Person Image

Administration

Education

  • ปร.ด. (กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวนิดา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวนิดา 4 ปีล่าสุด

Year Academic 12
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพรใกล้ตัว…กำจัดแมลง ได้จริงหรือ,31 ม.ค. 2015 - 31 ม.ค. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยสาบเสือ ว่านน้ำ และดาวเรืองในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพดและ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004372 ชื่อวิชา Economic Insects Management,1 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,1 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004431 ชื่อวิชา Agricultural Mites & Management,1 ม.ค. 2014 - 31 พ.ค. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,1 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากสารสกัดหยาบและน้ำมันหอมระเหยสาบเสือ ว่านน้ำ และดาวเรืองในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพดและ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004431 ชื่อวิชา Agricultural Mites & Management,1 ม.ค. 2015 - 31 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ไรแดง แผลงฤทธิ์ไร่มัน,22 มิ.ย. 2015 - 22 มิ.ย. 2015