Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.ม.(เคมีเชิงฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.ม.(ชีวสาระสนเทศ), University of Leeds, อังกฤษ, 2549
  • Ph.D.(ชีวเคมี), University of Oxford, อังกฤษ, 2553

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของประภาศิริ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของประภาศิริ 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403441 ชื่อวิชา Nanomaterials,27 ก.ค. 2012 - 3 ส.ค. 2012