Person Image

  Education

  • วศ.ด. (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), ไทย, 2558
  • วศ.ม. (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), ไทย, 2551
  • วศ.บ. (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), ไทย, 2549

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของกิตติพงษ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของกิตติพงษ์ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 17
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208323 ชื่อวิชา Engineering Measurements,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การออกแบบระบบควบคุมและลดการสั่นสะเทือนของแขนกลข้อต่อยึดหยุ่นแบบหลายข้อต่อ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก.,10 ก.พ. 2017 - 10 ก.พ. 2018
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208332 ชื่อวิชา Automotive Engineering I,1 ม.ค. 2016 - 1 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก.,1 มี.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208332 ชื่อวิชา Automotive Engineering I,1 ม.ค. 2016 - 1 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก.,1 มี.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208332 ชื่อวิชา Automotive Engineering I,1 ม.ค. 2016 - 1 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก.,1 มี.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208332 ชื่อวิชา Automotive Engineering I,1 ม.ค. 2017 - 1 พ.ค. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก.,10 มี.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208323 ชื่อวิชา Engineering Measurements,1 ส.ค. 2017 - 30 ธ.ค. 2017
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208323 ชื่อวิชา Engineering Measurements,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การออกแบบระบบควบคุมและลดการสั่นสะเทือนของแขนกลข้อต่อยึดหยุ่นแบบหลายข้อต่อ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก.,10 ก.พ. 2017 - 10 ก.พ. 2018
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก.,1 มี.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208332 ชื่อวิชา Automotive Engineering I,1 ม.ค. 2017 - 1 พ.ค. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก.,1 มี.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208332 ชื่อวิชา Automotive Engineering I,1 ม.ค. 2016 - 1 พ.ค. 2016

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของกิตติพงษ์ 2 ปีล่าสุด

  Year Commercial 6
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ :พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ ติดตั้งกล่องสมองกลให้ยานพาหนะของประชาชนที่ติดตั้งกล่องสมองกลและระบบแก๊สจำนวนกว่าร้อยคัน,1 เม.ย. 2013 - 31 ธ.ค. 2015
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ :พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ ติดตั้งกล่องสมองกลให้ยานพาหนะของประชาชนที่ติดตั้งกล่องสมองกลและระบบแก๊สจำนวนกว่าร้อยคัน,1 เม.ย. 2013 - 31 ธ.ค. 2015
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ :พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ ติดตั้งกล่องสมองกลให้ยานพาหนะของประชาชนที่ติดตั้งกล่องสมองกลและระบบแก๊สจำนวนกว่าร้อยคัน,1 เม.ย. 2013 - 31 ธ.ค. 2015
  2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ :พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ ติดตั้งกล่องสมองกลให้ยานพาหนะของประชาชนที่ติดตั้งกล่องสมองกลและระบบแก๊สจำนวนกว่าร้อยคัน,1 ม.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
  2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ :พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ ติดตั้งกล่องสมองกลให้ยานพาหนะของประชาชนที่ติดตั้งกล่องสมองกลและระบบแก๊สจำนวนกว่าร้อยคัน,1 พ.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
  2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ :พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ ติดตั้งกล่องสมองกลให้ยานพาหนะของประชาชนที่ติดตั้งกล่องสมองกลและระบบแก๊สจำนวนกว่าร้อยคัน,1 ก.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015