Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2552
  • Doctor of Philosophy (Organic Materials Engineering), Yamagata University, Japan, 2558

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของทองใส

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของทองใส 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 38
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403465 ชื่อวิชา Polymer Chemistry II,1 มี.ค. 2017 - 30 เม.ย. 2017
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403499 ชื่อวิชา Research Project in Chemistry,1 ม.ค. 2018 - 31 พ.ค. 2018
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403499 ชื่อวิชา Research Project in Chemistry,1 ก.ย. 2016 - 31 พ.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403499 ชื่อวิชา Research Project in Chemistry,1 ก.ย. 2017 - 1 ม.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403499 ชื่อวิชา Research Project in Chemistry,1 ม.ค. 2018 - 31 พ.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403499 ชื่อวิชา Research Project in Chemistry,1 ม.ค. 2018 - 1 มิ.ย. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403499 ชื่อวิชา Research Project in Chemistry,1 ม.ค. 2018 - 29 มิ.ย. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403499 ชื่อวิชา Research Project in Chemistry,1 ม.ค. 2018 - 30 พ.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403499 ชื่อวิชา Research Project in Chemistry,1 ม.ค. 2018 - 30 มิ.ย. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403499 ชื่อวิชา Research Project in Chemistry,1 ม.ค. 2018 - 1 มิ.ย. 2018
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมผ้าแบบไม่ถักทอเส้นใยนาโนคอมโพสิคของพอิแลคติกแอซิคเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผ้าปิดแผล แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน),1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403365 ชื่อวิชา Polymer Chemistry I,1 ม.ค. 2016 - 31 ม.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมผ้าแบบไม่ถักทอเส้นใยนาโนคอมโพสิคของพอิแลคติกแอซิคเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผ้าปิดแผล แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน),1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403465 ชื่อวิชา Polymer Chemistry II,1 มี.ค. 2017 - 30 เม.ย. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403465 ชื่อวิชา Polymer Chemistry II,1 มี.ค. 2017 - 30 เม.ย. 2017
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403499 ชื่อวิชา Research Project in Chemistry,1 ม.ค. 2018 - 31 พ.ค. 2018
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403365 ชื่อวิชา Polymer Chemistry I,1 ก.ย. 2016 - 30 ก.ย. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เครื่องต้นแบบในการผลิตเจลดูดซับโลหะหนักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม แหล่งทุน :วช,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พฤติกรรมการดูดซับ: ระบบการกำจัดโลหะหนักจากสารละลายแบบใหม่ แหล่งทุน :คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ส่วนวิจัย โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ),1 ม.ค. 2012 - 30 พ.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยนาโนที่ได้จากกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต แหล่งทุน :เงินรายได้คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม,1 ก.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2012
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403499 ชื่อวิชา Research Project in Chemistry,1 ม.ค. 2018 - 30 มิ.ย. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403499 ชื่อวิชา Research Project in Chemistry,1 ม.ค. 2018 - 31 พ.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403499 ชื่อวิชา Research Project in Chemistry,1 ม.ค. 2018 - 31 พ.ค. 2018
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403465 ชื่อวิชา Polymer Chemistry II,1 มี.ค. 2017 - 30 เม.ย. 2017
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เครื่องต้นแบบในการผลิตเจลดูดซับโลหะหนักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403497 ชื่อวิชา Seminar,1 ก.ย. 2016 - 30 พ.ย. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เครื่องต้นแบบในการผลิตเจลดูดซับโลหะหนักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ม.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403497 ชื่อวิชา Seminar,1 ก.ย. 2016 - 30 พ.ย. 2016
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403499 ชื่อวิชา Research Project in Chemistry,1 ม.ค. 2018 - 23 พ.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403499 ชื่อวิชา Research Project in Chemistry,1 ม.ค. 2018 - 1 มิ.ย. 2018
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ระบบการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตสำหรับผลิตเส้นใยนาโนจากพอลิแลคติกแอซิดเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพท แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมผ้าแบบไม่ถักทอเส้นใยนาโนคอมโพสิคของพอิแลคติกแอซิคเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผ้าปิดแผล แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน),1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ระบบการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตสำหรับผลิตเส้นใยนาโนจากพอลิแลคติกแอซิดเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพท แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก,1 ก.ย. 2017 - 30 มิ.ย. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403499 ชื่อวิชา Research Project in Chemistry,2 ม.ค. 2018 - 30 มิ.ย. 2018
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ระบบการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตสำหรับผลิตเส้นใยนาโนจากพอลิแลคติกแอซิดเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพท แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ระบบการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตสำหรับผลิตเส้นใยนาโนจากพอลิแลคติกแอซิดเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพท แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยนาโนที่ได้จากกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต แหล่งทุน :เงินรายได้คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม,1 ส.ค. 2011 - 31 ก.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พฤติกรรมการดูดซับ: ระบบการกำจัดโลหะหนักจากสารละลายแบบใหม่ แหล่งทุน :คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (ส่วนวิจัย โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ),1 ม.ค. 2012 - 31 พ.ค. 2012