แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของทวีศักดิ์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของทวีศักดิ์ 2 ปีล่าสุด

Year Academic 4
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02746321 ชื่อวิชา English for Cultural Intelligence in Service Industry,1 มิ.ย. 2020 - 4 ก.ย. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักเทศบาลตำบลเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม,27 ก.ค. 2019 - 28 ก.ค. 2019
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนตำบลบ้านแหลม จ.สุพรรณบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวเชิงชุมชน,23 ธ.ค. 2020 - 23 ธ.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนตำบลบ้านแหลม จ.สุพรรณบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวเชิงชุมชน,23 ธ.ค. 2020 - 23 ธ.ค. 2020