฏวิทยา ปี 2024

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชากีฏวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (18 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (18 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา ปี 2024

Publish Year International Journal 7
2024 exFairbanks, E.L., exSaeung, M., exPongsiri, A., exVajda, E., exWang, Y., exMcIver, D.J., exRichardson, J.H., exTatarsky, A., exLobo, N.F., exMoore, S.J., exPonlawat, A., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exRoss, A., exChitnis, N., "Inference for entomological semi-field experiments: Fitting a mathematical model assessing personal and community protection of vector-control interventions", Computers in Biology and Medicine, ปีที่ 168, มกราคม 2024
2024 exนายธนกฤต คำมีทอง, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of microwave vacuum drying and tray drying on the allergenicity of protein allergens in edible cricket, Gryllus bimaculatus", Food control, ปีที่ 160, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024, หน้า 1-9
2024 inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, รองศาสตราจารย์, exพลูศักดิ์ ตรีวัย , inนางสาวชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of protein levels on production performance, nutritional values, and phase feeding of two-spotted cricket", Journal of Insect Science, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2024
2024 exAssist.Prof.Dr.Penkhae Thamsenanupap, inดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Ecology and life cycle of the filter-feeding Amphipsyche meridiana Ulmer 1902 (Trichoptera: Hydropsychidae) in an irrigation canal, central Thailand", Ecologica Montenegrina , ปีที่ 73, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2024, หน้า 11-25
2024 exLaksanawimol, P., exAnukun, P., inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Use of different dry materials to control the moisture in a black soldier fly (Hermetia illucens) rearing substrate", PeerJ, ปีที่ 12, มีนาคม 2024
2024 exShimabukuro, P., exGroom, Q., exFouque, F., exCampbell, L., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exEtang, J., exManguin, S., exSinka, M., exSchigel, D., exIngenloff, K., "Bridging Biodiversity and Health: The Global Biodiversity Information Facility’s initiative on open data on vectors of human diseases", GigaByte, ปีที่ 2024, เมษายน 2024, หน้า 1-11
2024 exLikhitrakarn, N., exJeratthikul, E., exSapparojpattana, P., exSiriwut, W. , exSrisonchai, R., exJirapatrasilp, P., exSeesamut, T., inดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanha, S., exSutcharit, C., "Six new species of the pill millipede genus Hyleoglomeris Verhoeff, 1910 (Diplopoda, Glomerida, Glomeridae) in Thailand revealed by dna-barcoding", Contributions to Zoology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2024, หน้า 1-36

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102000 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920112007 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2006 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=02]