Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพัลลภา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพัลลภา 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 15
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มวิสาหกิจไร่สานฝันธารน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสกัดสมุนไพรตำรับโอสถพระนารายณ์และการผลิตบาล์มหม่องทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์ การผลิตครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์ ,28 พ.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มวิสาหกิจไร่สานฝันธารน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสกัดสมุนไพรตำรับโอสถพระนารายณ์และการผลิตบาล์มหม่องทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์ การผลิตครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์ ,28 พ.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ (ผลิตภัณฑ์ตำรับโอสถพระนารายณ์) แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ,5 พ.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2016
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ (ผลิตภัณฑ์ตำรับโอสถพระนารายณ์) แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ,5 พ.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชน ณ บ้านม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการใช้ประโยชน์ถอบแถบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง,10 ก.ย. 2015 - 30 ก.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชน ณ บ้านม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการใช้ประโยชน์ถอบแถบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง,10 ก.ย. 2015 - 30 ก.ย. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054343 ชื่อวิชา Laboratory in Physical Quility Measurement,18 เม.ย. 2016 - 21 เม.ย. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054343 ชื่อวิชา Laboratory in Physical Quility Measurement,18 เม.ย. 2016 - 21 เม.ย. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตนีโอโซมกักเก็บน้ำมันรำข้าวก่ำฤทธิ์ทางชีวภาพนีโอโซมน้ำมันรำข้าวก่ำประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เซรัม แหล่งทุน :สวพ มก,25 พ.ค. 2015 - 29 เม.ย. 2017
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตนีโอโซมกักเก็บน้ำมันรำข้าวก่ำฤทธิ์ทางชีวภาพนีโอโซมน้ำมันรำข้าวก่ำประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เซรัม แหล่งทุน :สวพ มก,25 พ.ค. 2015 - 29 เม.ย. 2017
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,20 ส.ค. 2012 - 31 ส.ค. 2017
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกล้วยไม้ แหล่งทุน :สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน),15 เม.ย. 2014 - 30 ก.ย. 2016
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,16 ม.ค. 2017 - 28 ม.ค. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054343 ชื่อวิชา Laboratory in Physical Quility Measurement,18 เม.ย. 2016 - 21 เม.ย. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มวิสาหกิจไร่สานฝันธารน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสกัด การผลิตผลิตภัณฑ์บาล์มนวด และครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์,28 พ.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของพัลลภา 3 ปีล่าสุด

  Year Public 5
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มวิสาหกิจไร่สานฝันธารน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสกัดสมุนไพรตำรับโอสถพระนารายณ์และการผลิตบาล์มหม่องทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์ การผลิตครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์ ,28 พ.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มวิสาหกิจไร่สานฝันธารน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสกัดสมุนไพรตำรับโอสถพระนารายณ์และการผลิตบาล์มหม่องทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์ การผลิตครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์ ,28 พ.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) การใช้ประโยชน์ :ดำเนินการผลิตครีมบรุงผิวหน้าสำหรับกลางคืนผสมสารสกัดกล้วยไม้,6 พ.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ การใช้ประโยชน์ :ดำเนินการผลิตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ้นเพื่อการเผยแพร่และทดสอบตลาดภายใต้โครงการทดสอบตลาดของสถาบันฯ,15 พ.ย. 2016 - 15 ก.พ. 2017
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มวิสาหกิจไร่สานฝันธารน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบาล์มและครีมนวดตำรับโอสถพระนารายณ์,28 พ.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016