Person Image

  Education

  • กศ.บ.(ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2548
  • วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2550
  • ปร.ด.(ฟิสิกส์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2559

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุทธิพจน์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุทธิพจน์ 2 ปีล่าสุด

  Year Academic 8
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420454 ชื่อวิชา Solar Energy,1 ส.ค. 2017 - 17 พ.ย. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420478 ชื่อวิชา Nanophysics & Nanotechnology,31 ก.ค. 2017 - 17 พ.ย. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420454 ชื่อวิชา Solar Energy,1 ส.ค. 2017 - 17 พ.ย. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420454 ชื่อวิชา Solar Energy,1 ส.ค. 2017 - 17 พ.ย. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420454 ชื่อวิชา Solar Energy,1 ส.ค. 2017 - 17 พ.ย. 2017
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงสมบัติเชิงผลึกซิงก์ออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกระตุ้นเชิงแสงสมรรถนะสูงสำหรับสลายยากำ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,9 ก.ย. 2019 - 8 ก.ย. 2020
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420454 ชื่อวิชา Solar Energy,1 ส.ค. 2017 - 17 พ.ย. 2017
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420478 ชื่อวิชา Nanophysics & Nanotechnology,15 ก.ค. 2019 - 8 พ.ย. 2019