Person Image

  Education

  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ศศ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของบัณฑิต

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของบัณฑิต 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01175126 ชื่อวิชา Takraw for Health,20 เม.ย. 2016 - 4 พ.ค. 2016