ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2023

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (3 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (3 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2023

Publish Year International Journal 1
2023 exSuwanlertcharoen, T., inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupriyasilp, T., inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "Estimation of Actual Evapotranspiration Using Satellite-Based Surface Energy Balance Derived from Landsat Imagery in Northern Thailand", Water (Switzerland), ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2023

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2023 inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์, exดร.จงกล จงวิไลเกษม, "Physically-distributed hydrological model for the poorly gauged basin of Nong Han Lake", The 4th International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology , 24 - 26 พฤษภาคม 2023, อำเภอปะทิว ชุมพร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2023 exประกายฟ้า ดีฉนวน, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อคุณลักษณะของมาตรฐานความยั่งยืนแบบสมัครใจสำหรับผลิตภัณฑ์นํ้าตาลทราย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 24, 22 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=01&SectionID=01]