Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอังคณา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอังคณา 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01417532 ชื่อวิชา Analytic Number Theory,11 ก.พ. 2020 - 10 มี.ค. 2020