Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545
  • วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสหณัฐ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสหณัฐ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 6
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสำรวจสาร Phytoecdysteroids ในเฟิร์นสกุล Microsorum sensu Link ในประเทศไทย แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสำรวจสาร Phytoecdysteroids ในเฟิร์นสกุล Microsorum sensu Link ในประเทศไทย แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2014
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738371 ชื่อวิชา Drawing for Biology Illustrations,1 ก.พ. 2019 - 2 พ.ย. 2019
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งทุน :โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,16 มี.ค. 2018 - 15 ก.ค. 2019
  2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02736541 ชื่อวิชา Plant Molecular Biology and Biotechnology,1 ส.ค. 2021 - 30 พ.ย. 2021
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาระดับการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสาร 20-hydroxyecdysoneในเฟิร์นสมุนไพร Microsorum แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 ก.ย. 2020 - 31 ส.ค. 2021

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของสหณัฐ 2 ปีล่าสุด

  Year Public 2
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนเที่ยวชมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการงานวิจัยในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 เรื่องพืชวงศ์บุกบอนในประเทศไทย ,1 ธ.ค. 2016 - 10 ก.ย. 2020
  2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกบุก ในตำบลห้วยโป่ง ตำบลห้วยปูลิง และตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน การใช้ประโยชน์ :การให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร ในโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม การรวมกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการปลูกบุกผสมผสานพืชอื่น ,1 ก.พ. 2019 - 30 ก.ย. 2019