Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • Ph.D.(Mechanical Engineering), University of London, University College London(UCL), London, UK

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของรจนา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของรจนา 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 7
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208352 ชื่อวิชา Refrigeration I,19 พ.ย. 2013 - 17 ธ.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208352 ชื่อวิชา Refrigeration I,4 ธ.ค. 2012 - 18 ธ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208352 ชื่อวิชา Refrigeration I,4 ธ.ค. 2012 - 18 ธ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208352 ชื่อวิชา Refrigeration I,4 ธ.ค. 2012 - 18 ธ.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208352 ชื่อวิชา Refrigeration I,17 ธ.ค. 2013 - 17 ธ.ค. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208352 ชื่อวิชา Refrigeration I,19 ส.ค. 2014 - 26 ส.ค. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03604597 ชื่อวิชา Seminar,26 มี.ค. 2015 - 26 มี.ค. 2015