Person Image

  Education

  • วิศวกรรศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวีรวุฒิ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวีรวุฒิ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 14
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205362 ชื่อวิชา Linear Control Systems,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205364 ชื่อวิชา Digital Control Systems,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205561 ชื่อวิชา Dynamical Systems & Control,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205564 ชื่อวิชา Adaptive Control Systems,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205596 ชื่อวิชา Selected Topics in Electrical Engineering,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205334 ชื่อวิชา Solid-State Electronics,15 ก.ย. 2014 - 19 พ.ย. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205596 ชื่อวิชา Selected Topics in Electrical Engineering,9 ก.ย. 2015 - 19 พ.ย. 2015
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205330 ชื่อวิชา Electrical Engineering Materials,1 ก.ย. 2018 - 31 ต.ค. 2018
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การโมเดลวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ วัสดุอุปกรณ์โครงสร้างขนาดนาโนใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และพลาสมา แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2017 - 1 ต.ค. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205330 ชื่อวิชา Electrical Engineering Materials,2 ก.ย. 2016 - 2 ธ.ค. 2016
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การโมเดลวิเคราะห์และประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์โครงสร้างขนาดนาโนในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และพลาสมา แหล่งทุน :สวพ.มก.,2 มี.ค. 2017 - 2 มี.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205334 ชื่อวิชา Solid-State Electronics,17 ม.ค. 2018 - 16 เม.ย. 2018
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ อิเล็กตรอนโดยมุ่งเน้นอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีพลาสมา แบบไฮบริค แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา(สกอ.),1 พ.ค. 2017 - 1 พ.ค. 2019