Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, ไทย, 2546
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, ไทย, 2558

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของรัตติยาภรณ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของรัตติยาภรณ์ 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253111 ชื่อวิชา General Fisheries,17 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015