Person Image

  Education

  • ค.ด.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2553
  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของกุลธิดา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของกุลธิดา 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01175126 ชื่อวิชา Takraw for Health,20 เม.ย. 2016 - 4 พ.ค. 2016