Person Image

  Education

  • วทบ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของลลิตา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของลลิตา 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 3
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตและการเพิ่มความคงตัวของสารแอนโทไซยานินจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การบรรยายในโครงการอบรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์,8 ก.ค. 2014 - 10 ก.ค. 2014
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก บรรยายในส่วนของการสกัดสาสรสกัดและน้ำมันหอมระเหย,11 ม.ค. 2017 - 12 ม.ค. 2017